JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Do­ku­ment­ti poh­joi­sen ru­noi­li­jas­ta Yo­u­Tu­bes­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta
1.4.2021 7.00

Juttua muokattu:

1.4. 13:19
2021040113195720210401070000

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Ant­ti Saa­ri to­teut­ti do­ku­ment­tip­ro­jek­tin ru­noi­li­ja Nii­lo Rau­ha­las­ta.

Saa­ri jul­kai­si ku­vaa­man­sa ja leik­kaa­man­sa do­ku­men­tin Yo­u­Tu­bes­sa kaik­kien kat­sot­ta­vak­si. Se löy­tyy ni­mel­lä Nii­lo Rau­ha­la – poh­joi­sen ru­noi­li­ja.

– Aja­tus do­ku­men­tis­ta syn­tyi mel­ko pian Sii­o­nin lau­lut -ko­ko­el­man uu­dis­tus­työn päät­ty­mi­sen jäl­keen. Yh­te­nä kim­mok­kee­na oli kir­jai­li­ja Ant­ti Hy­rys­tä teh­ty do­ku­ment­ti. Tun­tui sil­tä, et­tä Nii­los­ta ja hä­nen tuo­tan­nos­taan pi­täi­si teh­dä tal­len­ne – ja asia oli­si kii­reel­li­nen, Saa­ri ku­vai­lee.

Nii­lo Rau­ha­la on teh­nyt erit­täin mer­kit­tä­vän uran Raa­ma­tun, vir­si­kir­jan ja kirk­ko­kä­si­kir­jan sekä Sii­o­nin lau­lu­jen uu­dis­ta­mis­työs­sä vuo­si­na 1973–2016. Hän on kir­joit­ta­nut, muo­kan­nut ja kään­tä­nyt teks­te­jä. Li­säk­si hän on sa­noit­ta­nut run­saas­ti kan­taat­te­ja, ora­to­ri­oi­ta ja mui­ta lau­lu­teks­te­jä.

Ku­vauk­set Ou­lus­sa ja Kit­ti­läs­sä

Saa­ri ker­too, et­tä laa­jaan pro­jek­tiin liit­tyi usei­ta käy­tän­nön es­tei­tä­kin. Ku­vauk­set al­koi­vat Ou­lus­sa 2018 Rau­ha­loit­ten ko­to­na. Lop­pu­ke­säl­lä 2019 hän ajoi ru­noi­li­jan kans­sa Kit­ti­lään, ja he yö­pyi­vät Rau­ha­lan lap­suu­den­ko­dis­sa.

– Meil­le sat­tui hy­vät il­mat. Ku­va­sin Nii­loa hä­nen ko­ti­pii­rin­sä mai­se­mis­sa. Si­sä­ku­vauk­sis­sa va­lais­tus oli eri­no­mai­nen: Nii­lo is­tui kei­nu­tuo­lis­sa ja hä­nen kas­voil­leen lan­ke­si ik­ku­nois­ta läm­min valo.

Luon­nos­ta sym­bo­liik­kaa do­ku­ment­tiin

Saa­ri ker­too, et­tä tuo ret­ki Kit­ti­lään oli heil­le mo­lem­mil­le mer­kit­tä­vä. Hä­nel­le it­sel­leen se on iki­muis­toi­nen. Vie­lä sa­ma­na syk­sy­nä Saa­ri va­el­si vai­mon­sa Si­nel­la Saa­ren kans­sa Py­hä­tun­tu­ril­la. Hän ker­too, et­tä mo­net do­ku­men­tin luon­to-otok­set ovat tuol­ta mat­kal­ta.

– Ku­va­sin myös Lap­pa­jär­veä, lap­suu­te­ni jär­veä, eri vuo­ro­kau­de­nai­koi­na. Lei­ka­tes­sa­ni yh­dis­tin nuo ku­vat pal­ve­le­maan do­ku­men­tin si­säl­töä.

Do­ku­men­tin lo­pus­sa on kos­ket­ta­va koh­ta, jos­sa ru­noi­li­ja hy­väs­te­lee ko­ti­tan­hu­an­sa.

– Hän tai­vut­taa hors­maa ja las­kee höy­ty­vät kirk­kaa­seen il­maan, kur­kien läh­tö­ään­ten kes­kel­le.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys