JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ju­ma­lan luo­va tah­to on kai­ken ta­ka­na

Puhutaan maasta ja taivaasta
18.8.2020 6.00

Juttua muokattu:

18.8. 13:53
2020081813532520200818060000
– Uskon perusoletuksia on se, että Jumala on viisaudessaan luomaansa maailmaa mittaamattomasti suurempi ja hänelle kaikki on mahdollista, pohtii Juha Hakala.

– Uskon perusoletuksia on se, että Jumala on viisaudessaan luomaansa maailmaa mittaamattomasti suurempi ja hänelle kaikki on mahdollista, pohtii Juha Hakala.

Reeta Hakala

– Uskon perusoletuksia on se, että Jumala on viisaudessaan luomaansa maailmaa mittaamattomasti suurempi ja hänelle kaikki on mahdollista, pohtii Juha Hakala.

– Uskon perusoletuksia on se, että Jumala on viisaudessaan luomaansa maailmaa mittaamattomasti suurempi ja hänelle kaikki on mahdollista, pohtii Juha Hakala.

Reeta Hakala

Mar­ja Ran­ta-Nilk­ku

– Tie­de ke­hit­tyy kai­ken ai­kaa, mut­ta se­kin ke­hit­tyy tie­tyis­sä ra­jois­sa. Ju­ma­lan luo­va tah­to on kai­ken ta­ka­na – myös sen ta­ka­na, mitä tie­teen ken­täl­lä ta­pah­tuu, poh­tii Juha Ha­ka­la.

Ha­ka­la on kok­ko­la­lai­nen 58-vuo­ti­as per­hee­ni­sä, jon­ka on työs­ken­nel­lyt 30 vuot­ta Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­sa. Vii­mei­set 15 vuot­ta hän on toi­mi­nut kas­va­tus­tie­teen pro­fes­so­ri­na ja opet­ta­jan­kou­lut­ta­ja­na. Nyt työt jat­ku­vat omas­sa yri­tyk­ses­sä.

Ha­ka­la poh­tii tie­teen, jär­jen ja us­kon ky­sy­myk­siä.

– Tut­ki­joi­den työ aut­taa mo­nin ta­voin elä­määm­me, mut­ta se on myös ra­jal­lis­ta, ku­ten kaik­ki ih­mis­työ. Pal­jon ai­van pe­rus­ta­via ky­sy­myk­siä jää ikui­ses­ti avoi­mek­si.

Tie­teen pa­ris­sa työs­ken­nel­les­sään ei Ha­ka­lan mu­kaan niin­kään vii­sas­tu, vaan en­tis­tä kou­riin­tun­tu­vam­min ha­vah­tuu sii­hen, kuin­ka pal­jon on asi­oi­ta, jois­ta ym­mär­tää vain hi­tu­sen.

– Mi­kään tie­de ei tar­joa lo­pul­li­sia vas­tauk­sia tut­ki­miin­sa on­gel­miin, vaan lä­hin­nä par­hai­ta se­li­tyk­siä, jot­ka ovat sen­het­ki­sin me­ne­tel­min löy­det­tä­vis­sä, Ha­ka­la tii­vis­tää.

Hän tie­tää, et­tä myös val­ta­o­sa pi­sim­mäl­le eh­ti­neis­tä fyy­si­kois­ta myön­tää, et­tei maa­il­man­kaik­keu­den se­lit­tä­mi­nen on­nis­tu tie­teen ja jär­jen kei­noin.

Juha Ha­ka­la sa­noo, et­tä tie­de ei pys­ty vas­taa­maan us­kon pe­rus­ky­sy­myk­siin, ku­ten vaik­ka­pa ky­sy­myk­seen Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­los­ta. Tie­de voi aut­taa saa­maan hy­vin­kin pe­rin­poh­jai­sen ku­van sii­tä, mitä Ju­ma­las­ta on sa­not­tu, mut­ta sel­lai­nen tie­to ei vält­tä­mät­tä au­ta pää­se­mään lä­hem­mäk­si Ju­ma­laa, sil­lä Hän voi py­syä tut­ki­val­ta­kin sa­lat­tu­na.

Ju­ma­la-ky­sy­myk­ses­sä on ero us­kon ja jär­jen vä­lil­lä. Vain us­kon kaut­ta on mah­dol­lis­ta va­kuut­tua sii­tä, et­tä Ju­ma­la on ja toi­mii täs­sä maa­il­mas­sa.

Lue koko haas­tat­te­lu Päi­vä­mie­hes­tä 19. elo­kuu­ta.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys