JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ta­sa­ver­tai­nen koh­taa­mi­nen tär­ke­ää kai­kil­le

Päivämies
Pääkirjoitukset
6.9.2017 7.01

Juttua muokattu:

1.1. 11:19
2020010111190820170906070100

Us­kon­puh­dis­tuk­sen merk­ki­vuo­den tee­ma Ar­moa 2017! viit­taa muun mu­as­sa sii­hen, et­tä ih­mi­nen pe­las­tuu yk­sin Ju­ma­lan ar­mos­ta. Raa­ma­tun mu­kaan pe­las­ta­va us­ko on ko­ko­naan Ju­ma­lan lah­ja.

Ju­ma­la lah­joit­taa jo­kai­sel­le tä­hän maa­il­maan syn­ty­väl­le ih­mi­sel­le us­kon. Hän myös kut­suu ta­kai­sin val­ta­kun­taan­sa nii­tä, jot­ka ovat syn­tien vuok­si jou­tu­neet epä­us­koon ja pois Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta.

Us­ko on va­paa­eh­toi­nen asia: ke­tään ei voi pai­nos­taa tai pa­kot­taa us­ko­maan. Jo­kai­sel­la on oi­keus us­koa, mut­ta myös ol­la us­ko­mat­ta. Kyse on ai­na hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta rat­kai­sus­ta, joka täy­tyy saa­da teh­dä va­paas­ti.

Us­ko on ih­mi­se­lä­män tär­kein asia. Se an­taa ajal­li­seen elä­mään siu­nauk­sen ja vie ikui­seen elä­mään tai­vaa­seen. Us­ko­vai­nen toi­voo us­kon lah­jaa myös per­heen­jä­se­nil­leen, ys­tä­vil­leen ja kai­kil­le ih­mi­sil­le. Sen vuok­si lä­hei­sen luo­pu­mi­nen us­kos­ta saat­taa he­rät­tää mo­nen­lai­sia tun­tei­ta.

Täs­sä leh­des­sä jul­kais­ta­va Pai­nia it­ten­sä kans­sa -blo­gi­teks­ti he­rät­ti Päi­vä­mie­hen Fa­ce­book-si­vul­la kes­kus­te­lua, jos­sa tuli esil­le, et­tä asia voi ol­la ki­peä niin us­ko­vai­sel­le, jon­ka lä­hei­nen luo­puu us­kos­ta, kuin luo­pu­jal­le it­sel­leen. On hyvä, et­tä asi­as­ta voi­daan kes­kus­tel­la.

Us­kos­ta luo­pu­mi­nen ei ta­pah­du het­kes­sä. Rat­kai­su on voi­nut vie­dä mo­nien sy­vien ky­sy­mys­ten ää­rel­le: mi­hin us­kon, mitä pi­dän tär­ke­ä­nä, mi­hin elä­mä­ni pe­rus­tan, kuka olen? Us­kos­taan luo­pu­nut on teh­nyt suu­ren rat­kai­sun, ja on tär­ke­ää kun­ni­oit­taa hän­tä ja hä­nen va­paut­taan va­li­ta.

Fa­ce­book-si­vun kes­kus­te­lus­sa nou­si esil­le, et­tä suu­ren elä­män­mur­rok­sen lä­pi­käy­neel­le on eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­lis­tä, et­tä hä­net koh­da­taan ta­sa­ver­tai­ses­ti edel­leen ei­kä hän­tä esi­mer­kik­si kar­te­ta tai sul­je­ta pois per­he- ja tut­ta­va­pii­ris­tä. Us­kon­sa jät­tä­nyt toi­voo, et­tä hän on muut­tu­nees­ta va­kau­muk­ses­taan huo­li­mat­ta lä­hi­pii­ris­sään ar­vos­tet­tu ja ra­kas­tet­tu ja sa­ma­nar­voi­nen mui­den kans­sa.

Jee­sus lä­het­ti seu­ra­kun­tan­sa ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­mia kai­kil­le luo­duil­le. Ju­ma­lan rak­kaus ja ar­mol­li­suus kut­su­vat ih­mis­tä us­kon osal­li­suu­teen, Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Us­ko­vai­sel­la on ai­na ar­vo­kas mah­dol­li­suus muis­taa ru­kouk­ses­sa lä­hei­si­ään. Ju­ma­lal­la on voi­ma he­rät­tää ih­mi­ses­sä syn­nin­tun­to ja an­taa pa­laa­mi­sen ar­mo. Tär­kein­tä on, et­tä saa it­se elää lä­hel­lä ar­mol­lis­ta Ju­ma­laa, hä­nen yh­tey­des­sään. Us­ko on suu­ri lah­ja ja ilo­nai­he, tur­va elä­mäs­sä ja kuo­le­mas­sa.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 6.9.2017

Ku­vi­tus­ku­va: Mar­ket­ta Lu­mi­jär­vi

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys