JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Su­vi­seu­roi­hin ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä

Pääkirjoitukset
3.6.2020 6.05

Juttua muokattu:

29.5. 15:25
2020052915255520200603060500

Ke­sän 2020 Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään 26.–29. ke­sä­kuu­ta ra­di­os­sa ja ne­tis­sä. Seu­ra­vie­raat ei­vät koh­taa toi­si­aan nyt kent­tä­o­lo­suh­teis­sa, mut­ta kaik­ki voi­vat kuun­nel­la Ju­ma­lan sa­naa ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­maa yk­sin tai lä­heis­ten­sä kans­sa. Oh­jel­ma lä­he­te­tään pää­o­sin SRK:n toi­mis­tol­ta Ou­lus­ta.

Su­vi­seu­roi­hin ko­koon­tu­mi­nen on ol­lut mo­nil­le seu­ra­vie­rail­le ai­na vuo­den ko­ho­koh­ta. Seu­rat ovat tar­jon­neet sa­nan­kuu­lon li­säk­si mah­dol­li­suu­den so­si­aa­li­seen kans­sa­käy­mi­seen ja vir­kis­ty­mi­seen – toki per­heen huol­ta­mi­sen ja työn vai­vaa unoh­ta­mat­ta. Yh­tei­söl­li­syy­den ko­ke­mus on vah­vis­tu­nut myös seu­ra­jär­jes­te­lyi­hin liit­ty­vis­sä tal­koo­töis­sä.

Tänä ke­sä­nä­kin Su­vi­seu­ro­jen pää­tar­koi­tus on sama kuin ai­em­pi­na vuo­si­na: Muut­tu­ma­ton­ta Ju­ma­lan sa­naa saar­na­taan edel­leen sii­nä toi­vos­sa, et­tä Ju­ma­lan Pyhä Hen­ki syn­nyt­täi­si kes­tä­vää rau­haa et­si­väs­sä sa­nan­kuu­li­jas­sa us­kon sekä vah­vis­tai­si us­kos­ta elä­vien iloa ja tai­vas­toi­voa. Pyhä Hen­ki kut­suu, ko­ko­aa, va­lai­see, py­hit­tää ja Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa var­je­lee ai­no­as­sa oi­ke­as­sa us­kos­sa (Vähä ka­te­kis­mus, Kol­man­nen us­kon­kap­pa­leen se­li­tys).

Su­vi­seu­ro­jen tun­nus ”Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si” si­säl­tyy Jee­suk­sen opet­ta­maan Isä Mei­dän -ru­kouk­seen. Kent­tä­seu­ro­jen muut­tu­mi­nen ra­dio- ja net­ti­seu­roik­si opet­taa konk­reet­ti­ses­ti, et­tä suun­ni­tel­miem­me to­teu­tu­mi­nen riip­puu ai­na Ju­ma­lan tah­dos­ta. Hä­nen siu­naus­taan pyy­tä­en on tur­val­lis­ta teh­dä kris­til­li­syy­tem­me työ­tä.

Seu­roi­hin on kut­sut­tu pu­hu­jia eri­puo­lil­ta Suo­mea: eri-ikäi­siä, pap­pe­ja ja maal­li­koi­ta. He ei­vät puhu nyt suu­ren vä­ki­jou­kon edes­sä, vaan stu­di­os­sa muu­ta­man tek­ni­sen avus­ta­jan läs­nä ol­les­sa.

Joka kesä Su­vi­seu­rois­sa on käy­nyt pal­jon vie­rai­ta, joil­le van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suus ei ole en­tuu­des­taan tut­tu. Toi­vom­me, et­tä myös tänä ke­sä­nä Ju­ma­lan sa­nan saar­na ta­voit­tai­si vies­ti­mien vä­li­tyk­sel­lä run­saas­ti sa­nan­kuu­li­joi­ta eri puo­lil­ta maa­il­maa.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan puo­les­ta toi­vo­tan kaik­ki ter­ve­tul­leik­si ke­sän 2020 Su­vi­seu­roi­hin ra­di­os­sa ja ne­tis­sä.29Mat­ti Tas­ki­laSRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys