JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Am­mat­ti löy­tyi va­paa­eh­tois­työn avul­la

Puhutaan maasta ja taivaasta
3.9.2021 14.00

Juttua muokattu:

3.9. 14:09
2021090314093820210903140000

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Sirk­ka Leh­to

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Kirs­ti Räi­hä on ol­lut asuin­paik­ka­kun­tien­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä mo­nen­lai­ses­sa työs­sä mu­ka­na.

– Nuo­re­na lu­ki­o­lai­se­na aloi­tin päi­vä­ker­ho-oh­jaa­ja­na, ja sii­tä ai­kuis­tut­tua siir­ryin py­hä­kou­luo­pet­ta­jak­si. Näi­hin teh­tä­viin on ai­na tul­lut pyyn­tö: voi­sit­ko ja ha­lu­ai­sit­ko tul­la te­ke­mään täl­lais­ta työ­vuo­roa?

Räi­hä ker­too, et­tä on työ­vuo­rois­sa op­pi­nut tosi pal­jon, ja en­nen kaik­kea hän iloit­see sii­tä, et­tä oma am­ma­tin­va­lin­ta­kin kir­kas­tui sitä kaut­ta.

– Ihas­tuin niin ole­maan las­ten kans­sa, et­tä pää­dyin myö­hem­min luo­ka­no­pet­ta­jan teh­tä­vään.

Räi­hä sum­maa, et­tä py­hä­kou­luo­pet­ta­jan työs­sä on hyvä, et­tä tyk­kää luon­te­vas­ti ol­la las­ten kans­sa ja ihan las­ten kes­kel­lä ker­to­mas­sa Raa­ma­tun ker­to­muk­sia ja ky­se­le­mäs­sä.

– Teh­tä­vään val­mis­tau­tu­mi­ses­sa on mu­ka­na ai­na ol­lut jän­nit­tä­mis­tä, var­sin­kin jos on ol­lut sel­lai­sia py­hä­kou­lu­ja, jois­sa on ai­kui­sia pai­kal­la.

Räi­hä iloit­see sii­tä, et­tä pie­net lap­set ovat yleen­sä tosi kilt­te­jä ja rau­hal­li­sia ope­tet­ta­via – ihan sa­man­lais­ta rau­hal­li­suut­ta hän ei mo­nes­ti­kaan luok­ka­huo­nees­ta ta­voi­ta.

– On ai­na saa­nut naut­tia mu­ka­vas­ta ja rau­hal­li­ses­ta yh­tei­ses­tä het­kes­tä.

Räi­hää on juu­ri pyy­det­ty mu­kaan raa­mat­tu­luok­ka­työ­hön, jo­ten ope­tet­ta­va ikä­luok­ka muut­tuu.

– Odo­tan sitä mie­len­kiin­nol­la.

Räi­hän tyt­tö­val­tai­ses­sa per­hees­sä on ol­lut mie­len­kiin­toi­nen ja po­si­tii­vi­nen on­gel­ma: per­heen lap­set ovat ol­leet niin in­nok­kaas­ti mu­ka­na suun­nit­te­le­mas­sa ja eten­kin pi­tä­mäs­sä py­hä­kou­lu­ja ja päi­vä­ker­ho­ja, et­tä est­ra­dil­la on ol­lut tun­kua.

– Mut­ta luu­len, et­tä nyt raa­mat­tu­luo­ka­no­pet­ta­jan teh­tä­väs­sä ei sel­lais­ta on­gel­maa enää ole, nau­raa Räi­hä.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.