JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Elämänkokemus kannattelee käytettyä päätä

Puhutaan maasta ja taivaasta
29.4.2023 8.00

Juttua muokattu:

26.4. 11:25
2023042611250020230429080000
– Lintuja pääsee parhaiten seuraamaan talvella, kun monet talvehtivat linnut tulevat pihoille ja ruokintapaikoille, vinkkaa Erkki Alasaarela luontoharrastuksesta kiinnostuneelle tilhi kaverinaan.

– Lintuja pääsee parhaiten seuraamaan talvella, kun monet talvehtivat linnut tulevat pihoille ja ruokintapaikoille, vinkkaa Erkki Alasaarela luontoharrastuksesta kiinnostuneelle tilhi kaverinaan.

– Lintuja pääsee parhaiten seuraamaan talvella, kun monet talvehtivat linnut tulevat pihoille ja ruokintapaikoille, vinkkaa Erkki Alasaarela luontoharrastuksesta kiinnostuneelle tilhi kaverinaan.

– Lintuja pääsee parhaiten seuraamaan talvella, kun monet talvehtivat linnut tulevat pihoille ja ruokintapaikoille, vinkkaa Erkki Alasaarela luontoharrastuksesta kiinnostuneelle tilhi kaverinaan.

Teks­ti Sirk­ka Leh­to Kuva Haas­ta­tel­ta­val­ta

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Erk­ki Ala­saa­re­la asuu vai­mon­sa An­ne­li Ala­saa­re­lan kans­sa kah­des­taan, lap­set ovat jo ai­kuis­tu­neet. Elä­mään kuu­luu hy­vää.

– Te­ke­mis­tä on so­pi­vas­ti, ja olen saa­nut py­syä ter­vee­nä. Olen jää­nyt eläk­keel­le, mut­ta toi­min edel­leen eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri­na Ou­lun yli­o­pis­tos­sa. Teh­tä­vään kuu­luu väi­tös­kir­jo­jen oh­jaus­ta ja va­lo­ku­va-ai­neis­ton tuot­ta­mis­ta yli­o­pis­toa var­ten.

Luon­nos­ta nou­see Luo­jan suu­ruus

Ala­saa­re­la har­ras­taa luon­to­va­lo­ku­vaus­ta. Hän on muun mu­as­sa teh­nyt kuu­den vuo­den ajan Las­ten pol­ku -leh­teen luon­toon liit­ty­viä si­vu­ja ja iloit­see, et­tä hä­nen har­ras­tuk­sen­sa ede­saut­taa oman ter­vey­den säi­ly­mis­tä ja pal­ve­lee myös mui­ta ih­mi­siä.

– Muu­ta­ma vuo­si sit­ten tie­de löy­si ”uu­den nuo­ruus­re­sep­tin”: Ikään­ty­mi­sen tuo­mien vai­vo­jen es­tä­mi­ses­sä aut­taa va­lo­ku­vaus, joka edel­lyt­tää jat­ku­vaa hen­kis­tä pon­nis­te­lua. Luon­nos­sa liik­ku­mi­sen on jo kau­an tie­det­ty vai­kut­ta­van sa­maan suun­taan. Vii­me ai­koi­na tut­ki­jat ovat to­den­neet jopa luon­to­ku­vien kat­se­lun lie­ven­tä­vän ikään­ty­mi­sen vai­vo­ja.

Eri­tyi­sen an­toi­si­na ko­ke­muk­si­na mie­leen on Ala­saa­re­lal­le pai­nu­nut pie­nen ryh­män luon­to­ku­vaus­mat­kat Is­ra­e­liin ja Lap­piin. Edel­li­sen ta­voit­tee­na oli ku­va­ta Raa­ma­tus­sa mai­nit­tu­ja kas­ve­ja, eläi­miä ja mai­se­mia. Lap­piin suun­tau­tu­nei­ta mat­ko­ja oli usei­ta, ja ta­voit­tee­na oli ku­va­ta kas­ve­ja, joi­ta La­es­ta­dius on piir­tä­nyt ja tut­ki­nut. Mat­ko­jen lop­pu­tu­lok­se­na oli kak­si kir­jaa, Tai­vaan lin­tu­ja ja ke­don kuk­kia ja Ylös tun­tu­riin.

– Nyt saan myy­dä näi­tä kir­jo­ja opis­to­jen hy­väk­si, kun pyyn­nös­tä pi­dän luon­to­e­si­tyk­siä kurs­seil­la ja eri­lai­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa. Täl­lä ta­val­la voin omal­la ta­val­la­ni osal­lis­tua kris­til­li­syy­den työ­hön, kun osaa­mi­se­ni tal­koo­töis­sä ja myy­jäi­sis­sä on hy­vin ra­jal­lis­ta.

Elä­män­ko­ke­mus on vah­vuus

Ala­saa­re­la ker­too kes­kus­te­lus­taan ne­li­vuo­ti­aan kans­sa:

– Hä­nel­lä oli niin hy­viä aja­tuk­sia, et­tä jou­duin ky­sy­mään: ”Mi­ten on mah­dol­lis­ta, et­tä sinä ym­mär­rät asi­ois­ta enem­män kuin minä, vaik­ka mi­nul­la on pal­jon suu­rem­pi pää?” Lap­si vas­ta­si ly­hy­es­ti ja em­paat­ti­ses­ti: ”No sik­si, kun se on käy­tet­ty.”

Tar­ve op­pia uu­sia tai­to­ja ja il­mai­su­ta­po­ja ei ka­toa iän myö­tä – päin­vas­toin. Ala­saa­re­lan mu­kaan uu­den op­pi­mi­nen on kui­ten­kin hi­taam­paa kuin nuo­rem­mil­la. Vah­vuus löy­tyy­kin muul­ta:

– Pää on saat­ta­nut jo ohit­taa ”pa­ras­ta en­nen” -päi­vän. Vah­vuu­te­na on kui­ten­kin elä­män­ko­ke­mus. Se an­taa pe­rus­tan, joka kor­vaa puut­tei­ta.

Uu­si ka­me­ra sii­vit­ti luon­toon

Sa­no­taan, et­tä ajan ta­sal­la voi py­syä vain jat­ku­vas­ti uut­ta op­pi­mal­la.

– Ikään­ty­nei­den koh­dal­la op­pi­mi­sen kat­so­taan liit­ty­vän muut­tu­vas­sa ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­seen, har­ras­tuk­siin ja it­seä kiin­nos­ta­vien, uu­sien asi­oi­den op­pi­mi­seen. Al­bert Eins­tein on to­den­nut: ”Kun lo­pe­tat op­pi­mi­sen, aloi­tat kuo­le­mi­sen”, ker­too Ala­saa­re­la ja jat­kaa:

– Vaik­ka pu­hu­taan eli­ni­käi­ses­tä op­pi­mi­ses­ta, elä­ke­läi­set jä­te­tään edel­leen lä­hes huo­mi­ot­ta. Kou­lu­tus val­mis­taa ih­mi­siä työ­e­lä­mään tois­ta­kym­men­tä vuot­ta, mut­ta työ­e­lä­män lo­pet­ta­mi­sen val­mis­te­luun ei käy­te­tä ai­kaa juu­ri lain­kaan.

Elä­ke­siir­ty­mäs­sä ole­vat ih­mi­set muo­dos­ta­vat siis ris­ki­ryh­män. Ala­saa­re­la it­se val­mis­tau­tui eläk­keel­le jää­mi­seen hank­ki­mal­la uu­den ka­me­ran.

– Sen kans­sa aloin liik­kua luon­nos­sa sa­mal­la in­nol­la kuin lap­suu­des­sa. Tun­tui, et­tä joka ku­vaus­ret­kel­lä koin jo­tain uut­ta, ja sain ko­ke­muk­set vie­lä tal­teen va­lo­ku­vi­na.

– Aloin ku­va­ta ”raa­ka­ku­via”. Niis­tä voi kai­vaa esil­le vä­rit, vaik­ka va­lon vä­hyy­den vuok­si ku­vis­ta tu­li­si pi­mei­tä. Tämä edel­lyt­ti ku­van­kä­sit­te­ly­oh­jel­man opet­te­lua (Ado­be Pho­tos­hop Light­room). Luu­lin, et­tä olen hi­das ja köm­pe­lö op­pi­maan ja käyt­tä­mään uu­sia tie­to­ko­ne­oh­jel­mia, mut­ta olin vää­räs­sä. Ko­ke­muk­se­ni poh­jal­ta voin va­kuut­taa, et­tä nii­tä op­pii käyt­tä­mään kuka ta­han­sa!

Ju­ma­lan sana py­syy

Kai­ken muun op­pi­mi­sen rin­nal­la us­ko­vai­sil­la on oma eli­ni­käi­nen teh­tä­vän­sä: Jee­sus vel­voit­ti seu­raa­ji­aan opet­ta­jan teh­tä­vään – neu­vo­maan kris­tit­ty­jä nou­dat­ta­maan kaik­kea, mitä hän käs­ki.

– Ju­ma­lan kou­lus­sa olem­me kaik­ki lap­sia – läpi elä­mäm­me. Kas­vat­ta­ja­na on Ju­ma­lan ar­mo ja opet­ta­ja­na Pyhä Hen­ki, Ala­saa­re­la muis­tut­taa.

– Ju­ma­lan sana osoit­taa, et­tä em­me elä vain tätä ai­kaa var­ten em­me­kä vain ih­mis­tie­don va­ras­sa. Tie­to ka­to­aa, mut­ta Ju­ma­lan sana py­syy. Us­kon sil­min kat­som­me omaa elä­määm­me pi­dem­mäl­le. Us­kon pää­mää­rä on ian­kaik­ki­nen elä­mä Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa.

6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys