JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Toimiva yhteiskunta on rakennettu luottamuksen varaan

Pääkirjoitukset
1.12.2021 11.50

Juttua muokattu:

1.12. 11:49
2021120111494020211201115000

Kan­sain­vä­li­ses­ti ver­tail­tu­na va­kaas­sa ja tur­val­li­ses­sa isän­maas­sam­me on il­men­nyt ajat­te­lua, jon­ka mu­kaan esi­val­taa vas­taan tu­lee tais­tel­la. Täl­lai­sen ajat­te­lun pe­rus­ta­na on kä­si­tys sii­tä, et­tä suo­ma­lai­nen yh­teis­kun­ta ei toi­mi jä­sen­ten­sä par­haak­si. Muu­al­la län­ti­ses­sä maa­il­mas­sa on näh­ty jopa konk­reet­ti­sia hyök­käyk­siä yh­teis­kun­ta­rau­haa vas­taan.

It­se­näi­sen Suo­men täyt­tä­es­sä pian 104 vuot­ta on hyvä py­säh­tyä poh­ti­maan, voim­me­ko edel­leen luot­taa suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­taan ja toi­nen toi­siim­me sen ra­ken­ta­ji­na. On­ko suo­ma­lai­sil­la yh­tei­nen nä­ke­mys sii­tä, et­tä tätä maa­ta kan­nat­taa ra­ken­taa ja vaa­lia so­pua sen asuk­kai­den kes­ken? Ja so­pii­ko ny­kyih­mi­sen ajat­te­luun ala­mai­suus Ju­ma­lan an­ta­mal­le esi­val­lal­le?

Edel­tä­jäm­me ovat pyr­ki­neet löy­tä­mään vai­keis­sa­kin ti­lan­teis­sa sel­lai­sia rat­kai­su­ja, joi­hin voi­daan yh­des­sä si­tou­tua. Täl­löin on tyy­dyt­ty sii­hen, et­tä asi­an päät­tä­vät ne ih­mi­set, jot­ka ovat joko vir­kan­sa tai luot­ta­mus­toi­mien­sa no­jal­la saa­neet sii­hen val­tuu­det. Suo­mes­sa on ma­ta­la kyn­nys läh­teä mu­kaan vai­kut­ta­maan yh­tei­siin asi­oi­hin. Suo­ma­lai­set sai­vat en­sim­mäi­si­nä maa­il­mas­sa ylei­set ja yh­tä­läi­set ää­ni­oi­keu­det vuon­na 1906.

Hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sen voi­mis­tu­es­sa alaa on val­lan­nut ajat­te­lu­ta­pa, jos­sa kuka ta­han­sa voi aset­taa it­sen­sä val­lan­käyt­tä­jän tai asi­an­tun­ti­jan ase­maan. Sa­mal­la hän voi täs­tä ase­mas­ta kä­sin na­ker­taa yh­teis­kun­ta­rau­haa ja toi­mia vas­toin la­kia. Yk­si täl­lai­nen esi­merk­ki on teh­tä­vään­sä hoi­ta­vien vi­ra­no­mais­ten tai luot­ta­mus­hen­ki­löi­den mus­ta­maa­laa­mi­nen so­mes­sa.

Raa­mat­tu ke­hot­taa suos­tu­maan esi­val­lan alai­suu­teen (Room. 13) ja toi­mi­maan sa­mal­la oman paik­ka­kun­nan par­haak­si (Jer. 29:7). Tar­jol­la on mo­nia so­pui­sia ja tur­val­li­suut­ta vah­vis­ta­via vai­kut­ta­mis­kei­no­ja, ku­ten ää­ni­oi­keu­den käyt­tä­mi­nen, ra­ken­ta­vat yh­tey­de­no­tot val­lan­pi­tä­jiin sekä tar­jou­tu­mi­nen eh­dol­le, kun luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä et­si­tään.

Luot­ta­mus kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen tuo vah­van pe­rus­tan kris­ti­tyn elä­mään. Tämä luot­ta­mus nä­kyy ja tun­tuu elä­män eri osa-alu­eil­la. Se avaa nä­kö­kul­maa myös lä­him­mäi­siä ja yh­teis­kun­taa koh­taan. Va­kaa yh­teis­kun­ta on Ju­ma­lan meil­le an­ta­ma suo­ja, jot­ta sai­sim­me elää rau­has­sa ja pal­vel­la omil­la lah­joil­la toi­nen toi­si­am­me.

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys