JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vuo­ro­tel­len tais­te­lun ja rau­han ai­ko­ja

Pääkirjoitukset
23.10.2019 6.00

En­si sun­nun­tai­na jul­kis­te­taan SRK:n his­to­ri­an kol­mas osa Myrs­ky­jen kes­kel­lä, Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen his­to­ria 3 (1962–1980). Kir­jan si­säl­tö on he­rät­tä­nyt mie­len­kiin­toa, on­han ky­sy­myk­ses­sä ai­ka, jon­ka moni lu­ki­ja on it­se hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti elä­nyt.

Tut­ki­mus avaa mur­ros­ta, jon­ka kes­kel­lä SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten vas­tuun­kan­ta­jat te­ki­vät työ­tään. 1960-lu­vul­la ra­di­ka­li­soi­tu­mi­nen ete­ni laa­jal­la rin­ta­mal­la, ja yh­teis­kun­nal­li­set ra­ken­ne­muu­tok­set oli­vat en­nen­nä­ke­mät­tö­miä. Tuol­loin van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­ses­sa kris­til­li­syy­des­sä ko­et­tiin tar­peel­li­sek­si toi­mia maal­lis­tu­mis­ta vas­taan ja puo­lus­taa Raa­ma­tun pe­rus­tal­le ra­ken­tu­vaa us­koa ja elä­mää. Pyr­ki­myk­se­nä oli sekä yk­sit­täis­ten ih­mis­ten et­tä koko us­ko­vien yh­tei­sön var­jel­tu­mi­nen yh­des­sä us­kos­sa, rak­kau­des­sa, opis­sa ja hen­ges­sä.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä jär­jes­tet­ty­jen kes­kus­te­lu­jen läh­tö­koh­ta­na oli us­ko­vais­ten yh­tey­den vaa­li­mi­nen. Niis­sä ko­et­tiin siu­nauk­sen het­kiä, kun ajan pai­nei­den kes­kel­lä tais­te­le­va sai hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti us­koa ar­mo­e­van­ke­liu­min. Us­ko­vai­set ha­lu­si­vat kor­ja­ta asi­oi­ta ja py­syä kris­til­li­syy­den rak­kau­des­sa.

Kes­kus­te­luis­sa al­koi kui­ten­kin 1970-lu­vun puo­li­vä­lin jäl­keen il­me­tä myös kris­til­li­syy­del­le vie­rai­ta piir­tei­tä. Esiin­tyi toi­min­ta­mal­le­ja ja ope­tus­ta, jot­ka ai­heut­ti­vat häm­men­nys­tä ja ah­dis­tus­ta ja ovat jäl­keen­päin he­rät­tä­neet laa­jaa kri­tiik­kiä. Näis­tä kris­til­li­syy­den kes­kuu­teen il­maan­tu­neis­ta op­pi­har­hois­ta ja vää­rin­käy­tök­sis­tä SRK esit­ti pa­hoit­te­lun­sa vuon­na 2011.

Tut­ki­muk­sen ajan­jak­so­na ko­et­tiin poik­keuk­sel­li­sen voi­ma­kas­ta SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nan laa­je­ne­mi­sen ai­kaa. Lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä alet­tiin py­hä­kou­lun rin­nal­la pi­tää lap­sil­le päi­vä­ker­ho­ja ja nuo­ril­le raa­mat­tu­luok­kia. Eri­lai­set nuor­ten­päi­vät muo­tou­tui­vat sään­nöl­li­sik­si ta­pah­tu­mik­si, ja leh­tien li­säk­si alet­tiin jul­kais­ta yhä enem­män kir­jo­ja. Tuol­loin han­kit­tiin myös en­sim­mäi­set lei­ri­kes­kuk­set, ja lei­ri­työ ra­ken­tui nii­den ym­pä­ril­le.

Kris­til­li­syy­den elä­mään on his­to­ri­as­sa si­säl­ty­nyt vuo­ro­tel­len tais­te­lun ja rau­han ai­ko­ja. Tänä päi­vä­nä on mo­nel­la tar­ve pu­hua hoi­to­ko­kou­sa­jan ko­ke­muk­sis­ta. Kes­kus­te­lua on hyvä käy­dä her­käl­lä kor­val­la kuun­nel­len ja Ju­ma­lan huo­len­pi­toon tur­vau­tu­en.

Ju­ma­lan Hen­ki on rak­kau­den ja an­teek­si­an­ta­muk­sen hen­ki. Se oh­jaa Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­seen elä­mään ja Kris­tuk­sen mie­lel­lä tu­ke­maan mat­ka­ys­tä­viä tiel­lä, joka vie tai­vaa­seen.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 23.10.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Eve­lii­na Sauk­ko