JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Välitavoitteet auttavat päämäärän saavuttamisessa

Pääkirjoitukset
12.1.2022 6.00

Juttua muokattu:

11.1. 13:43
2022011113432020220112060000

Is­ra­e­lin kan­san va­el­ta­es­sa koh­ti ta­voit­tee­na ole­vaa lu­vat­tua maa­ta Ju­ma­la an­toi sil­le ruo­kaa yh­den päi­vän an­nok­sen ker­ral­laan (2. Moos. 16:4). Us­ko­vais­ta sa­no­taan edel­leen päi­vän lap­sek­si. Toi­vet­ta tai­vaan ko­tiin pää­se­mi­ses­tä saat­taa him­men­tää epäi­lys sii­tä, et­ten eh­kä jak­sa­kaan kil­voi­tel­la us­kos­sa koko elä­mää­ni ja jään vä­lil­le. Raa­mat­tu neu­voo us­ko­vais­ta kui­ten­kin ot­ta­maan vä­li­ta­voit­teek­si tä­män päi­vän – enem­pää ei ker­ral­laan tar­vit­se­kaan jak­saa.

Uu­den vuo­den al­ku on ai­kaa, jol­loin moni aloit­taa uu­den har­ras­tuk­sen, opin­not tai te­kee lu­pauk­sen uu­des­ta elä­män­ta­vas­ta. Täh­täi­mes­sä on eh­kä jo­tain, mitä ha­lu­aa saa­vut­taa. Tuo ta­voi­te voi ol­la esi­mer­kik­si uu­si luo­va tai­to, am­mat­ti tai oman hy­vin­voin­nin pa­ran­ta­mi­nen. Uu­den edes­sä mie­li on usein toi­vei­kas ja myön­tei­sel­lä ta­val­la jän­nit­ty­nyt. Toi­veet tuo­vat mu­ka­naan in­nos­tus­ta ja mo­ti­vaa­ti­o­ta sekä vah­vis­ta­vat ko­ke­mus­ta oman elä­män ar­vok­kuu­des­ta ja mer­ki­tyk­sel­li­syy­des­tä.

Mie­len­ter­veys­seu­ra Mie­li ry muis­tut­taa vuo­den al­ka­es­sa toi­vei­den ja haa­vei­le­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä mie­len­ter­vey­del­le. Seu­ran verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy eri­lai­sia tek­nii­koi­ta, jot­ka aut­ta­vat toi­vei­den to­teut­ta­mi­ses­sa. Kes­keis­tä niis­sä on pilk­koa toi­vei­ta pie­nem­piin osiin ja aset­taa vä­li­ta­voit­tei­ta. Sa­mal­la on hyvä poh­tia, mit­kä asi­at voi­vat muo­dos­tua toi­veen kan­nal­ta es­teek­si ja mi­ten nuo es­teet ovat voi­tet­ta­vis­sa. Asi­an­tun­ti­jan mu­kaan kan­nat­taa poh­tia myös pie­niä, täs­sä het­kes­sä to­teu­tet­ta­via toi­vei­ta sekä naut­tia mat­kas­ta, joka vie koh­ti suu­rem­man toi­veen saa­vut­ta­mis­ta.

Us­ko­vai­sel­la ih­mi­sel­lä on ajal­lis­ten suun­ni­tel­mien ja haa­vei­den li­säk­si toi­vo ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa. Tuo toi­vo sai Is­ra­e­lin kan­san va­el­ta­maan luo­vut­ta­mat­ta koh­ti lo­pul­lis­ta ko­ti­aan. Sii­tä ker­to­es­saan hep­re­a­lais­kir­je (11:15–16) ku­vaa myös tä­män päi­vän Ju­ma­lan las­ta, joka kil­voit­te­lee Ju­ma­laan tur­va­ten koh­ti kun­ni­an tai­vas­ta: ”Mut­ta jos hei­dän mie­les­sään oli­si ol­lut se maa, jos­ta he oli­vat läh­te­neet, he oli­si­vat toki voi­neet pa­la­ta sin­ne. Ei, he odot­ti­vat pa­rem­paa, tai­vaal­lis­ta isän­maa­ta. Sen täh­den ei Ju­ma­la­kaan hä­peä hei­tä, vaan sal­lii it­se­ään kut­sut­ta­van hei­dän Ju­ma­lak­seen, sil­lä hän on hei­tä var­ten jo ra­ken­ta­nut val­miin kau­pun­gin.”

19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys