JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Huip­pu­po­ruk­ka ja ti­lan­ne­huu­mo­ri ins­pi­roi­vat poik­keu­sa­jan pää­toi­mit­ta­jaa

Puhutaan maasta ja taivaasta
6.6.2020 6.45

Juttua muokattu:

29.5. 15:55
2020052915554620200606064500
– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vastuunkantajia upeasta työstä ja asenteesta tänä haastavana kautena! Haluan myös nostaa rukouksena kesän seuratapahtumiin ja radiolähetykseen tämän kesän Suviseurojen seuratunnuksen ”Tapahtukoon sinun tahtosi”.  Me teemme parhaamme, ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat joka tapauksessa, tämän kesän Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola analysoi.

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vastuunkantajia upeasta työstä ja asenteesta tänä haastavana kautena! Haluan myös nostaa rukouksena kesän seuratapahtumiin ja radiolähetykseen tämän kesän Suviseurojen seuratunnuksen ”Tapahtukoon sinun tahtosi”. Me teemme parhaamme, ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat joka tapauksessa, tämän kesän Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola analysoi.

Kuva haastateltavalta

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vastuunkantajia upeasta työstä ja asenteesta tänä haastavana kautena! Haluan myös nostaa rukouksena kesän seuratapahtumiin ja radiolähetykseen tämän kesän Suviseurojen seuratunnuksen ”Tapahtukoon sinun tahtosi”.  Me teemme parhaamme, ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat joka tapauksessa, tämän kesän Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola analysoi.

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vastuunkantajia upeasta työstä ja asenteesta tänä haastavana kautena! Haluan myös nostaa rukouksena kesän seuratapahtumiin ja radiolähetykseen tämän kesän Suviseurojen seuratunnuksen ”Tapahtukoon sinun tahtosi”. Me teemme parhaamme, ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat joka tapauksessa, tämän kesän Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola analysoi.

Kuva haastateltavalta

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­toi­mit­ta­jan haa­ve­am­mat­ti oli lap­se­na ra­di­on sa­tu­tä­ti.

– Ra­dio on mi­nul­le ys­tä­vä, Ke­sä­seu­ra­ra­dio on us­ko­vai­nen ys­tä­vä. Tiet­ty­jä oh­jel­mia kuun­te­len sään­nöl­li­ses­ti, ja jos en eh­di, niin Aree­nas­ta jäl­ki­kä­teen.

Vil­ja Paa­vo­la pi­tää ra­di­os­ta me­di­a­na. Hän on kes­ki­suo­ma­lai­nen nai­nen, joka ker­too elä­vän­sä it­sek­seen pie­nes­sä ko­dis­sa.

– Palk­ka­töis­sä olen val­ti­ol­la ai­kuis­ten työ­e­lä­mä­ky­sy­mys­ten pa­ris­sa. Va­paal­la tyk­kään liik­kua luon­nos­sa, kir­joit­taa ja hoi­taa näi­tä hom­mia, joi­hin olen lu­pau­tu­nut.

Pää­toi­mit­ta­jan kaik­ki­aan noin kak­si vuot­ta kes­tä­vä pes­ti on ol­lut Paa­vo­lan ko­ke­muk­sen mu­kaan val­ta­van an­toi­sa.

– Olen kii­tol­li­nen sii­tä osaa­vas­ta ja mu­ka­vas­ta jou­kos­ta, jon­ka kans­sa olem­me ra­ken­ta­neet ra­di­o­ta. Olen ko­ke­nut vah­vas­ti niin, et­tä kun Tai­vaan Isä an­taa teh­tä­vän, hän an­taa myös ilon teh­dä työ­tä.

Paa­vo­la ver­taa pro­jek­tia ison per­heen pyö­rit­tä­mi­seen:

– Työ on tosi ra­kas­ta, ai­kaa vie­vää ja an­toi­saa, mut­ta myös ku­lut­ta­vaa ja kas­vat­ta­vaa. Täs­tä ei niin vain läh­de­tä lo­mal­le, ei­kä kyl­lä useim­mi­ten tee mie­li­kään.

Paa­vo­la ei ole ra­di­os­sa val­lan no­vii­si. Työ­teh­tä­viä on vuo­sien var­rel­la ker­ty­nyt lis­ta­ta as­ti: toi­mit­ta­ja, juon­ta­ja, tuot­ta­ja sekä su­vi­seu­ra­vies­tin­näs­sä Ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­jen toi­mi­tus­pääl­lik­kö. Jäm­sän opis­ton vies­tin­nän opet­ta­ja­na ra­di­o­hom­mat kuu­lui­vat työn­ku­vaan.

– Olen ol­lut pie­nes­tä pi­tä­en val­ta­van kiin­nos­tu­nut sii­tä, mi­ten asi­oi­ta sa­noi­te­taan ja mis­tä pu­hu­taan. Eh­kä se on ol­lut pol­vei­le­va tie siel­tä saak­ka. Var­si­nai­sen ki­pi­nän vies­tin­tä­a­si­oi­hin tai­sin saa­da opis­to­lai­se­na, jol­loin kuu­luin pie­noi­syh­teis­kun­nan vies­tin­tä­toi­mi­kun­taan. 

Mitä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­toi­mit­ta­juus sit­ten pi­tää si­säl­lään?

– Ai­ka­tau­lu­tus­ta ja ai­ka­tau­lun seu­raa­mis­ta, rek­ry­toin­te­ja, ko­ko­nais­ku­van luo­mis­ta, re­sur­soin­tia, or­ga­ni­soin­tia, si­säl­lön ja kou­lu­tus­ten suun­nit­te­lua ja kou­lut­ta­mis­ta, neu­vot­te­lua, stra­te­gi­sia liik­ku­ja, val­ta­vas­ti pa­la­ve­rei­ta, kan­nus­ta­mis­ta ja in­nos­ta­mis­ta, oh­jel­mien kuun­te­le­mis­ta, pa­laut­teen an­ta­mis­ta, on­nis­tu­mi­sia ja epä­on­nis­tu­mi­sia, kiit­tä­mis­tä, nau­rua, ru­kouk­sia.

Poik­keu­so­lot ovat tuo­neet teh­tä­vään oman li­sän­sä.

– En­nen kaik­kea työn mer­ki­tys tun­tuu en­tis­tä isom­mal­ta. Toki olem­me kaik­ki saa­neet ve­nyä mon­ta ker­taa, kun suun­ni­tel­mat on pi­tä­nyt teh­dä uu­sik­si. Ai­no-mum­mul­ta pe­ri­tyl­le si­sul­le ja tah­don­voi­mal­le on ol­lut käyt­töä.

Paa­vo­la on hy­vil­lä mie­lin sii­tä, et­tä or­ga­ni­saa­tio on poik­keu­so­lois­sa pys­ty­nyt elä­mään het­kes­sä. Työ on jat­ku­nut uu­teen ti­lan­tee­seen so­peu­tu­en.

Kun Su­vi­seu­rat ja opis­to­seu­rat siir­tyi­vät ra­di­oon ja verk­koon, seu­ra­jär­jes­te­ly­jä te­ke­vien tal­koo-or­ga­ni­saa­ti­oi­den vas­tuut liik­ku­vat vuo­del­la eteen­päin. SRK:n ja opis­to­jen ni­me­ä­mät tii­mit ot­ti­vat ko­pin tä­män ke­sän suu­ris­ta seu­rois­ta. Yh­teen­so­vi­tet­ta­via ja neu­vo­tel­ta­via asi­oi­ta oli uu­des­sa ti­lan­tees­sa pal­jon.

Pes­tin hie­noim­mak­si puo­lek­si pää­toi­mit­ta­ja ni­me­ää sen, et­tä työ pi­tää te­ki­jän­sä lä­hel­lä us­ko­mi­sen asi­oi­ta.

– Minä olen tar­vin­nut sitä. Ju­ma­la an­taa voi­mat, ei tätä omil­la li­hak­sil­la jak­sai­si teh­dä. Li­säk­si työn mer­ki­tyk­sel­li­syys ja hui­ke­at työ­ka­ve­rit an­ta­vat pot­kua.

Eri­tyis­mai­nin­nan saa oh­jel­ma­pääl­lik­kö Tuo­mas In­ke­roi­sen oi­val­ta­va ti­lan­ne­huu­mo­ri.

– Usein on käy­nyt niin, et­tä työ­tä aloit­ta­es­sa vä­syt­tää, mut­ta lo­pet­ta­es­sa on­kin vir­kis­ty­nyt. Ja kun oma huo­nous pai­naa alas, evan­ke­liu­mi saa nos­taa kat­seen sin­ne, min­ne se kan­nat­taa kiin­nit­tää.

Tu­le­va Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys­kau­si kuu­los­taa lu­paa­val­ta.

– On tu­los­sa mon­ta iha­naa oh­jel­maa. Luot­ta­mus Ju­ma­laan -sar­ja sekä ys­tä­vyy­des­tä ja rak­kau­des­ta ker­to­vat sar­jat tun­tu­vat so­pi­van hy­vin tä­hän eri­koi­seen ai­kaan, en­na­koi Paa­vo­la.

Hän on ilok­seen ha­vain­nut, et­tä Ke­sä­seu­ra­ra­dio tun­ne­taan laa­jas­ti ja sitä kuun­nel­laan pal­jon – myös Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ul­ko­puo­lel­la. Hän toi­voo, et­tä mah­dol­li­sim­man moni löy­täi­si Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä tur­val­li­sen ja muut­tu­mat­to­man Sa­nan ää­rel­le.

– Oma 92-vuo­ti­as mum­mu­ni sa­noi Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­ta, et­tä ”se on pa­ras­ta mitä on”.

Mi­ten Paa­vo­la eväs­tää seu­raa­vaa pää­toi­mit­ta­jaa?

– Muis­ta, et­tä si­nut on kut­sut­tu teh­tä­vään, saat ol­la ih­mi­nen ja oma it­se­si. Luo­ja kyl­lä tie­tää, ke­net kut­sui. Kan­nat­taa naut­tia työs­tä, kau­si on ly­hyt. Ja jo­kai­seen hom­maan on hyvä pyy­tää it­se­ään fik­sum­pi.

Kun ra­dio sam­muu 3. elo­kuu­ta, pää­toi­mit­ta­ja ha­lu­ai­si ha­la­ta kaik­kia vas­tuun­kan­ta­jia, mut­ta uu­moi­lee, et­tei se vie­lä ole mah­dol­lis­ta.

– Toi­vot­ta­vas­ti muis­tan kiit­tää Tai­vaan Isää. Sit­ten ajat­te­lin pi­tää pik­ku lo­man ja läh­teä pyö­räi­le­mään.

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys