JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Syn­nis­tä­kin on pu­hut­ta­va

Päivämies
Pääkirjoitukset
18.6.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123431520140618000000

Ny­ky­ai­ka­na mo­nes­ti ou­dok­su­taan, jopa pa­hek­su­taan suo­raa ja koh­ti käy­vää hen­gel­lis­tä ju­lis­tus­ta. Ih­mi­sen us­kon­nol­li­nen va­kau­mus ja hen­gel­li­nen tila ko­e­taan yk­si­tyi­sa­si­oik­si, joi­hin ke­nel­lä­kään ei ole oi­keut­ta ot­taa kan­taa. Eten­kin syn­nis­tä ja tuo­mi­os­ta pu­hu­mis­ta vie­ras­te­taan, ja saar­naa­jaa saa­te­taan jopa syyt­tää hen­gel­li­sen vä­ki­val­lan käy­tös­tä.

Ju­han­nus­päi­vä on kris­til­li­ses­sä pe­rin­tees­sä omis­tet­tu Jo­han­nes Kas­ta­jal­le, joka oli roh­kea ja sel­vä­sa­nai­nen ju­lis­ta­ja. Hä­nen pu­heis­saan tuli sel­ke­äs­ti esiin sekä laki et­tä evan­ke­liu­mi. La­kia Jo­han­nes ju­lis­ti, kun hän nuh­te­li syn­nis­tä ja ke­hot­ti sii­tä pa­ran­nuk­seen. Kes­kei­sim­pä­nä hä­nen pu­heis­saan oli kui­ten­kin evan­ke­liu­min ilo­sa­no­ma, lu­paus syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Pyr­kies­sään osoit­ta­maan ih­mi­sen syn­ti­sen ti­lan Jo­han­nes käyt­ti voi­mak­kai­ta il­mai­su­ja ja kie­li­ku­via. Fa­ri­seuk-sia ja sad­du­keuk­sia nuh­del­les­saan hän ni­mit­ti hei­tä ”käär­meen si­ki­öik­si” ja pu­hui kir­vees­tä, joka on jo pan­tu puun juu­rel­le. ”Jo­kai­nen puu, joka ei tuo­ta hy­vää he­del­mää, kaa­de­taan ja hei­te­tään tu­leen.” (Matt. 3:1–12.)

Kie­len­käyt­tö ja il­mai­su­ta­vat muut­tu­vat ajan mu­ka­na, ei­kä ny­ky­ään ole mo­nes­ti­kaan syy­tä käyt­tää sa­man­lai­sia sa­non­to­ja kuin Jo­han­nes Kas­ta­ja. Tär­ke­ää on kui­ten­kin säi­lyt­tää ju­lis­tuk­ses­sa sekä laki et­tä evan­ke­liu­mi, jot­ka mo­lem­mat kuu­lu­vat Ju­ma­lan sa­nan ko­ko­nai­suu­teen.

Kirk­kom­me tun­nus­tus­kir­joi­hin kuu­lu­vas­sa Augs­bur­gin tun­nus­tuk­sen puo­lus­tuk­ses­sa to­de­taan, et­tä saar­nan var­si­nai­nen teh­tä­vä on ”syyt­tää syn­neis­tä ja ja­kaa syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta ja van­hurs­kaut­ta Kris­tuk­sen täh­den” (Apol. XII, 27).

Ju­ma­lan laki ker­too ih­mi­sel­le Ju­ma­lan py­hän tah­don ja sen, et­tä ih­mi­nen on rik­ko­nut sitä vas­taan ei­kä pys­ty elä­mään sen mu­kai­ses­ti. Evan­ke­liu­mi taas lu­paa kaik­kien syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen ar­mos­ta, Kris­tuk­sen so­vin­to­työn täh­den.

In­hi­mil­li­sel­tä puo­lel­taan ih­mi­nen ei pidä syn­nis­tä pu­hu­mi­ses­ta, kos­ka se sat­tuu hä­nen omaan­tun­toon­sa ja osoit­taa hä­nen ole­van vää­räl­lä, ka­do­tuk­seen joh­ta­val­la tiel­lä. Mie­luum­min hän unoh­tai­si syn­ti­syy­ten­sä.

Il­man lain saar­naa epä­us­koon jou­tu­nut ih­mi­nen ei kui­ten­kaan voi löy­tää Kris­tus­ta, sil­lä ka­tu­mus ja kai­puu Kris­tuk­ses­sa tar­jot­ta­vaan syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­seen ”syn­tyy si­ten, et­tä Ju­ma­lan sa­nal­la nuh­del­laan syn­neis­tä” (Apol. XII, 27). Paa­va­li to­te­si, et­tä ”lain kaut­ta tu­lee syn­nin tun­to” (Room. 3:20).

On tär­ke­ää ju­lis­taa Ju­ma­lan sa­naa myös ai­koi­na, joi­na ”ih­mi­set ei­vät sie­dä kuul­la ter­vet­tä op­pia”. Paa­va­li ke­hot­taa: ”Ju­lis­ta sa­naa, as­tu esiin so­pi­vaan ja so­pi­mat­to­maan ai­kaan, nuh­te­le, moi­ti ja ke­ho­ta, ai­na kär­si­väl­li­ses­ti opet­ta­en.” (2. Tim. 4:2–3.)

Vai­keis­sa ti­lan­teis­sa voi tun­tua han­ka­lal­ta löy­tää oi­kei­ta sa­no­ja. Sil­loin­kin on tur­val­lis­ta luot­taa Ju­ma­lan voi­maan ja joh­da­tuk­seen. Evan­ke­liu­min työ on hä­nen kä­sis­sään.

Paa­va­li roh­kai­see: ”Teh­kää ai­na in­nok­kaas­ti Her­ran työ­tä. Tie­tä­kää, et­tei Her­ra an­na tei­dän työn­ne men­nä huk­kaan” (1. Kor. 15:58). Nämä Paa­va­lin sa­nat so­pi­vat jo­kai­sen us­ko­vai­sen huo­neen­tau­luk­si. Evan­ke­liu­min työ ei ole kos­kaan tur­haa.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.6.2014.

1.4.2020

Ju­ma­la on Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, hä­nen ve­res­sään, tuo­nut lä­hel­leen tei­dät, jot­ka en­nen olit­te kau­ka­na hä­nes­tä. Ef. 2:13

Viikon kysymys