JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ge­o­kät­köi­lyä seu­ra­mat­koil­la

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
9.12.2017 6.19

Juttua muokattu:

1.1. 11:21
2020010111211420171209061900

Kuu­rai­nen tie nars­kuu lenk­ka­rien al­la, kun kul­jen San­na­kai­sa Lil­va­sen kans­sa koh­ti elä­mä­ni en­sim­mäis­tä ge­o­kät­köä. San­na­kai­sa vil­kui­lee kän­nyk­kään ja näyt­tää sii­tä kart­taa, jo­hon kät­kö on mer­kit­ty: 216 met­riä mää­rän­pää­hän.

– Tää on täl­lai­nen c:geo-so­vel­lus, mi­hin kir­jau­du­taan aluk­si. Siel­tä nä­kee paik­ko­ja, mis­sä kät­kö­jä on, ja tä­män avul­la pää­see nii­tä lä­hel­le, San­na­kai­sa ker­too.

Ryö­mim­me pyö­rä­tien ai­dan al­ta tien pen­kal­le ja liu'um­me sii­tä jyrk­kää rin­net­tä alas. Edes­säm­me on mah­ta­va kal­li­o­röyk­kiö, ja kun kier­räm­me sen toi­sel­le puo­lel­le, tu­lee nä­ky­viin use­am­pi auk­ko luo­laan.

San­na­kai­sa on har­ras­ta­nut ge­o­kät­köi­lyä jo use­am­man vuo­den.

– Kät­köt ovat usein jos­sa­kin sel­lai­ses­sa pai­kas­sa, mis­sä on jo­tain hie­noa näh­tä­vää – niin kuin tämä kät­kö näis­sä luo­lis­sa, joi­ta ei muu­ten oli­si tien­nyt ole­van ole­mas­sa­kaan, hän se­lit­tää.

Seu­raan San­na­kai­saa ki­vi­kos­sa ja us­kal­tau­dun pu­dot­tau­tu­maan yh­des­tä au­kos­ta si­sään. Ot­sa­lamp­pu va­lai­see hie­non, ma­ta­lan hol­vis­ton. En us­kal­la seu­ra­ta pit­käl­le. San­na­kai­sa kier­te­lee het­ken on­ka­lois­sa ja tuo pian päi­vän­va­loon ra­si­an.

– Näi­tä ei saa siir­tää mi­hin­kään, mut­ta vien sen koh­ta sa­maan paik­kaan ta­kai­sin, hän to­te­aa.

Ra­si­as­sa on vih­ko, jo­hon kir­ja­taan ni­mi­merk­ki, jol­la on kir­jau­dut­tu ge­o­kät­kö­so­vel­luk­seen.

San­na­kai­sa on ys­tä­vien­sä kans­sa reis­san­nut mo­nia pit­kiä seu­ra­mat­ko­ja. He käy­vät mat­kal­la useil­la kät­köil­lä ja op­pi­vat tie­tä­mään eri paik­ka­kun­tien näh­tä­vyyk­siä ja var­sin­kin luon­non­näh­tä­vyyk­siä.

– Ker­ran ol­tiin viik­ko asun­to­au­tol­la Itä-Suo­mes­sa ja et­sit­tiin pal­jon kät­kö­jä.

Teks­ti ja kuva: Lii­sa Lil­va­nen-Pel­ko­nen

Lue jut­tu ko­ko­naan 7.12.2017 jul­kais­tus­ta Päi­vä­mie­hes­tä.

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys