JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Esit­te­lys­sä uu­si kir­ja: mat­ka­e­väs­tä isyy­teen

Puhutaan maasta ja taivaasta
12.11.2021 12.00

Juttua muokattu:

12.11. 15:39
2021111215390820211112120000
SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

Juhani Ojalehto

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

Juhani Ojalehto

Han­nu Lu­mi­jär­vi

Isyys on ajan­koh­tai­nen ai­he ai­na, mut­ta eri­tyi­ses­ti isän­päi­vän lä­hes­ty­es­sä. Mil­lais­ta on ol­la isä?

An­na ja Veik­ko Kar­hu­maan toi­mit­ta­mas­sa Isä-kir­jas­sa isät ker­to­vat oma­koh­tai­sia ko­ke­muk­si­aan hy­vin­kin kos­ket­ta­vas­ti. Mil­tä tun­tuu, kun en­sim­mäi­nen lap­si tuo­daan omaan ko­tiin. Mitä mer­kit­see, kun puo­li­son roo­li muut­tuu isän roo­lik­si; mi­ten voi op­pia uu­den roo­lin, kun puo­li­son roo­li­kin on vas­ta ha­ku­ses­sa.

Isä voi ol­la opis­ke­li­jai­sä. Sit­ten hä­nes­tä voi tul­la rak­sai­sä, joka on ko­to­na vain sun­nun­tai­sin. Mi­ten per­he sel­vi­ää rak­sa­vai­hees­ta, kun ar­jen pyö­rit­tä­mi­nen jää väis­tä­mät­tä vain toi­sen puo­li­son kon­tol­le? Isä voi ol­la koti-isä äi­din käy­des­sä töis­sä ko­din ul­ko­puo­lel­la, tai hä­nes­tä voi tul­la si­jai­si­sä vie­rail­le lap­sil­le. Myö­hem­min isäs­tä tu­lee eh­kä pap­pa. Mi­ten isä voi hoi­taa kris­til­li­sen kas­vat­ta­jan teh­tä­vään­sä eri roo­leis­sa?

Tämä kir­ja kan­nat­taa lu­kea mat­ka­e­vääk­si isyy­teen tai ikään kuin pei­lik­si, kuin­ka joku toi­nen on isyy­ten­sä haas­tei­siin vas­tan­nut. Kir­joit­ta­jil­la on pai­koin pil­ke sil­mä­kul­mas­saan, ja mo­net kir­joi­tuk­set ovat huu­mo­rin höys­tä­miä.

Voit lu­kea esit­te­ly­teks­tin ko­ko­nai­se­na en­si vii­kol­la Päi­vä­mie­hen vä­lis­sä il­mes­ty­väs­tä jul­kai­su­ku­vas­tos­ta.

Kir­jan voit os­taa SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­tä tai ti­la­ta sen https://www.jul­kai­su­myy­ma­la.fi/.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys