JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Äi­jä­reis­su la­taa akut ar­keen

Puhutaan maasta ja taivaasta
24.3.2018 6.07

Mu­hos­lai­nen ison per­heen isä Ant­ti Tuo­mi­kos­ki vir­kis­tyy jää­kiek­koa pe­la­tes­sa ja rau­tu­reis­suil­la. Tuo­mi­kos­ken per­hees­sä on 12 las­ta, jois­ta kuo­pus on vuo­den van­ha ja esi­koi­nen pa­ri­kymp­pi­nen. Kun päi­vä­työ tie­to­lii­ken­ne­a­lan suun­nit­te­lu­hom­mis­sa on ohi, isäl­lä riit­tää ky­syn­tää ko­to­na per­heen luo­na.

Kun An­til­ta ky­syy, mi­ten hän huo­leh­tii omas­ta hy­vin­voin­nis­taan täl­lai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa, hän vas­taa:

­– Pe­laan jää­kiek­koa pari ker­taa vii­kos­sa. Kun on ran­ka kun­nos­sa, ei pää­se lö­säh­tä­mään.

Jää­kiek­koa pe­la­taan hymy huu­lil­la, ja pää­ta­voi­te on naut­tia.

– Se on täy­si kat­kai­su: sii­nä ei mie­ti­tä vel­ko­ja ei­kä ar­ki­huo­lia, Ant­ti tuu­mii.

– Vai­mo­kin on huo­maut­ta­nut, et­tä per­heen elä­mä su­juu pa­rem­min, kun lii­kun ja py­syn hy­väs­sä kun­nos­sa.

Lii­kun­nal­le on löy­ty­nyt ti­laa tiu­kem­pi­na­kin ai­koi­na.

– Kyl­lä sii­hen kons­ti löy­tyy, jos on val­mis sat­saa­maan. Meil­le mo­lem­mil­le tämä on ol­lut tär­ke­ää ai­na, Ant­ti ker­too.

Kun vuo­si sit­ten piti haa­ve­rin ta­kia pi­tää tau­koa lii­kun­nas­ta, Ant­ti huo­ma­si, mi­ten vai­ke­aa on ol­la liik­ku­mat­ta, ja myö­hem­min ra­ken­taa kun­toa uu­del­leen.

Ker­ran pari vuo­des­sa Ant­ti pää­see La­pin ava­riin tun­tu­ri­mai­se­miin tuu­let­tu­maan joko omien poi­kien­sa kans­sa tai ka­ve­ri­po­ru­kal­la. Yh­tei­sis­tä reis­suis­ta on läm­pi­miä muis­to­ja.

– Siel­lä sitä ih­me­tel­lään Luo­jan luo­maa luon­toa ja nau­ti­taan sen an­ti­mis­ta. Sii­hen tut­ki­mi­seen ei tai­da ih­mi­si­kä riit­tää­kään, ru­noi­lee Ant­ti.

äi­jä­reis­suil­la on oma tär­keä teh­tä­vän­sä An­tin elä­mäs­sä:

– Jo au­to­mat­kal­la al­kaa oman elä­män ja­ka­mi­nen. Se on hie­noa, et­tä voi pu­hua sa­mas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kans­sa. Kun pääs­tään mää­rän­pää­hän, kään­nel­lään rau­tua pais­tin­pan­nul­la ja nau­ti­taan täy­sin pal­kein.

Ai­na ei luon­to­e­lä­mys­tä tar­vit­se ha­kea kau­kaa. Tar­vit­ta­es­sa Ant­ti läh­tee omas­ta ko­ti­pi­has­ta met­sä­suk­sil­la kat­se­le­maan jä­nik­sen jäl­kiä.

– Pak­ka­saa­mus­sa saa rai­tis­ta hap­pea ja tu­lee hy­väl­le mie­lel­le. Oi­ke­as­taan pie­ni­kin ir­tau­tu­mi­nen au­kai­see jo sil­miä. Ja ta­kai­sin tul­les­sa huo­maa, mi­ten hy­vin asi­at ko­to­na oi­ke­as­taan ovat.

Teks­ti: Saa­ra Luok­ka­la

Kuva: M.L.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 21.3.2018.