JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ar­kis­ton­hoi­ta­ja rai­vaa ti­laa vii­su­meil­le

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
19.3.2019 6.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442420190319060000

Pöy­däl­lä on le­väl­lään kan­si­oi­ta, pa­pe­rei­ta ja tie­to­kort­te­ja, joi­den ym­pä­röi­mä­nä is­tuu Hen­na Pärk­kä. Hän sel­vit­te­lee par­hail­laan vii­su­mi­a­no­muk­sia ke­vään mit­taan Ve­nä­jäl­le läh­te­vil­le lä­he­tys­pu­hu­jil­le.

– Oot­te­len vie­lä kah­ta pas­sia, sit­ten voin lait­taa nämä eteen­päin.

Pärk­kä on jo tut­tu näky Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen toi­mis­tol­la, mut­ta tul­lut vas­ti­kään ni­mi­te­tyk­si lä­he­tys­työn sih­tee­rik­si. Ai­em­mal­ta tit­te­lil­tään ar­kis­ton­hoi­ta­ja on saa­nut uu­den työ­a­lan vas­tuul­leen, kun Lee­na äi­jä­lä, edel­tä­jän­sä lä­he­tys­työs­tä, siir­tyy ke­vään ai­ka­na re­ser­viin.

Se, et­tä lä­he­tys­pu­hu­jil­le on pai­kat len­to­ko­nees­sa ja maa­koh­tai­set vii­su­mi­a­si­at hoi­det­tu­na, on pit­käl­ti Pär­kän va­ras­sa. Vaik­ka pe­reh­dy­tys teh­tä­viin on juu­ri päät­ty­nyt, tuo­re lä­he­tys­työ­hen­ki­lö pu­huu eri mais­ta edel­ly­tyk­si­neen kuin van­ha te­ki­jä.

– Vä­lil­lä kon­sul­toin Lee­naa, et­tä oon­han ym­mär­tä­nyt oi­kein.

–Mun työ on ai­ka vaih­te­le­vaa, Pärk­kä poh­tii.

Työ ei puu­du­ta, kun vas­tuul­la on nyt kol­me ai­van eri­lais­ta teh­tä­vää: lä­he­tys­työ, ar­kis­ton­hoi­to ja tie­to­jär­jes­tel­mien käyt­tö­tu­ki. Kui­ten­kin Pärk­kä pu­huu ru­tii­neis­ta. Nii­tä se­koit­te­le­mal­la työ säi­lyy mie­lek­kää­nä.

Ai­van tark­kaan ei etu­kä­teen tie­dä, mitä työ­päi­vän ai­ka­na tu­lee vas­taan. Tie­to­jär­jes­tel­mien käyt­tö­tu­en roo­lin­sa kaut­ta Pärk­kä aut­taa lä­hes päi­vit­täin rau­ha­nyh­dis­tys­ten vas­tuu­hen­ki­löi­tä sa­la­sa­no­jen vaih­ta­mi­ses­sa tai tie­to­jär­jes­tel­mien käy­tös­sä. Li­säk­si hän huo­leh­tii muun mu­as­sa toi­mis­ton kir­jas­tos­ta.

– Toi­mis­tol­la yleen­sä ky­sy­tään, voit­ko keit­tää mun puo­les­ta kah­vit, mo­ni­toi­mi­nai­nen nau­raa työ­lis­tan­sa jat­kok­si.

– Työ­mää­rä on niin suh­teel­li­nen kä­si­te. Vä­hän pi­tää kui­ten­kin pys­tyä en­na­koi­maan, et­tei tule kii­ret­tä.

Vaik­ka uu­det teh­tä­vät ovat ki­ris­tä­neet ai­em­min väl­jää työ­ryt­miä, Pärk­kä ei ole luo­pu­nut suo­ja­tis­taan, ar­kis­tos­ta. Sii­tä hän huo­leh­tii ta­los­sa ai­no­a­na.

– Kar­ke­as­ti ar­vi­oi­tu­na puo­let työs­tä on lä­he­tys­työ­tä ja puo­let sit­ten muu­ta, ku­ten ar­kis­toa ja tie­to­jär­jes­tel­miä, hän ar­vi­oi teh­tä­vien­sä ja­kau­tu­mis­ta.

Ar­kis­to tuli Pär­kän hoi­det­ta­vak­si vuo­si sit­ten eläk­keel­le jää­neen Ir­ja Junt­ti­lan pe­rui­na. Työ­hön tart­tu­es­saan hän ei juu­ri tien­nyt, mitä tu­le­man pi­tää.

– Ar­kis­ton laa­juus yl­lät­ti aluk­si.

Ar­kis­to on mo­ni­puo­li­nen aar­re­ait­ta, joka si­säl­tää val­ta­vat mää­rät asi­a­kir­jo­ja, leh­tiä ja jul­kai­su­ja, jois­ta osa on his­to­ri­al­li­ses­ti ar­vok­kai­ta.

Ar­kis­ton­hoi­ta­jan teh­tä­vä on tal­let­taa ar­kis­toon uut­ta si­säl­töä sitä mu­kaa kuin sitä il­mes­tyy. Se on yk­si Pär­kän mai­nit­se­mis­ta ru­tii­neis­ta. Vai­ke­am­pi teh­tä­vä on ar­vi­oi­da, mit­kä eri asi­a­kir­jois­ta ovat sel­lai­sia, joil­le voi ol­la tu­le­vai­suu­des­sa tar­vet­ta. Muut­tu­neen tie­to­suo­ja­lain vuok­si hen­ki­lö­tie­to­ja si­säl­tä­vien asi­a­kir­jo­jen säi­lyt­tä­mi­sel­le on ol­ta­va tätä ny­kyä van­kat pe­rus­teet.

Pär­kän pit­kä­ai­kai­set edel­tä­jät Junt­ti­la ja äi­jä­lä ovat hi­o­neet toi­men­ku­van­sa sä­röt­tö­mik­si, mis­tä uu­den te­ki­jän on ol­lut hyvä jat­kaa. Pärk­kä esit­te­lee äi­jä­län te­ke­mää kat­ta­vaa lis­taa, jos­sa lu­kee luul­ta­vas­ti kaik­ki, mitä tar­vit­see lä­he­tys­työn pa­ris­sa al­kuun pääs­täk­seen.

– Jos joku ha­lu­aa ru­ve­ta lä­he­tys­työn sih­tee­rik­si, tä­män lis­tan avul­la pi­täi­si pär­jä­tä.

Sär­mä on Pärk­kä­kin. Työ­huo­neen sei­näl­lä on vuo­si­koh­tai­nen ai­ka­tau­lu sekä tu­le­vat lä­he­tys­mat­kat näyt­tä­vä huo­li­tel­tu lis­ta. Pa­pe­reis­ta nä­kee sel­väs­ti, mitä mil­loin­kin on oh­jel­mas­sa. Nyt lap­pu­sia on myös työ­pöy­däl­lä siel­lä tääl­lä, ja se­kai­nen pöy­tä vie­ras­tut­taa jär­jes­tel­mäl­li­sek­si it­se­ään ku­vai­le­vaa sih­tee­riä.

Va­jaa pa­rin vuo­den ta­kai­ses­sa työ­haas­tat­te­lus­sa Pär­käl­tä tie­dus­tel­tiin eng­lan­nin kie­len tai­toa. Ar­kis­ton­hoi­ta­ja­ko­ke­las luu­li tuol­loin ha­ke­van­sa vain työn­ha­kuil­moi­tuk­ses­sa mai­nit­tua teh­tä­vää, mut­ta puo­len vuo­den ku­lut­tua sel­vi­si, et­tä har­teil­le on tar­jol­la muu­ta­kin.

Nyt lä­he­tys­työn teh­tä­vis­sä yh­teis­työ Ame­ri­kan si­sar­jär­jes­tö LLC:n kans­sa on koh­ta­lai­sen tii­vis­tä, min­kä an­si­os­ta eng­lan­nin tai­doil­le on ai­ka ajoin tar­vet­ta.

Mo­ti­vaa­ti­o­ta kie­le­nop­pi­mi­seen on, kun työ on vas­ta alus­sa.

– Täs­sä työs­sä pys­tyy ha­lu­tes­saan vä­hän käyt­tä­mään ja ke­hit­tä­mään kie­li­tai­toa mu­ka­vas­sa ja kan­nus­ta­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Päi­vä al­kaa ol­la pul­kas­sa, ja vii­su­mi­a­no­muk­set jää­vät vi­reil­le. Nii­den kans­sa sel­vi­ää täl­lä ker­taa pää­a­si­as­sa suo­mek­si.

Teks­ti: Ee­va Poh­jo­la

Kuva: Ju­ha­ni Oja­leh­to

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.3.2019

29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys