JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ark­ki­piis­pa Mä­ki­nen: On tar­peen kuun­nel­la ja kes­kus­tel­la

Lohi Olli
Puhutaan maasta ja taivaasta
18.5.2014 14.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140518143200

Yh­teis­kun­nan muu­tok­set vai­kut­ta­vat kir­kon ta­paan ol­la ja toi­mia. Muu­tos­ten kes­kel­lä on tär­ke­ää tur­va­ta kir­kon pe­rus­toi­min­ta. Jos kir­kon tä­män­het­ki­set ra­ken­ne­suun­ni­tel­mat to­teu­tu­vat, ne ei­vät mer­kit­tä­väs­ti vai­ku­ta ta­val­li­sen seu­ra­kun­ta­lai­sen elä­mään, ker­too ark­ki­piis­pa Kari Mä­ki­nen.

Mä­ki­nen to­te­aa, et­tä Suo­mes­sa on so­tien jäl­keen muo­dos­tu­nut vau­raan toi­min­ta­ta­van kirk­ko, jol­la on kan­sain­vä­li­ses­ti­kin ver­tail­tu­na käy­tet­tä­vis­sään pal­jon hen­ki­lös­tö­re­surs­se­ja ja kiin­teis­tö­jä.

– Aloit­ta­es­sa­ni pap­pi­su­ra­ni 70-lu­vul­la seu­ra­kun­nis­sa poh­dit­tiin, mitä seu­raa­vak­si ra­ken­ne­taan ja mitä toi­min­to­ja laa­jen­ne­taan. Nyt ol­laan tul­tu vai­hee­seen, jos­sa kas­vun kaa­ri on kään­ty­nyt las­kuun.

Mä­ki­sen mu­kaan tu­le­vi­na vuo­si­na kir­kos­sa on to­tut­ta­va ta­lou­del­li­ses­ti vä­häi­sem­piin re­surs­sei­hin. Seu­ra­kun­nat jou­tu­vat miet­ti­mään uu­den­lai­sia mal­le­ja elää seu­ra­kun­ta­na. Ra­ken­teet ei­vät ole it­se­tar­koi­tus, vaan nii­den tu­lee pal­vel­la elä­mää.

– Kir­kon kan­nal­ta voi näh­dä myön­tei­se­nä asi­a­na sen, et­tä to­tu­tut toi­min­nan ta­vat jou­tu­vat ra­vis­tel­luik­si, Mä­ki­nen to­te­aa.

Ra­ken­ne­muu­tos­ten ai­kaa

Mä­ki­nen on hy­vin luot­ta­vai­nen kir­kon tu­le­vai­suu­den suh­teen, vaik­ka seu­ra­kun­tien ra­ken­ne­muu­tos ja kir­kon kes­kus­hal­lin­non uu­dis­tus ovat­kin mit­ta­suh­teil­taan iso­ja. Ny­ky­ään mo­net jul­kis­hal­lin­non or­ga­ni­saa­ti­ot uu­dis­tu­vat.

– On tar­peen pi­tää mie­les­sä, et­tä kir­kon uu­dis­ta­mis­ta ei tule teh­dä sik­si, et­tä muut­kin ins­ti­tuu­ti­ot te­ke­vät näin. Nyt käyn­nis­sä ole­vat muu­tosp­ro­ses­sit ovat kui­ten­kin tar­peel­li­sia, ja ne on tär­keä val­mis­tel­la huo­lel­la.

Seu­ra­kun­tien vas­tuun­kan­ta­jat odot­ta­vat sel­kei­tä vas­tauk­sia kir­kon uu­dis­tuk­sis­ta. Se on Mä­ki­sen mu­kaan ym­mär­ret­tä­vää.

– Iso­jen asi­oi­den kans­sa ei kan­na­ta hä­ti­köi­dä. Nyt on tar­peen kuun­nel­la ja kat­soa, mi­ten eri­lai­suus voi­daan ot­taa huo­mi­oon. muu­ten voi tul­la ko­ke­mus, et­tä eteen lyö­dään val­mis sap­luu­na, joka ei nou­se seu­ra­kun­tien omas­ta to­del­li­suu­des­ta.

Kir­kon ra­hoi­tus uu­dis­tuu

Kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa oli esil­lä myös eh­do­tus kir­kon ra­hoi­tuk­sen uu­dis­ta­mi­ses­ta. Ny­kyi­nen seu­ra­kun­tien ke­rää­mä yh­tei­sö­ve­ro vaih­tui­si la­ki­sää­tei­seen val­ti­o­na­puun. Val­ti­o­na­pu oli­si val­ti­on kor­vaus­ta kir­kol­le niis­tä yh­teis­kun­nal­li­sis­ta teh­tä­vis­tä, jot­ka kirk­ko on ot­ta­nut vas­tuul­leen. Mä­ki­nen pi­tää uu­dis­tus­ta ko­ko­nais­kir­kon kan­nal­ta hy­vä­nä.

– La­ki­sää­tei­nen py­sy­vä kor­vaus, jota ko­ro­te­taan in­dek­si­ke­hi­tyk­sen pe­rus­teel­la, on va­kaam­pi kuin yh­tei­sö­ve­ro. Se tuo myös li­sää en­nus­tet­ta­vuut­ta ta­lou­teen. Sen li­säk­si se mah­dol­lis­taa seu­ra­kun­tien kes­ken ta­sa­puo­li­sem­man ja oi­keu­den­mu­kai­sem­man jaon.

Ju­ma­lan­pal­ve­lus on kir­kon kes­kus

Mä­ki­sen mu­kaan kirk­ko on ai­na mu­ka­na ih­mis­ten elä­mäs­sä, in­hi­mil­li­ses­sä maa­il­mas­sa. Se toi­mii yh­teis­kun­nas­sa ja sen mah­dol­li­suuk­sien puit­teis­sa. Sa­mal­la sil­lä on kui­ten­kin toi­nen to­del­li­suus. Esi­mer­kik­si ju­ma­lan­pal­ve­luk­set saat­ta­vat ajal­li­sel­la mit­ta­ril­la tun­tua tuot­ta­mat­to­mal­ta toi­min­nal­ta, mut­ta niis­sä on kir­kon kes­kus, jos­sa ovat läs­nä sana ja sak­ra­ment­ti. juu­ri nii­den ta­kia kirk­ko on ole­mas­sa.

– Kir­kon ydin on vuo­ro­pu­he­lu Ju­ma­lan kans­sa – Ju­ma­lan, joka vä­lit­tää meil­le Kris­tuk­ses­sa mit­taa­mat­to­man rak­kau­den. Tätä rak­kaut­ta voim­me vä­lit­tää toi­sil­lem­me myös ar­ki­ses­sa elä­mäs­sä.

Osal­lis­ta­va kirk­ko

Ark­ki­piis­pa odot­taa, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa seu­ra­kun­nat toi­mi­si­vat ak­tii­vi­ses­ti omas­sa ym­pä­ris­tös­sään. Nii­den tu­li­si ot­taa huo­mi­oon kaik­ki jä­se­net, ei ai­no­as­taan nii­tä, jot­ka ovat jo tii­viis­ti mu­ka­na toi­min­nas­sa.

Päi­vä­mie­hen lu­ki­joi­ta­kin Mä­ki­nen ke­hot­taa osal­lis­tu­maan. Saa­tam­me tul­la eri­lai­sis­ta taus­tois­ta ja pe­rin­teis­tä, mut­ta jo­kai­nen kas­tet­tu kir­kon jä­sen voi kiin­nit­tyä kirk­koon ja sen elä­mään oman taus­tan­sa kans­sa. Mä­ki­nen nä­kee, et­tä myös van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen liik­keen pe­rin­net­tä kan­ta­vil­la on paik­ka kir­kos­sa. Yh­tei­set kes­kus­te­lut sii­tä, mitä kaik­kea se mer­kit­see, ovat tar­peel­li­sia.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 14.5.2014.

OlliLohi
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys