JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Isyy­des­sä pa­ras­ta on lap­set”

Puhutaan maasta ja taivaasta
8.11.2020 10.00

Juttua muokattu:

6.11. 12:25
2020110612253920201108100000
Jouni Tissari viettää aikaa ulkona nuorimman lapsensa Violan (vas. takana) sekä lastenlapsiensa Noelin, Aadan (vas. edessä), Iisan ja Lilianin kanssa.

Jouni Tissari viettää aikaa ulkona nuorimman lapsensa Violan (vas. takana) sekä lastenlapsiensa Noelin, Aadan (vas. edessä), Iisan ja Lilianin kanssa.

Helmi Yrjänä

Jouni Tissari viettää aikaa ulkona nuorimman lapsensa Violan (vas. takana) sekä lastenlapsiensa Noelin, Aadan (vas. edessä), Iisan ja Lilianin kanssa.

Jouni Tissari viettää aikaa ulkona nuorimman lapsensa Violan (vas. takana) sekä lastenlapsiensa Noelin, Aadan (vas. edessä), Iisan ja Lilianin kanssa.

Helmi Yrjänä

Hel­mi Yr­jä­nä

Met­säs­sä liik­ku­mi­sen li­säk­si Jou­ni Tis­sa­ri pe­laa las­ten­sa kans­sa säh­lyä pari ker­taa vii­kos­sa. Myös reis­sut, ku­ten su­vi­seu­ra­mat­kat ovat mu­ka­vaa yh­teis­tä ai­kaa.

Jou­ni Tis­sa­ri on Pie­la­ve­del­lä asu­va 11 lap­sen isä ja kuu­den las­ten­lap­sen vaa­ri. Hän tuli isäk­si 28 vuot­ta sit­ten.

– Sii­tä on niin kau­an, et­tei oi­kein muis­ta. Sitä oli it­se­kin niin hir­ve­än nuo­ri sil­loin. Kun van­hin syn­tyi, läh­din sen jäl­keen ar­mei­jaan ja en­sim­mäi­nen vuo­si meni sii­nä. Sit­ten olin lei­po­mol­la töis­sä mel­kein aa­mus­ta il­taan ja vie­lä keik­ka­töis­sä myö­hem­min, kun nuo­rem­pia syn­tyi.

Tis­sa­ri ker­too en­sim­mäis­ten kah­dek­san tai yh­dek­sän lap­sen syn­ty­mien ai­koi­hin elä­män ol­leen työn­täy­teis­tä. Koko ajan oli pie­niä lap­sia, jois­ta piti huo­leh­tia, ja kun uu­si vau­va syn­tyi, jäi yh­des­sä­o­lo van­hem­pien las­ten kans­sa vä­hem­mäl­le. Täl­lä het­kel­lä ko­to­na asuu kol­me nuo­rin­ta las­ta.

– Nyt on eri­lais­ta, kun kaik­ki lap­set on vä­hän isom­pia, niin pys­tyy ole­maan näi­den ko­to­na ole­vien las­ten kans­sa enem­män. Kun esi­mer­kik­si Vi­o­lal­ta ky­syy, läh­de­tään­kö met­sään vaik­ka mar­jaan, niin Vi­o­la läh­tee ai­na.

Nuo­rim­man lap­sen kans­sa yh­tei­nen jut­tu on il­ta­ru­kous­nop­pa, jota hei­te­tään joka il­ta en­nen nuk­ku­maan me­noa ja lu­e­taan no­pan ker­to­ma ru­kous.

Kun on enem­män ol­lut isä­nä kuin ei-isä­nä, isä­nä ole­mis­ta on han­ka­la ku­vail­la.

– Se on ihan nor­maa­lia. Tie­ten­kin isä­nä ole­mi­ses­sa on hy­viä päi­viä ja huo­no­ja päi­viä. Lap­set on niin eri­lai­sia, ja kun lap­set kas­vaa ja käy läpi mur­ro­si­än, niin joil­la­kin se mur­ro­si­kä on hel­pom­pi ja joil­la­kin vai­ke­am­pi. Jon­kun lap­sen kans­sa on lä­hei­sem­mät vä­lit kuin toi­sen. Tä­mä­kin vaih­te­lee elä­män­ti­lan­tei­den mu­kaan.

– Kos­ka lap­set on niin eri­lai­sia, on jos­kus vai­ke­aa suh­tau­tua ta­sa­puo­li­ses­ti ja ol­la ta­sa­puo­li­nen isä kai­kil­le. Ei­kä sitä var­maan kos­kaan ole­kaan täy­sin ta­sa­puo­li­nen, kun vä­lil­lä on enem­män jon­kun toi­sen kans­sa ja vä­lil­lä taas toi­sen, Tis­sa­ri poh­tii.

Isyy­des­sä on mon­ta hy­vää asi­aa, mut­ta yk­si on ylit­se mui­den.

– Isyy­des­sä pa­ras­ta on lap­set. Ei­hän sitä muu­ten oli­si­kaan isä, jos ei oli­si lap­sia.

Isyys muut­tuu ajan myö­tä. Tis­sa­ri ku­vai­lee peh­men­ty­vän­sä koko ajan, ja van­hem­mak­si tul­les­saan hän ei jak­sa pie­nis­tä asi­ois­ta va­lit­taa.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä Jou­ni Tis­sa­rin ko­ke­muk­sia iso­van­hem­muu­des­ta.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies