JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Usko on lahja myös asuinpaikkaa vaihtaessa

Pääkirjoitukset
25.1.2023 6.00

Juttua muokattu:

23.1. 14:29
2023012314291820230125060000

Tä­män leh­den Kap­säk­ki-osi­os­sa pu­hu­taan muut­ta­mi­ses­ta toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le. Opis­ke­lu­paik­ka, uu­si työ tai muut­tu­nut elä­män­ti­lan­ne voi joh­taa muut­toon. Uu­del­le paik­ka­kun­nal­le muut­ta­mi­seen liit­tyy mo­nen­lai­sia tun­te­muk­sia: odo­tus­ta, jän­ni­tys­tä, iloa ja huol­ta. Moni poh­tii, mi­ten so­peu­tuu uu­teen ym­pä­ris­töön, löy­tyy­kö ys­tä­viä ja mi­ten ar­jen saa su­ju­maan. So­peu­tu­mis­ta ede­saut­taa se, jos tie­tää pai­kal­la ole­van val­miik­si jon­kun ys­tä­vän, tut­ta­van tai su­ku­lai­sen.

Suo­men si­säis­tä muut­to­lii­ket­tä tut­kit­ta­es­sa vuo­sien ja vuo­si­kym­men­ten tren­di on ol­lut kau­pun­gis­tu­mi­nen. Muut­to­lii­ke on suun­tau­tu­nut ete­lään, mut­ta myös alu­eel­li­siin kas­vu­kes­kuk­siin. Ke­säl­lä 2022 jul­kais­tu­jen Ti­las­to­kes­kuk­sen tie­to­jen mu­kaan muut­to­liik­kees­sä on näh­tä­vis­sä ai­em­mas­ta poik­ke­a­via asi­oi­ta. Esi­mer­kik­si Uu­den­maan maa­kun­ta me­net­ti vä­es­tö­ään muu­al­le Suo­meen en­sim­mäis­tä ker­taa 70 vuo­teen. Maa­kun­nis­ta Lap­pi sai puo­les­taan muut­to­voit­toa en­sim­mäis­tä ker­taa kuu­teen­kym­me­neen vuo­teen. Muut­to­voit­ta­jia oli­vat yleen­sä maa­kun­tien suu­ret kau­pun­git ku­ten Tur­ku, Tam­pe­re ja Kuo­pio.

Muut­to­lii­ke ei ole vain lu­vuis­ta muo­dos­tu­via ti­las­to­ja. Jo­kai­sen lu­vun ta­ka­na on joku yk­si­lö, ih­mi­nen. Ih­mi­sel­lä puo­les­taan on pää­sään­töi­ses­ti tar­ve kuu­lua jouk­koon, tul­la näh­dyk­si ja koh­da­tuk­si sekä tun­tea it­sen­sä hy­väk­sy­tyk­si tois­ten jouk­koon. Elä­vä us­ko on omis­ta­jal­leen suu­ri lah­ja myös paik­ka­kun­taa vaih­ta­es­sa. Us­ko yh­dis­tää omis­ta­jan­sa uu­den asuin­pai­kan us­ko­viin eli Ju­ma­lan per­hee­seen. Us­ko­vai­sel­la on halu ha­keu­tua sin­ne, mis­sä yh­tei­sen us­kon omis­ta­vat ko­koon­tu­vat Ju­ma­lan sa­nan ää­reen. On tär­ke­ää, et­tä paik­ka­kun­nal­le muut­ta­neet huo­mi­oi­daan ja toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leik­si siel­lä jo asu­vien ta­hol­ta.

Kir­joit­ta­es­saan eri seu­ra­kun­nil­le apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa ih­mis­jou­kol­le, jois­ta osan hän tun­si, osaa ei. Kui­ten­kin apos­to­li lä­hes­tyy hei­tä tut­ta­val­li­ses­ti, omi­na vel­ji­nään ja si­sa­ri­naan Her­ras­sa. Hän nä­kee hei­dät it­sen­sä Ju­ma­lan kut­su­ma­na ja Kris­tuk­sen py­hit­tä­mä­nä jouk­ko­na (1. Kor. 1:2). Näis­tä ih­mi­sis­tä koos­tui tuol­loin ja koos­tuu yhä Kris­tuk­sen maan pääl­lä ole­va seu­ra­kun­ta.

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys