JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

"Hai­ke­al­ta tun­tuu, mut­ta täs­tä­kin ko­et­te­le­muk­ses­ta sel­vi­tään"

Puhutaan maasta ja taivaasta
20.4.2020 6.35

Juttua muokattu:

17.4. 16:20
2020041716200320200420063500

Eero Autio

Eero Autio

Tu­le­va­na ke­sä­nä Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si ra­di­o­seu­roi­na ja vi­de­o­lä­he­tyk­si­nä. SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra to­te­aa, et­tä Su­vi­seu­ro­jen pe­ruun­tu­mi­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na tun­tuu hai­ke­al­ta.

– Täl­tä ke­säl­tä jää ko­ke­mat­ta tut­tu su­vi­seu­ra­tun­nel­ma, Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon hil­jen­ty­mi­nen, loh­dut­ta­vat lau­lu­tuo­ki­ot seu­ra­tel­tas­sa ja mo­net rie­mul­li­set koh­taa­mi­set seu­ra­vie­rai­den kans­sa seu­ra­ken­täl­lä.

Toi­saal­ta Kaa­ri­vaa­ra on hel­pot­tu­nut sii­tä, et­tä tu­le­vien vuo­sien su­vi­seu­ra­suun­ni­tel­mia voi­tiin muut­taa niin, et­tä Reis­jär­ven seu­rat voi­daan siir­tää vuo­del­la eteen­päin.

– Siel­lä teh­ty mit­ta­va val­mis­te­lu­työ ei mene huk­kaan vaan se luo hy­vän poh­jan ke­sän 2021 Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sel­le Reis­jär­ven Jär­vi­ky­län pel­loil­la.

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen siir­ty­mi­sen myö­tä myös muut tu­le­vat su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyt siir­ty­vät vuo­del­la eteen­päin.

– Tämä an­taa ai­ka­li­sän ja hen­gäh­dys­tau­on tu­le­vil­le seu­ra­jär­jes­tä­jil­le. Eri­tyi­ses­ti tämä kos­kee Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen vas­tuun­kan­ta­jia ja Lo­pen seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­o­ta, joka oli val­mis­tau­tu­mas­sa pur­ku­työ­hön Reis­jär­vel­lä.

Avoin­ta yh­teis­työ­tä

Ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si SRK:n hal­lin­nos­sa alet­tiin maa­lis­kuus­sa kes­kus­tel­la ke­sän suur­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä uh­ka­ku­vis­ta.

– Vii­mei­sen kuu­kau­den ajan on seu­rat­tu tii­viis­ti pan­de­mi­a­ti­lan­net­ta ja vi­ra­no­mais­ten te­ke­miä rat­kai­su­ja. Hy­vin pian teh­tiin myös pää­tös luo­pua seu­ra­jär­jes­te­lyi­hin liit­ty­vis­tä in­ves­toin­neis­ta ja muis­ta li­sä­kus­tan­nuk­sis­ta.

Kaa­ri­vaa­raa on kos­ket­ta­nut rak­kaus ja yh­teys, mitä hän on ko­ke­nut tu­le­vien vuo­sien su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jien kes­ken poik­keus­ti­lan aset­ta­mien haas­tei­den kes­kel­lä.

– Suun­ni­tel­mia on teh­ty avoi­mes­ti kes­kus­tel­len ja kuun­nel­len. Evan­ke­liu­min työ näh­dään yh­tei­se­nä asi­a­na. Yh­des­sä on ha­lut­tu luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la joh­taa val­ta­kun­tan­sa työ­tä.

Ai­kaa seu­ra­pu­heil­le

Su­vi­seu­rat ovat yleen­sä pää­sih­tee­ril­le työn­täy­teis­tä ai­kaa, mut­ta tänä ke­sä­nä ti­lan­ne on eri­lai­nen.

– Us­koi­sin, et­tä tänä ke­sä­nä pys­tyn va­raa­maan enem­män ai­kaa seu­ra­pu­hei­den ja oh­jel­mien kuun­te­le­mi­seen ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä.

Mitä Kaa­ri­vaa­ra ha­lu­aa sa­noa su­vi­seu­ra­vie­raal­le, joka ko­kee nyt su­rua ja pet­ty­mys­tä sii­tä, kun en­si ke­sän su­vi­seu­roi­hin ei voi­da konk­reet­ti­ses­ti ko­koon­tua?

– Ha­lu­an roh­kais­ta kat­so­maan tur­val­li­ses­ti ja va­loi­sas­ti eteen­päin. Täs­tä­kin ko­et­te­le­muk­ses­ta sel­vi­tään. Meil­lä on nyt hyvä mah­dol­li­suus rau­hoit­tua Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä kuun­te­le­maan seu­ra­pu­hei­ta ja toi­mi­tet­tu­ja oh­jel­mia ko­ti­o­lois­sa.

Pik­ku­su­vi­seu­ro­ja

Hän vink­kaa myös ko­ti­su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä.

– En­tä jos et­si­sim­me las­ten kans­sa ko­din kir­ja­hyl­lys­tä Nii­la ko­ti­su­vi­seu­rois­sa -kir­jan ja loi­sim­me puit­teet su­vi­seu­ra­tun­nel­mal­le jää­te­lö- ja piz­za­tar­joi­lui­neen.

Jou­dum­me tyy­ty­mään nyt poik­keu­so­lo­suh­tei­siin, Kaa­ri­vaa­ra sa­noo.

– Eh­kä ky­se­lem­me, mik­si kävi näin. Saam­me luot­taa, et­tä tä­mä­kin ko­et­te­le­mus on Ju­ma­lan tie­dos­sa ja sil­lä on jo­kin tar­koi­tus, jota em­me ym­mär­rä.

Hän to­te­aa, et­tä työ kui­ten­kin jat­kuu poik­keu­so­lois­sa­kin.

– Muis­te­taan tu­le­vien su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­jiä ru­kouk­sin ja jää­dään odot­ta­maan ko­koon­tu­mis­ta Reis­jär­vel­le vuon­na 2021, jos Ju­ma­la suo!


Lue myös: Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään tänä ke­sä­nä ra­di­os­sa ja ne­tis­sä

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys