JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Työ suo­je­lee ja kas­vat­taa

Pääkirjoitukset
13.8.2014 0.00

Ih­mi­sen ei ole ai­na help­poa ol­la tyy­ty­väi­nen työ­hön­sä ja omaan elä­män­teh­tä­vään­sä. Olem­me tai­pu­vai­sia häi­ly­mään sin­ne tän­ne ja et­si­mään help­poa tie­tä on­neen. Vai­ke­an ta­lou­del­li­sen ajan kes­kel­lä ym­mär­räm­me pa­rem­min työn ar­von.

Työ­hön liit­tyy täs­sä ajas­sa mo­nia epä­var­mo­ja ky­sy­myk­siä. Vii­me ai­koi­na olem­me kuul­leet suu­ris­ta ir­ti­sa­no­mi­sis­ta. Näi­hin ti­lan­tei­siin jou­du­taan mo­nes­ti yl­lät­tä­en, kun maa­il­ma ym­pä­ril­lä muut­tuu ja yri­tyk­set re­a­goi­vat muu­tok­siin no­pe­as­ti. Työ ei usein­kaan ja­kau­du ta­sai­ses­ti, vaan kes­kuu­des­sam­me on sekä työt­tö­miä et­tä yli­työl­lis­tet­ty­jä. Kuu­lem­me lu­kui­sia ker­to­muk­sia myös työn ai­heut­ta­mas­ta lii­al­li­ses­ta kuor­mas­ta ja pai­nees­ta.

Elä­mäs­sä tu­lee nä­ky­viin se, et­tä ih­mi­nen jou­tuu pon­nis­te­le­maan hank­ki­ak­seen jo­ka­päi­väi­sen lei­pän­sä. Työl­lä on kui­ten­kin myös elä­mää suo­je­le­va ja kas­vat­ta­va vai­ku­tus. Se suo­je­lee jou­ti­lai­suu­del­ta ja kas­vat­taa vel­vol­li­suu­den­tun­toa. An­ta­es­saan ih­mi­sel­le työn ja teh­tä­vän Ju­ma­la ot­taa ih­mi­sen työ­to­ve­rik­seen oman hy­vän tah­ton­sa to­teut­ta­mi­sek­si luo­ma­kun­nas­saan. Hän tah­too, et­tä pal­ve­li­sim­me tuos­sa teh­tä­väs­sä hä­nen an­ta­mil­laan lah­joil­la.

Lap­si­per­heen van­hem­mil­la on pal­jon ar­vo­kas­ta työ­tä ko­to­na. Tämä leh­ti kä­sit­te­lee kas­va­tuk­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä. Ju­ma­la on kut­su­nut van­hem­mat hoi­ta­maan, kas­vat­ta­maan ja ra­kas­ta­maan lap­sia. An­si­o­työ on usein vaa­ti­vaa ja ai­kaa vie­vää, mut­ta las­ten kas­va­tus­teh­tä­vän ja ko­din hoi­ta­mi­seen tu­li­si ol­la myös ai­kaa. Las­ten hoi­ta­mi­nen ja kas­vat­ta­mi­nen vaa­tii voi­mia ja kär­si­väl­li­syyt­tä, mut­ta an­taa myös pal­jon iloa.

Mo­nes­sa ko­dis­sa toi­nen van­hem­mis­ta hoi­taa ko­tia elä­män­teh­tä­vä­nään. Jo­kai­ses­sa per­hees­sä on hyvä miet­tiä toi­mi­va käy­tän­tö oman per­heen nä­kö­kul­mas­ta. Vas­tuu las­ten hoi­ta­mi­ses­ta ja kas­vat­ta­mi­ses­ta on an­net­tu äi­dil­le ja isäl­le yh­tei­ses­ti. Tä­hän si­säl­ty­vät myös ko­din­hoi­toon liit­ty­vät vas­tuut ja teh­tä­vät. Ko­ti­työn ar­vos­ta­mi­nen luo ko­tiin yh­teis­hen­keä. Yh­tei­nen te­ke­mi­nen an­taa myös lap­sil­le val­miuk­sia elä­mää var­ten.

Las­ten on hyvä op­pia jär­jes­tyk­seen ja hy­viin ta­poi­hin. Nel­jäs käs­ky ke­hot­taa las­ta kun­ni­oit­ta­maan isään­sä ja äi­ti­än­sä. Sel­ke­ät sään­nöt ko­dis­sa luo­vat tur­val­li­suut­ta ja hel­pot­ta­vat yh­tei­se­lä­mää. Ra­kas­ta­va ja ar­mol­li­nen suh­tau­tu­mi­nen lap­seen on kas­va­tuk­ses­sa pa­rem­pi läh­tö­koh­ta kuin an­ka­ruus.

Koti on en­nen kaik­kea tur­va­paik­ka. Lap­set ja van­hem­mat kai­paa­vat hel­lyyt­tä, rak­kaut­ta, lä­hei­syyt­tä ja tur­val­li­suut­ta. Avi­o­puo­li­soi­den vä­li­nen rak­kaus ja us­kol­li­suus luo­vat ko­tiin tur­val­li­suu­den ja viih­ty­vyy­den tun­teen, joka on las­ten kas­vun kan­nal­ta tär­ke­ää. Lap­si tar­vit­see rin­nal­leen ai­kui­sen, joka kul­kee rin­nal­la oh­ja­ten ja neu­vo­en.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.8.2014.

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys