JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Toi­voa ah­dis­ta­vien uu­tis­ten kes­kel­lä

Pääkirjoitukset
8.9.2021 8.00

Juttua muokattu:

8.9. 07:58
2021090807583820210908080000

Vii­me ai­koi­na uu­tis­vir­taa ovat vä­rit­tä­neet ku­vat ko­ti­maas­taan pa­ke­ne­vis­ta ih­mi­sis­tä. Yk­sit­täis­ten ih­mis­ten kas­vo­ja ja hei­dän ker­to­muk­si­aan vä­rit­tä­vät pel­ko, vä­ki­val­lan uh­ka ja muu kär­si­mys. Kuva len­to­ken­tän muu­rin yli nos­tet­ta­vas­ta lap­ses­ta saat­taa jää­dä tie­tyn his­to­ri­al­li­sen het­ken kas­voik­si.

Uu­tis­vir­ran tuo­ma kä­si­tys maa­il­man ta­pah­tu­mis­ta saat­taa ah­dis­taa. Hy­vät ja myön­tei­set asi­at peit­ty­vät toi­vot­to­mien uu­tis­ten vah­vaan vir­taan. Ih­mi­nen saat­taa tun­tee it­sen­sä hy­vin pie­nek­si suur­ten mul­lis­tus­ten kes­kel­lä. Yk­sit­täi­nen ih­mi­nen voi ah­dis­tua jopa niin, et­tä al­kaa ko­kea maa­il­man­tus­kaa (saks. ”Weltsch­merz”). Täl­lä tar­koi­te­taan la­maan­nut­ta­vaa ja ah­dis­ta­vaa tun­net­ta maa­il­man ti­las­ta ja sii­nä vai­kut­ta­vas­ta pa­huu­des­ta.

Maa­il­mas­sa val­lit­se­val­la kär­si­myk­sel­lä on syyn­sä ja juu­ren­sa. Raa­mat­tu ker­too, et­tä maa­il­ma ei ole ai­na ol­lut paha. Ju­ma­lan luo­mis­työ oli hyvä, ja ih­mi­nen sai ai­ko­jen alus­sa asua Ju­ma­lan kans­sa pa­ra­tii­sis­sa. Syn­tiin­lan­kee­mus rik­koi ih­mi­sen ai­nut­laa­tui­sen ja kau­niin suh­teen Luo­jaan­sa. Syn­nin vai­ku­tus­ta on meis­sä ja maa­il­mas­sa vai­kut­ta­va paha.

Ju­ma­la ei hy­län­nyt syn­tiin lan­gen­nut­ta ih­mis­tä ei­kä luo­maan­sa maa­il­maa. Kui­ten­kin moni poh­tii pa­han on­gel­maa eli ky­sy­mys­tä sii­tä, mik­si kaik­ki­val­ti­as Ju­ma­la sal­lii pa­han. Raa­mat­tu muis­tut­taa kui­ten­kin sii­tä, et­tä kiu­saus, mi­kään syn­nin muo­to tai sen tuot­ta­ma kär­si­mys ei ole Ju­ma­las­ta vaan pa­has­ta läh­töi­sin (Jaak. 1:12–15). Vaik­ka syn­nin ja pa­han vai­ku­tus maa­il­mas­sa on to­del­li­nen, on pa­han val­ta jo voi­tet­tu.

Ju­ma­lan vas­taus pa­haan on hyvä uu­ti­nen Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta. Hän on tai­vaan valo pi­me­än maa­il­man kes­kel­lä (Jes. 9:2). Jee­suk­sen kaut­ta ja hä­nen van­hurs­kau­ten­sa täh­den ih­mi­nen saa elä­vän yh­tey­den Luo­jaan­sa ja pää­see epä­us­kon van­keu­des­ta Ju­ma­lan lap­sek­si.

Us­ko tuo ilon kär­si­myk­sen­kin kes­kel­le. Paa­va­li to­te­aa roo­ma­lai­sil­le, et­tä ”ny­kyi­sen ajan kär­si­myk­set ole mi­tään sen kirk­kau­den rin­nal­la, joka vie­lä on il­mes­ty­vä ja tu­le­va osak­sem­me” (Room. 8:18). Myös pa­hal­le ja sen ai­heut­ta­mal­le kär­si­myk­sel­le tu­lee ker­ran lop­pu.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys