JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ter­ve­tu­loa Su­vi­seu­roi­hin Ää­ne­kos­kel­le

Pääkirjoitukset
13.6.2018 6.43

Työn ja teh­tä­viem­me vas­ta­pai­nok­si tar­vit­sem­me elä­mäs­säm­me le­poa ja rau­hoit­tu­mi­sen het­kiä. Niis­sä saam­me ke­rä­tä voi­mia tu­le­vien päi­viem­me va­ral­le. Il­man le­poa uu­vum­me ja saa­tam­me ka­dot­taa toi­von nä­kö­a­lan elä­mäs­täm­me.

Jee­suk­sen ope­tuk­sen mu­kaan ih­mi­nen tar­vit­see ajal­li­sen toi­meen­tu­lon­sa li­säk­si elä­män lei­pää (Matt. 4.4). Sitä saam­me am­men­taa ra­vin­nok­sem­me Ju­ma­lan sa­nas­ta. Pie­net ja suu­ret ti­lai­suu­det Sa­nan kuu­los­sa ovat ar­vok­kai­ta kei­tai­ta, jois­sa Ju­ma­la Py­hän Hen­ken­sä kaut­ta syn­nyt­tää ja vah­vis­taa us­koa.

Su­vi­seu­rat on Ju­ma­lan kan­san jo­ka­ke­säi­nen suur­ta­pah­tu­ma. Su­vi­seu­rois­sa Sana kut­suu. Jee­sus sa­noo: ”Tul­kaa mi­nun luok­se­ni, kaik­ki te työn ja kuor­mien uu­vut­ta­mat. Minä an­nan teil­le le­von” (Matt. 11:28). Tätä kut­sua vä­lit­tä­vät Jee­suk­sen seu­raa­jat elä­vät it­se Ju­ma­lan ar­mos­ta, syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Tänä ke­sä­nä Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään 29.6.–2.7.2018 ää­ne­kos­kel­la, Lii­mat­ta­lan ky­läs­sä. Ta­pah­tu­ma vä­lit­tyy Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä ym­pä­ri maa­il­man.

Jo­kai­sen Her­raa et­si­vän ja syn­te­jään ka­tu­van on mah­dol­li­suus ko­kea to­dek­si su­vi­seu­ra­tun­nuk­sen lu­paus: ”Si­nun syn­ti­si an­ne­taan an­teek­si” (Mark. 2:5). Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on läs­nä. Sen osal­li­suu­des­sa ih­mi­nen saa sie­lul­leen le­von ja rau­han ja pe­rii ker­ran ian­kaik­ki­sen elä­män tai­vaas­sa.

Sa­nan kuu­le­mi­sen li­säk­si Su­vi­seu­rois­sa koh­da­taan tut­tu­ja, su­ku­lai­sia ja mui­ta seu­ra­vie­rai­ta. Su­vi­seu­rat on mo­nel­le per­heel­le ja su­vul­le ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus ol­la muu­ta­ma päi­vä yh­des­sä. Ai­nut­laa­tui­suut­ta li­sää ko­koon­tu­mi­sen ja koh­taa­mi­sen ym­pä­ris­tö: su­vi­seu­ra­kau­pun­ki luon­non hel­mas­sa, nyt vil­je­lys­mai­den kes­kel­lä ja ve­den ää­rel­lä.

Toi­vom­me, et­tä mah­dol­li­sim­man moni py­säh­tyi­si kuun­te­le­maan seu­ro­jen ydin­sa­no­maa; sa­no­maa sii­tä lah­jas­ta, jon­ka Jee­sus on val­mis­ta­nut mei­tä var­ten. Tämä ilou­u­ti­nen on edel­leen ajan­koh­tai­nen. Sik­si Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan puo­les­ta toi­vo­tan kaik­ki sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­roi­hin.

Mat­ti Tas­ki­la

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.6.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu