JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Hyvä Pai­men on muut­ta­nut yh­dis­tyk­sen mu­ka­na

Puhutaan maasta ja taivaasta
29.10.2020 6.15

Juttua muokattu:

26.10. 14:41
2020102614413420201029061500

Johanna Lumijärvi

Johanna Lumijärvi

Sa­mu­el Kop­pe­roi­nen

Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä seu­ra­vie­raan kat­se ha­keu­tuu pu­hu­ja­ko­rok­keen pai­men­ta ja lam­mas­ta ku­vaa­vaan re­lie­fiin.

Kor­ko­ku­va on noin 70 sent­ti­met­riä kor­kea puus­ta val­mis­tet­tu veis­tos, jo­hon liit­tyy teks­ti "Minä olen Hyvä Pai­men".

Re­lie­fi kuu­luu kiin­te­äs­ti Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen his­to­ri­aan. Se on ti­lat­tu yh­dis­tyk­sen toi­seen toi­mi­ti­laan Fred­ri­kin­ka­tu 61 A:han. Teos on ti­lat­tu, kun nuo ti­lat val­mis­tui­vat vuon­na 1957.

Eri ryh­mien yh­tei­set ti­lat

Sa­mal­la pai­kal­la on vuo­des­ta 1894 si­jain­nut les­ta­di­o­lais­ten ru­kous­huo­ne. Vuo­si­sa­dan vaih­tees­sa ta­pah­tu­nei­den ha­jaan­nus­ten seu­rauk­se­na ti­lois­sa toi­mi yh­tä ai­kaa jopa kol­me eri les­ta­di­o­lai­suu­den suun­taus­ta.

So­tien jäl­keen kau­pun­ki kas­voi. Ti­lat kä­vi­vät ah­taik­si ja yh­teis­työs­sä eri ryh­mien vä­lil­lä oli omat vai­keu­ten­sa. Esi­kois­les­ta­di­o­lai­set ra­ken­si­vat omat ti­lat Puis­to­laan. Uus­he­rän­neet ja van­hoil­li­set päät­ti­vät myy­dä ton­tin ra­ken­nus­liik­keel­le.

Te­ok­set ku­vaa­vat ope­tus­ta

Kaup­pa­hin­ta­na mo­lem­mat yh­dis­tyk­set sai­vat omat noin 400-paik­kai­set ko­koon­tu­mis­ti­lat. Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set ti­la­si­vat Il­ma­ri Wirk­ka­lal­ta te­ok­sen ai­hees­ta Hyvä Pai­men. Uus­he­rän­neet ti­la­si­vat Uu­no Poi­ko­sel­ta te­ok­sen ai­hees­ta Tuh­laa­ja­poi­ka.

Les­ta­di­o­lais­tut­ki­ja Mart­ti Wuol­lon mu­kaan te­ok­set ku­vaa­vat hy­vin ryh­mien opil­li­sia pai­no­tuk­sia: "Uus­he­rän­nei­den mu­kaan syn­ti­sen tuli nöy­rä­nä, kon­ta­ten ja sär­ky­neel­lä sy­dä­mel­lä lä­hes­tyä Va­pah­ta­jaa, joka sit­ten ar­mah­ti ja an­toi kaik­ki syn­nit an­teek­si. Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa saa­tiin roh­ke­as­ti us­koa, et­tä seu­ra­kun­nas­ta saar­na­tun an­teek­si­an­ta­muk­sen kaut­ta saa­tiin us­koa syn­nit an­teek­si, ja et­tä seu­ra­kun­nan kan­ta­ma­na pää­see pe­ril­le." (Vuol­lo, Mart­ti 1999, Les­ta­di­o­lai­suus Hel­sin­gis­sä vuo­teen 1963, s. 178–179.)

Re­lie­fi muut­ti Ou­lun­ky­lään

Kun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ny­kyi­set ti­lat val­mis­tui­vat Ou­lun­ky­lään, Hyvä Pai­men -teos siir­ret­tiin sin­ne. Siel­lä se ny­kyi­sel­lä pai­kal­laan lie­nee tut­tu kai­kil­le seu­rois­sa kä­vi­jöil­le. Teos ja sii­hen liit­ty­vä tun­nus on hy­vin usein esil­lä seu­ra­pu­heis­sa, eri­tyi­ses­ti Hy­vän Pai­me­nen sun­nun­tai­na.

Teos toi­mi esi­ku­va­na myös Num­me­lan su­vi­seu­ro­jen juh­la­por­til­le. Sii­hen hel­sin­ki­läi­nen Or­vok­ki Su­rak­ka teki bal­sa-puus­ta vä­hän al­ku­pe­räis­tä esi­ku­vaan­sa suu­rem­man ku­van. Su­vi­seu­ra­tun­nus oli sama kuin Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tun­nus.

Teos on ar­vo­kas oman his­to­ri­an­sa vuok­si. Te­ki­jä Il­ma­ri Wirk­ka­la syn­tyi Kaus­ti­sel­la vuon­na 1890. Hän on suun­ni­tel­lut usei­ta hau­taus­mai­ta ja hau­ta­muis­to­merk­ke­jä. Hän on suun­ni­tel­lut myös kirk­ko­ja ja kir­kol­li­sia ra­ken­nuk­sia sekä maa­lan­nut alt­ta­ri­tau­lu­ja. Wirk­ka­lan suun­nit­te­lu­työ on ol­lut laa­jaa. Hä­nel­tä on säi­ly­nyt pii­rus­tuk­sia tai mui­ta suun­ni­tel­mia yh­teen­sä 1300. Il­ma­ri Wirk­ka­la oli kan­sain­vä­li­ses­ti­kin kuu­lui­san la­si­tai­te­li­ja Ta­pio Wirk­ka­lan isä.

26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys