JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Hy­vin­voin­ti pa­ra­nee riit­tä­väl­lä unel­la

Puhutaan maasta ja taivaasta
28.7.2020 6.45

Juttua muokattu:

28.7. 09:00
2020072809004920200728064500
Aiemmin Sanna Kokolle oli tärkeää pärjätä vähillä unilla. – Luoja järjesti asioita, ja saan nykyään unta riittävästi, hän sanoo.

Aiemmin Sanna Kokolle oli tärkeää pärjätä vähillä unilla. – Luoja järjesti asioita, ja saan nykyään unta riittävästi, hän sanoo.

Annie Kokko

Aiemmin Sanna Kokolle oli tärkeää pärjätä vähillä unilla. – Luoja järjesti asioita, ja saan nykyään unta riittävästi, hän sanoo.

Aiemmin Sanna Kokolle oli tärkeää pärjätä vähillä unilla. – Luoja järjesti asioita, ja saan nykyään unta riittävästi, hän sanoo.

Annie Kokko

Saa­ra Ko­leh­mai­nen

Työ­pai­kan työ­hy­vin­voin­tip­ro­jek­ti on saa­nut tyr­nä­vä­läi­sen San­na Ko­kon suh­tau­tu­maan nuk­ku­mi­seen ar­mol­li­sem­min: enää hän ei sin­nit­te­le lii­an vä­hil­lä unil­la.

Pro­jek­tis­sa ko­ros­te­taan muun mu­as­sa unen mer­ki­tys­tä.

– Mit­tauk­set osoit­ti­vat, et­tä pa­lau­tu­mi­nen oli mi­nul­la vä­häis­tä ja huo­noa, ker­too Kok­ko, joka te­kee kol­mi­vuo­ro­työ­tä sai­raan­hoi­ta­ja­na Ou­lun yli­o­pis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa.

Kok­ko to­te­aa il­ta- ja yö­vuo­ro­ja si­säl­tä­vän vuo­ro­työn so­pi­van hä­nel­le, sil­lä val­vo­mi­nen on hä­nel­le help­poa.

Vuo­det ovat muo­van­neet Ko­kos­ta il­ta­vir­kun.

– Kun lap­set oli­vat pie­niä, kär­sin unen­puut­tees­ta. Yk­si vau­va val­voi ai­na aa­mu­nel­jään as­ti. Yöl­lä val­vo­es­sa kat­se­lin ulos. Vas­tak­kai­sen ta­lon va­lais­tut ik­ku­nat sai­vat ky­se­le­mään, mik­si joku val­voo, vaik­ka sai­si nuk­kua. Myö­hem­min vau­van ryt­mi kään­tyi tun­ti tun­nil­ta nor­maa­lim­paan, muis­te­lee Kok­ko.

– Saa­tan nuk­kua aa­mul­la pit­kään­kin, en­kä ajat­te­le sen ole­van huk­kaan hei­tet­tyä ai­kaa.

Myös las­ten kas­va­mi­nen on va­paut­ta­nut per­heen vuo­ro­kau­si­ryt­miä.

Riit­tä­vä unen mää­rä on Ko­kol­le tär­ke­ää. Hän sa­noo nuk­ku­van­sa sil­loin, kun sii­hen on mah­dol­li­suus.

– Luo­ja jär­jes­ti asi­oi­ta, ja saan ny­ky­ään un­ta riit­tä­väs­ti. En­nen mi­nul­le oli tär­ke­ää pär­jä­tä vä­hil­lä unil­la. Ajat­te­lin, et­tä aa­mus­ta pi­tää aloit­taa ja ol­la te­ho­kas, hän muis­te­lee.

San­na Kok­ko ko­kee saa­neen­sa hy­vät unen­lah­jat.

– Kor­va­tulp­pien ja uni­mas­kin avul­la nu­kun, vaik­ka ty­tär soit­tai­si pi­a­noa vie­rei­ses­sä huo­nees­sa.

Vuo­ro­työ­läi­nen on usein pois­sa ko­toa sil­loin, kun lap­set ovat ko­to­na.

– Va­paa-ajal­la py­rin pri­o­ri­soi­maan mui­ta me­no­ja ja an­nan ai­kaa lap­sil­le. Tu­le­vai­suu­des­sa mi­nul­la on toi­vot­ta­vas­ti enem­män ai­kaa esi­mer­kik­si rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­hön, toi­voo Kok­ko.

Työ­pai­kal­la hy­vin­voin­tip­ro­jek­ti on vie­lä kes­ken, mut­ta vai­ku­tuk­sia on jo näh­tä­vis­sä.

– Suh­tau­dun uneen ar­mol­li­sem­min en­kä sin­nit­te­le lii­an vä­hil­lä unil­la. Tun­tuu, et­tä pa­lau­tu­mi­nen on pa­ran­tu­nut mit­taus­ten jäl­keen. Seu­raa­va ta­voit­tee­ni on jät­tää kän­nyk­kä nuk­ku­mi­sen ajak­si toi­seen huo­nee­seen, tur­vau­tua he­rä­tys­kel­loon ja ren­tou­tua kir­jan avul­la, Kok­ko suun­nit­te­lee.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys