JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Toi­sil­tam­me op­pi­mas­sa

Päivämies
Pääkirjoitukset
6.2.2019 7.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302441820190206070000

Ju­ma­la on luo­nut mei­dät eri­lai­sik­si ja näh­nyt sen hy­väk­si. Saam­me ihas­tel­la hä­nen ri­kas­ta luo­mis­työ­tään. Eri­lai­suus kieh­too ja kiin­nos­taa, mut­ta sen koh­taa­mi­nen voi myös tun­tua vai­ke­al­ta, kos­ka se voi ol­la meil­le vie­ras­ta ja tun­te­ma­ton­ta.

Me ih­mi­set olem­me eri­lai­sia niin ul­ko­nä­öl­täm­me kuin per­soo­nal­li­suu­del­tam­me. Kun eri­lai­suus ja rik­kaus lii­te­tään ih­mis­ten vä­li­seen kans­sa­käy­mi­seen, niis­tä kum­pu­aa po­si­tii­vi­nen suh­tau­tu­mi­nen eri­lai­siin ja eri ti­lan­teis­sa elä­viin ih­mi­siin.

Ju­ma­la aset­taa ai­kam­me ja asu­mi­sem­me ra­jat (Ap. t. 17:26). Olem­me osa ko­ti­seu­tum­me sekä maa­kun­tam­me kult­tuu­ria ja kie­li­muo­toa. Eläm­me mo­ni­kult­tuu­ri­ses­sa maa­il­mas­sa, jos­sa kan­sain­vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus ja tie­don­vä­li­tys yh­dis­tä­vät mei­tä.

Ju­ma­lan sana opas­taa mei­tä tois­tem­me kun­ni­oit­ta­mi­seen. Rak­kau­den kak­sois­käs­kys­sä neu­vo­taan ra­kas­ta­maan Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä niin kuin it­se­äm­me. Ju­ma­la on rak­kaus, ja hän osoit­taa rak­kaut­taan ih­mi­sil­le tois­tem­me kaut­ta.

Ih­mi­si­nä kai­paam­me in­hi­mil­li­syyt­tä, hy­väk­syn­tää ja rak­kaut­ta. Kun ih­mi­sen koh­taa­mi­sen läh­tö­koh­ta­na on hä­nen kun­ni­oit­ta­mi­nen, voim­me ar­vos­taa hä­nen omi­nai­suuk­si­aan ja suo­ri­tuk­si­aan. Jos eri­lai­suut­ta ei hy­väk­sy, on vai­kea kun­ni­oit­taa.

Tois­ten ih­mis­ten kes­kel­lä saam­me ko­kea myös it­sem­me ai­nut­laa­tui­se­na Ju­ma­lan luo­ma­na ih­mi­se­nä. ”Ar­vaa oma ti­la­si, an­na ar­vo toi­sil­le­kin”, neu­vo­taan suo­ma­lai­ses­sa sa­nan­las­kus­sa. Meil­lä on pal­jon opit­ta­vaa toi­sil­tam­me.

Hie­no­tun­tei­nen toi­sen huo­mi­oon ot­ta­mi­nen elä­män eri ti­lan­teis­sa on tai­to, jota kan­nat­taa ope­tel­la. Jos­kus eri­lai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­van lä­hes­ty­mi­nen saat­taa tun­tua vai­ke­al­ta, mut­ta se kan­nat­taa. Lä­him­mäi­sel­le juu­ri se koh­taa­mi­nen voi ol­la eri­tyi­sen tär­keä.

Eri­lai­suu­den hy­väk­sy­mi­nen ei tar­koi­ta syn­nin ja so­pi­mat­to­man elä­män hy­väk­sy­mis­tä vaan ih­mis­ten kun­ni­oit­ta­mis­ta. Vaik­ka olem­me luon­teil­tam­me, ihon­vä­ril­täm­me ja us­kon­noil­tam­me eri­lai­sia, in­hi­mil­li­set ko­ke­muk­sem­me voi­vat ol­la hy­vin sa­man­lai­sia.

Usein sa­man­kal­tai­suu­den huo­maa vas­ta, kun on te­ke­mi­sis­sä eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa. Tu­tus­tu­mal­la eri­lai­siin ih­mi­siin ja asi­oi­den to­teu­tus­ta­poi­hin voim­me avar­taa kä­si­tyk­si­äm­me. Ju­ma­la saat­taa ava­ta mah­dol­li­suu­den pu­hua myös us­kon asi­ois­ta.

Ku­vi­tus­ku­va: Es­ko Van­ha­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 6.2.2019

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys