JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Toiveikasta puhetta elämänkokemuksen pohjalta

Pääkirjoitukset
28.9.2022 8.00

Juttua muokattu:

23.9. 14:08
2022092314084020220928080000

Van­hus­ten­vii­kon tee­ma­na on tänä vuon­na ”Yh­des­sä luon­toon – joka iän oi­keus”. Vii­kon mit­taan luon­to­tee­maan sy­ven­ny­tään eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta, ku­ten lä­hi­luon­to ja ul­koi­lu. Esil­lä on myös mui­ta tär­kei­tä tee­mo­ja ra­vit­se­muk­ses­ta kult­tuu­rin mer­ki­tyk­seen. Mo­nen ai­heen koh­dal­la he­rää ky­sy­mys, mi­ten nämä asi­at täl­lä het­kel­lä to­teu­tu­vat ikäih­mis­ten elä­mäs­sä.

Eri­tyi­nen van­hus­ten­viik­ko on var­mas­ti hyvä, sil­lä se nos­taa ikäih­mis­ten elin­olo­ja ja pal­ve­lui­ta ylei­seen kes­kus­te­luun. Usein se osoit­taa myös epä­koh­tia, joi­ta mo­nien van­hus­ten elä­mään liit­tyy. Esi­mer­kik­si luon­toon pää­sy voi ol­la mo­nel­ta ikäih­mi­sel­tä es­ty­nyt, vaik­ka luon­to oli­si ol­lut vuo­si­kym­men­ten ajan hy­vin tär­keä osa elä­mää ja suo­ra­nai­nen mie­len hy­vin­voin­nin tu­ki­pi­la­ri.

Van­huk­sil­le ei tee oi­keut­ta, jos van­huk­sis­ta ja van­huu­des­ta kir­joi­te­taan pää­a­si­as­sa ne­ga­tii­vi­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta. Van­huus on elä­män­vai­he, jos­ta moni pys­tyy myös naut­ti­maan. Täs­sä leh­des­sä ole­va ikäih­mi­sen haas­tat­te­lu il­men­tää mo­nen van­huk­sen ole­muk­ses­ta huo­ku­vaa tyy­ty­väis­tä elä­mä­na­sen­net­ta, jon­ka taus­tal­la on luot­ta­mus Ju­ma­lan huo­len­pi­toon.

Tyy­ty­väi­syys ei tar­koi­ta vä­hät­te­le­vää tai epä­re­a­lis­tis­ta suh­tau­tu­mis­ta vai­voi­hin ja ra­joit­tei­siin, joi­ta van­huus tuo mu­ka­naan. Tä­hän leh­teen haas­ta­tel­tu van­hus to­te­aa, et­tä mik­sei hän ot­tai­si Ju­ma­lal­ta vas­taan vas­toin­käy­mi­si­ä­kin, sil­lä hän on saa­nut elä­män­sä ai­ka­na vas­taa­not­taa myös pal­jon hy­vää. Täl­lai­sen ha­vain­non taus­tal­la on pit­kä elä­män­ko­ke­mus.

Moni van­hus on ko­ke­nut, et­tä ai­neel­li­ses­ti vaa­ti­ma­ton­kin elä­mä voi ol­la hy­vää. Vä­hem­pään so­peu­tu­mi­nen näyt­täi­si ole­van maa­il­man­laa­juis­ten haas­tei­den vuok­si edes­sä myös nuo­rem­mil­la su­ku­pol­vil­la. Van­hus­ten elä­män­vii­sau­del­le ja toi­voa yl­lä­pi­tä­väl­le pu­heel­le on täs­sä ti­lan­tees­sa to­del­lis­ta tar­vet­ta.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys