JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Valintoja tiedon paljouden keskellä

Pääkirjoitukset
13.10.2021 7.00

Juttua muokattu:

11.10. 15:16
2021101115163920211013070000

Ke­hit­ty­neen in­for­maa­ti­o­tek­no­lo­gi­an myö­tä saa­ta­vil­la ole­van tie­don mää­rä on ra­ja­ton. Edes maa­il­man joh­ta­vien uu­tis­toi­mis­to­jen tuot­ta­mat uu­ti­set ei­vät tu­li­si lop­puun lu­e­tuik­si, vaik­ka nii­den lu­ke­mi­seen käyt­täi­si kai­ken va­paa-ai­kan­sa. Pu­hu­mat­ta­kaan vaik­ka­pa tie­de­maa­il­man tuot­ta­mis­ta jul­kai­suis­ta, val­ti­oi­den tal­len­ta­mis­ta ar­kis­to­ma­te­ri­aa­leis­ta tai yk­sit­täis­ten so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­tä­jien ai­kaan saa­mas­ta in­for­maa­ti­os­ta. On osat­ta­va ra­ja­ta, mitä tie­toa tar­vit­see, min­kä­lais­ta si­säl­töä ha­lu­aa seu­ra­ta ja mi­hin ai­ka riit­tää.

Jo­kai­nen tar­vit­see tie­don­hal­lin­nan tai­to­ja. Ky­kyä ar­vi­oi­da sitä, min­kä­lai­sia tie­to­läh­tei­tä kan­nat­taa seu­ra­ta. Tar­peel­li­sia ovat myös konk­reet­ti­set kei­not ra­ja­ta tie­don tul­vin­taa niin, et­tei mie­li kuor­mi­tu lii­kaa. Tä­män leh­den haas­tat­te­lus­sa ker­ro­taan muun mu­as­sa so­me­tau­on hy­vis­tä vai­ku­tuk­sis­ta.

Tie­don­va­li­koin­tia suun­taa jo läh­tö­koh­tai­ses­ti se, mi­hin ih­mi­nen on pyr­ki­mäs­sä. Tut­ki­mus­ten mu­kaan ih­mi­sel­lä on tai­pu­mus poi­mia tie­don vir­ras­ta omaa ta­voi­tet­ta tai nä­kö­kul­maa tu­ke­via asi­oi­ta ja ohit­taa sel­lai­nen tie­to, joka ei vas­taa omaa kä­si­tys­tä asi­as­ta. Täl­lai­sel­la tai­pu­muk­sel­la on hait­ta­puo­len­sa. Mo­ni­mut­kais­ten il­mi­öi­den koh­dal­la ra­joit­tu­mi­nen vain yh­den­lai­sen to­tuu­den taak­se voi ol­la va­hin­gol­lis­ta ja ka­ven­taa kä­si­tys­tä to­del­li­suu­des­ta.

Sie­lun pe­las­tuk­sen kan­nal­ta edel­lä mai­nit­tu tai­pu­mus voi ol­la myös suo­jaa­va te­ki­jä. Kun us­ko­vai­sen ih­mi­sen pää­mää­rä­nä on säi­lyt­tää us­kon lah­ja ja pääs­tä ker­ran tai­vaa­seen, nämä ta­voit­teet oh­jaa­vat hän­tä myös in­for­maa­ti­on tul­vas­sa. Oma­tun­to opas­taa pyr­ki­mään sel­lai­sen si­säl­lön pa­riin, joka tu­kee heik­koa us­koa.

Näin ihan­teel­li­ses­ti us­ko­vai­nen ei kui­ten­kaan ai­na toi­mi, vaan jou­tuu Paa­va­lin ta­voin to­te­a­maan: ”Tah­toi­sin kyl­lä teh­dä oi­kein, mut­ta en pys­ty sii­hen. En tee sitä hy­vää, mitä tah­don, vaan sitä pa­haa, mitä en tah­do. Mut­ta jos teen sitä, mitä en tah­do, en tee sitä enää it­se, vaan sen te­kee mi­nus­sa asu­va syn­ti.” (Room. 7:18–20.) Tie­don pal­jou­des­sa­kaan ei tar­vit­se jää­dä syn­tien ah­dis­ta­mak­si, vaan kai­ken saa us­koa an­teek­si. Evan­ke­liu­mi, hyvä uu­ti­nen Jee­suk­sen so­vi­tus­työs­tä on pa­ras­ta, mitä tie­don tul­vas­ta voi löy­tää.

29.11.2022

Heidän edellään kulkee tien aukaisija, he raivaavat tiensä, murtautuvat portista ja lähtevät. Heidän kuninkaansa kulkee edellä, Herra johtaa heitä. Miika 2:13

Viikon kysymys