JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ju­ma­la joh­ti aut­ta­mis­työ­hön

Puhutaan maasta ja taivaasta
10.8.2020 6.30

Juttua muokattu:

6.8. 17:37
2020080617373520200810063000

Ka­ro­lii­na Pigg

Yli­kii­min­ki­läi­ses­sä Han­na-Mai­ja ja Mar­kus Hol­min per­hees­sä käy kuu­kau­sit­tain tu­ki­per­he­lap­sia, ja vuo­den alus­ta myös ikäih­mi­siä per­he­hoi­dos­sa.

Em­paat­ti­nen ja ide­a­ri­kas Han­na-Mai­ja Hol­mi on kou­lu­tuk­sel­taan pe­rus­hoi­ta­ja, ja hän on suo­rit­ta­nut myös luon­to­mat­kai­luop­paan tut­kin­non. Van­hus- ja ke­hi­tys­vam­ma­työ sekä omais- ja per­he­päi­vä­hoi­to ovat tul­leet Hol­mil­le tu­tuik­si.

Nyt hoi­det­ta­vat tu­le­vat omaan ko­tiin, ja myös puo­li­so Mar­kus Hol­mi on mu­ka­na hoi­to­työs­sä.

– Aut­ta­mis­työ on si­to­vaa mut­ta erit­täin pal­kit­se­vaa, ker­too Han­na-Mai­ja Hol­mi.

Leik­ki ja luon­to kut­su­vat

Hol­mi muis­te­lee ai­kaa kah­dek­san vuot­ta taak­se­päin:

– Kuu­lim­me, et­tä erääs­sä per­hees­sä oli tar­ve tu­ki­per­heel­le. In­nos­tuim­me aja­tuk­ses­ta, ja nämä kuu­si las­ta kä­vi­vät meil­lä yh­den vii­kon­lo­pun kuu­kau­des­sa vii­den vuo­den ajan. Ke­säi­sin lap­set viet­ti­vät meil­lä lo­ma­vii­kon.

– Vii­me tal­ve­na aloi­tim­me tu­ki­suh­teen uu­den per­heen kans­sa.

Hol­mit pe­laa­vat, leik­ki­vät, lei­po­vat ja ret­kei­le­vät luon­nos­sa las­ten kans­sa. Kau­pun­ki­lais­lap­sil­le eläin­ten hoi­to on eri­tyis­tä. Pi­ha­pii­ris­sä ele­lee täl­lä het­kel­lä lam­pai­ta ja nel­jä ka­rit­saa, ka­no­ja, kani, kis­sa ja koi­ra. Ai­em­min Hol­meil­la hoi­det­tiin myös ke­sä­si­ko­ja ja va­sik­kaa.

Te­ke­mis­tä ei tar­vit­se maal­la suun­ni­tel­la tark­kaan, vaan se syn­tyy luon­nos­taan ja las­ten toi­vei­den poh­jal­ta.

– Vii­kon­lop­pu su­jah­taa to­del­la no­pe­as­ti, ker­too Han­na-Mai­ja Hol­mi.

An­toi­sia het­kiä koko per­heel­le

Hol­mien seit­se­män omaa las­ta asuu vie­lä ko­to­na. Hol­mien pi­ha­pii­ri löy­tyy omas­ta rau­has­ta Yli­kii­min­gin Ala-Vuo­tol­ta, ei­kä ai­van lä­hel­lä juu­ri asu lap­si­per­hei­tä.

Han­na-Mai­ja Hol­mi ker­too:

– Se on ol­lut suur­ta rik­kaut­ta, et­tä lap­sem­me ovat ys­tä­vys­ty­neet tu­ki­las­ten kans­sa. He odot­ta­vat seu­raa­vaa koh­taa­mis­ta, ja lei­kit jat­ku­vat ai­na luon­te­vas­ti. Mus­ta­suk­kai­suut­ta omil­la lap­sil­lam­me ei ole ol­lut.

Hol­mis­ta on iha­naa näh­dä las­ten rie­mu, kun he tu­le­vat maal­le eläin­ten pa­riin.

– Mi­nul­le on luot­ta­muk­sen osoi­tus, kun tu­ki­lap­set tu­le­vat avoi­mes­ti ker­to­maan ilois­taan ja su­ruis­taan. Saan ol­la lap­sia luot­saa­va emo, ja meil­le on syn­ty­nyt läm­pi­mät ja luon­te­vat vä­lit.

Tu­ki­per­hei­tä jo­no­te­taan

Tu­ki­per­he­toi­min­nal­la on tut­ki­tus­ti po­si­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia lap­sen ke­hi­tyk­seen. En­nal­ta­eh­käi­se­vä toi­min­ta on myös yh­teis­kun­nal­le hal­vem­paa kuin vau­ri­oi­den kor­jaa­mi­nen.

Tu­ki­per­he osal­lis­tuu kou­lu­tuk­seen, mikä hel­pot­taa al­kuun pää­se­mis­tä. Työ­hön si­tou­du­taan vä­hin­tään vuo­dek­si, jo­ten se vaa­tii pit­kä­jän­tei­syyt­tä.

– So­peu­tu­mis­vai­hees­sa voi ol­la haas­tei­ta­kin, mut­ta kun las­ten kans­sa tul­laan tu­tuk­si, työ ei ole kuor­mit­ta­vaa vaan enem­män an­toi­saa, miet­tii Han­na-Mai­ja Hol­mi.

Van­huk­set opet­ta­vat tyy­ty­väi­syyt­tä

Hol­mit toi­vo­vat työl­lis­tä­vän­sä it­sen­sä ko­ko­naan ikäih­mis­ten per­he­hoi­dol­la, ja pian he toi­vot­ta­vat ter­ve­tul­leik­si myös ke­hi­tys­vam­mai­set. Hei­dän aja­tuk­se­naan on tar­jo­ta omais­hoi­don va­pai­den ai­ka­na vaih­to­eh­tois­ta hoi­to­paik­kaa.

– Otam­me hoi­det­ta­vat mu­kaan per­heen toi­min­taan hei­dän ha­luk­kuu­den mu­kaan, Han­na-Mai­ja Hol­mi ker­too.

– Las­tem­me iso­van­hem­mat ei­vät enää ole per­hees­säm­me läs­nä. Olem­me etuo­i­keu­tet­tu­ja, kos­ka van­hus­ten kans­sa jut­te­le­mi­nen on ar­vo­kas elä­mys­mat­ka men­nei­syy­teen. Ikäih­mi­sil­tä voim­me ot­taa op­pia – he ovat pie­nes­tä kii­tol­li­sia.

Kau­kaa voi näh­dä lä­hel­le

Han­na-Mai­ja Hol­mi ker­too, et­tä he oli­vat puo­li­son­sa kans­sa noin kol­me vuot­ta sit­ten val­mii­ta isoon muu­tok­seen.

– Asuim­me sil­loin kak­si vuot­ta Nuor­ga­mis­sa, ja sen ai­ka­na ta­ju­sim­me, mitä ha­lu­am­me tu­le­vai­suu­des­sa teh­dä. Ju­ma­la joh­ti mei­dät täl­le po­lul­le.

– Aut­ta­mis­työ on mei­dän koko per­heen jut­tu. Lap­set oi­kein odot­ta­vat, kuka meil­le tu­lee seu­raa­vak­si, miet­tii Hol­mi hy­myil­len.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys