JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Uskon perustus ei järky

Pääkirjoitukset
20.10.2021 6.00

Juttua muokattu:

19.10. 15:34
2021101915343820211020060000

Mi­ten sinä us­kot? Mi­hin us­ko­si pe­rus­tuu? Täl­lai­sia ky­sy­myk­siä ky­sy­tään tä­nä­kin päi­vä­nä. Raa­mat­tu ke­hot­taa vas­taa­maan ky­sy­jäl­le, apos­to­li Pie­ta­rin neu­von mu­kai­ses­ti: ”Ol­kaa ai­na val­miit an­ta­maan vas­taus jo­kai­sel­le, joka ky­syy, mi­hin tei­dän toi­von­ne pe­rus­tuu” (1. Piet. 3:15). Täl­lai­seen ky­sy­myk­seen ly­hin mah­dol­li­nen vas­taus on Jee­sus.

Elä­väl­le, pe­las­ta­val­le us­kol­le ei ole muu­ta pe­rus­tus­ta kuin Jee­sus Kris­tus ja hä­nen so­vi­tus­työn­sä. Mi­kä­li us­kol­la on jo­kin muu pe­rus­ta, on ky­sy­mys kuol­lees­ta us­kos­ta. Ju­ma­lan ar­mo­työ Jee­suk­ses­sa on täy­del­li­nen. Sii­tä ei voi ot­taa mi­tään pois, ei­kä ih­mi­nen voi li­sä­tä sii­hen mi­tään. Tä­män lah­jan voi kui­ten­kin omis­taa us­kon kaut­ta.

Syn­tiin lan­gen­neen ih­mi­sen on usein vai­kea us­koa pe­las­tu­mi­seen ar­mos­ta, il­man ih­mi­sen omaa osuut­ta. Tämä voi tun­tua lii­an yk­sin­ker­tai­sel­ta tai toi­saal­ta yli­voi­mai­sen vai­ke­al­ta. Ih­mi­nen ei it­se tä­hän ky­ke­ne­kään. Us­ko, jol­la omis­te­taan Kris­tuk­sen van­hurs­kaus, on alus­ta lop­puun Ju­ma­lan työ ja puh­das­ta ar­moa.

Raa­mat­tu on us­kon ja elä­män kor­kein oh­je, joka il­moit­taa us­kon yti­men. Tämä sa­lai­suus avau­tuu Py­hän Hen­gen avaa­man ym­mär­ryk­sen kaut­ta. Näin koki myös Mart­ti Lut­her, us­kon­puh­dis­ta­ja: ”Tar­vi­taan näet Hen­ki, jot­ta voi­tai­siin kä­sit­tää Raa­mat­tu sekä ko­ko­nai­suu­te­na et­tä sen jo­kai­nen osa” (WA 18, 609).

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na muis­tel­laan us­kon­puh­dis­tus­ta, jos­ta kirk­ko on siir­ty­nyt käyt­tä­mään ni­meä re­for­maa­tio. Käy­tet­tyä ni­meä olen­nai­sem­paa on muis­taa us­kon­puh­dis­tuk­sen si­säl­löl­li­nen vies­ti. Elä­vän us­kon pe­rus­tal­ta ek­sy­neen on teh­tä­vä pa­ran­nus ja syn­nyt­tä­vä uu­des­taan Py­hän Hen­gen voi­mas­ta, evan­ke­liu­min sa­nan elä­vän ve­den kaut­ta (Joh. 3:3, 5).

Ajas­sam­me on toi­vet­ta, et­tä Raa­mat­tua voi­tai­siin ym­mär­tää ja tul­ki­ta toi­sin kuin se on kir­joi­tet­tu. Täl­lai­nen ajat­te­lu siir­tää kes­ki­öön ih­mi­sen ym­mär­ryk­sen ja pyr­kii ka­ven­ta­maan Ju­ma­lan sa­nan to­tuut­ta. Ju­ma­lan sa­nan to­tuus ei ole kui­ten­kaan ai­ka­si­don­nai­nen. Tä­män sa­nan poh­jal­ta Lut­her muo­toi­li us­kon­puh­dis­tuk­sen erään pää­pe­ri­aat­teen: Ih­mi­nen on van­hurs­kas eli kel­paa Ju­ma­lal­le yk­sin us­kos­ta, yk­sin ar­mos­ta, Kris­tuk­sen an­si­on täh­den.

18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys