JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Tu­le­vai­suu­de­nus­koa uh­ka­ku­vien si­jaan

Päivämies
Pääkirjoitukset
27.3.2019 6.25

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442620190327062500

Me­dia tuo eteem­me maa­il­mal­la elä­vien lä­him­mäis­tem­me hä­dän ja kär­si­myk­sen. Ym­pä­ris­tön tila ja il­mas­ton­muu­tos huo­les­tut­ta­vat mo­nia. Vi­ha­pu­he on li­sään­ty­nyt ih­mis­ten kes­kuu­des­sa. On eri­ar­voi­suut­ta ja osat­to­muut­ta.

Huo­les­tut­ta­vat uu­ti­set voi­vat saa­da ih­mi­sen hä­täi­le­mään, nä­ke­mään ym­pä­ril­lään pelk­kiä uh­ka­ku­via tai luo­maan nii­tä it­se­kin. Tar­vit­sem­me roh­kai­sua, tu­le­vai­suu­de­nus­koa ja luot­ta­mus­ta. Ju­ma­la pi­tää luo­mas­taan maa­il­mas­ta huo­len.

Raa­ma­tun psal­mi­ru­noi­li­jat ker­to­vat ai­dos­ti omis­ta elä­män­ko­ke­muk­sis­taan, jois­ta avau­tuu ih­mi­sen elä­män mo­ni­nai­suus ja rik­kaus. Kir­joi­tuk­sis­sa elä­mää kan­ta­va­na voi­ma­na on us­ko ja luot­ta­mus Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Ne roh­kai­se­vat mei­tä­kin ja­ka­maan elä­mäm­me kuor­maa ja kiit­tä­mään Ju­ma­laa.

Us­ko tuo tur­vaa elä­mään, mut­ta se ei suo­jaa ih­mi­siä ajal­li­sen elä­män mur­heil­ta ja ko­et­te­le­muk­sil­ta. Moni voi koh­da­ta elä­män­sä ai­ka­na esi­mer­kik­si työt­tö­myyt­tä, yk­si­näi­syyt­tä, uu­pu­mus­ta ja sai­raut­ta.

Vaik­ka em­me ai­na ym­mär­täi­si­kään Ju­ma­lan joh­da­tuk­sen kaik­kia vai­hei­ta, hän tie­tää elä­mäm­me ja tar­peem­me (Matt. 6:32). Sen vuok­si Jee­sus vuo­ri­saar­nas­sa ke­hot­ti­kin luot­ta­maan kai­kis­sa elä­män­vai­heis­sa hä­nen huo­len­pi­toon­sa.

Ih­mi­nen on osa Ju­ma­lan luo­mis­työn ko­ko­nai­suut­ta. Ju­ma­la an­toi ih­mi­sen teh­tä­väk­si vil­jel­lä ja var­jel­la kaik­kea luo­tua sekä li­sään­tyä ja täyt­tää maa (1. Moos. 1:26–28, 2:15). Kris­ti­tyt ovat­kin kaik­ki­na ai­koi­na ra­ken­ta­neet yh­teis­kun­taa, us­ko­neet tu­le­vai­suu­teen ja näh­neet uu­den elä­män Ju­ma­lan an­ta­ma­na lah­ja­na. Tä­nä­kin päi­vä­nä lap­sis­sa ja nuo­ris­sa on yh­teis­kun­tam­me tu­le­vai­suus.

Kris­tit­ty elää maa­il­mas­sa mut­ta ei maa­il­mas­ta. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä hän on osa yh­teis­kun­taa ja sen toi­min­taa. Hän tah­too teh­dä par­haan­sa ja hoi­taa elä­mään liit­ty­vät teh­tä­vät vas­tuul­li­ses­ti.

Us­ko­va ih­mi­nen ha­lu­aa maal­lis­tu­vas­sa ajas­sa ym­pä­ris­tön pai­neis­ta huo­li­mat­ta luot­taa Ju­ma­lan sa­nan kes­tä­vään ar­vo­poh­jaan ja toi­mia sen mu­kaan. Täl­lai­nen toi­min­ta koi­tuu ih­mi­sen it­sen­sä ja lä­him­mäi­sen par­haak­si. Us­kon kaut­ta avau­tuu Raa­ma­tun lu­paus sii­tä, et­tä kil­voi­tuk­sel­la on pää­mää­rä, ian­kaik­ki­nen elä­mä tai­vaas­sa (1. Piet. 1:3–5).

Ku­vi­tus­ku­va: Jar­mo Määt­tä

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 27.3.2019

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys