JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ai­ka ku­luu ku­ten en­nen­kin

Puhutaan maasta ja taivaasta
11.4.2020 6.00

Juttua muokattu:

3.4. 14:17
2020040314174320200411060000
Anni Karppinen tervehtii ovenraosta, sillä karanteeniaikana vieraat eivät astu peremmälle. Verkkoyhteydet onneksi toimivat, minkä ansiosta yhteydenpito läheisiin sujuu kätevästi.

Anni Karppinen tervehtii ovenraosta, sillä karanteeniaikana vieraat eivät astu peremmälle. Verkkoyhteydet onneksi toimivat, minkä ansiosta yhteydenpito läheisiin sujuu kätevästi.

Aulikki Piirainen

Anni Karppinen tervehtii ovenraosta, sillä karanteeniaikana vieraat eivät astu peremmälle. Verkkoyhteydet onneksi toimivat, minkä ansiosta yhteydenpito läheisiin sujuu kätevästi.

Anni Karppinen tervehtii ovenraosta, sillä karanteeniaikana vieraat eivät astu peremmälle. Verkkoyhteydet onneksi toimivat, minkä ansiosta yhteydenpito läheisiin sujuu kätevästi.

Aulikki Piirainen

Tuu­la Stång

An­ni Karp­pi­nen asuu yk­sin ker­ros­ta­los­sa Ka­jaa­nin kes­kus­tas­sa. Ka­le­vi-puo­li­so pää­si tai­vaan ko­tiin kak­si vuot­ta sit­ten tam­mi­kuus­sa. Karp­pi­nen ker­too, mi­ten hän on ko­ke­nut vii­me­ai­kai­set ta­pah­tu­mat ja hal­li­tuk­sen suo­si­tuk­sen ka­ran­tee­nis­ta.

– Kun al­koi tul­la uu­ti­sia ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­ses­tä ul­ko­mail­la, asia tun­tui ko­vin kau­kai­sel­ta. Nyt epi­de­mia on tääl­lä Suo­mes­sa.

Hän oh­jeis­taa toi­mi­maan, ku­ten vi­ra­no­mais­ta­hot neu­vo­vat.

– On­han tämä yl­lät­tä­vä ti­lan­ne, mut­ta kan­nat­taa nou­dat­taa oh­jei­ta ja seu­ra­ta uu­ti­soin­tia. Tä­mä­kään ei ole ta­pah­tu­nut Ju­ma­lan sal­li­mat­ta, saam­me luot­taa hä­nen apuun­sa.

Karp­pi­nen ker­too, et­tei hä­nen ar­keen­sa ole vie­lä tul­lut ko­vin iso­ja muu­tok­sia, pait­si et­tä seu­rat ja muu rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta on pe­ruu­tet­tu ja kir­jas­to on kiin­ni. Lä­hi­mar­ke­tis­sa on en­nen var­si­nais­ta avaa­mi­sai­kaa oma os­tos­tun­ti ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le ja yli 70-vuo­ti­ail­le.

– Ikä­vin­tä on, kun ei voi ta­va­ta lap­sia ei­kä ys­tä­viä. On­nek­si on pu­he­lin, joka mah­dol­lis­taa yh­tey­den­pi­don ku­va­vies­tien avul­la. Sain jopa ”tu­tus­tua” viik­ko sit­ten syn­ty­nee­seen lap­sen­lap­see­ni, Karp­pi­nen iloit­see.

An­ni Karp­pi­nen ker­too ajan ku­lu­van ta­val­li­seen ta­paan pie­nis­sä ko­ti­as­ka­reis­sa ja kä­si­töi­tä teh­den. Lu­ke­mi­nen on ai­na ol­lut hä­nel­le mie­lui­nen har­ras­tus, ja nyt sii­hen on ai­kaa.

– Tä­män poik­keus­ti­lan­teen ai­ka­na ilah­dut­taa SRK:n, seu­ra­kun­tien ja mui­den­kin ta­ho­jen tuot­ta­ma mo­ni­puo­li­nen net­ti­tar­jon­ta. Kuun­nel­ta­vaa ja lu­et­ta­vaa riit­tää.

– Ul­koil­la voi ja seu­ra­ta ke­vään edis­ty­mis­tä, kuun­nel­la lin­tu­jen lau­lua, ka­ran­tee­ni­lai­nen ker­too.

Karp­pis­ta loh­dut­taa eri­tyi­ses­ti vir­ren 600 vii­mei­sen sä­keis­tön sa­no­ma: ”Hy­vyy­den voi­man us­kol­li­nen suo­ja pii­rit­tää mei­tä, kuin­ka käy­nee­kin. Il­las­ta aa­muun kans­sam­me on Luo­ja. Hä­nel­tä saam­me huo­mis­päi­vän­kin.”

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys