JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kaksossiskot saivat rippikoulusta ystäviä ja vastauksia uskonelämään

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
27.6.2016 7.22

Juttua muokattu:

1.1. 23:33
2020010123332120160627072200

Mil­la ja Saa­na Paa­ki­na­ho osal­lis­tui­vat rip­pi­kou­lun ke­sä­jak­sol­le Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la. Rip­pi­kou­lu oli heil­le hie­no ko­ke­mus ja se oli­si voi­nut jat­kua tyt­tö­jen mie­les­tä pi­dem­pään­kin. Heis­tä eri­tyi­sen mu­ka­via oli­vat ret­ki Aut­ti­kön­kääl­le ja il­lan­viet­to opis­ton ko­dal­la.

Olym­pi­a­lai­set ja yh­des­sä­o­lo kes­kus­te­lui­neen ja pe­lei­neen sekä kon­fir­maa­tio jäi­vät myös mie­leen.

Rip­pi­kou­lun päi­vä­oh­jel­mas­sa vuo­rot­te­li­vat op­pi­tun­nit ja ruo­kai­lut. Aa­mu- ja il­ta­har­tauk­sien li­säk­si vii­kon ai­ka­na jär­jes­tet­tiin kol­me ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta. Op­pi­tun­nit oli­vat mie­len­kiin­toi­sia, ja op­pi­mis­ta hel­pot­ti se, et­tä sai osal­lis­tua ryh­mä­työ­hön ja il­ma­pii­ri oli ren­to. Kes­kus­te­lut ky­sy­mys­laa­tik­koon jä­te­tyis­tä ky­sy­myk­sis­tä oli­vat tyt­tö­jen mie­les­tä eri­tyi­sen an­toi­sia.

– Kes­kus­te­luis­ta sai vas­tauk­sia sel­lai­siin­kiin us­kon­ky­sy­myk­siin, joi­ta ei it­se ol­lut kir­joit­ta­nut, Mil­la sa­noo.

Va­paa-ai­kaa oli ruo­kai­lu­jen yh­tey­des­sä ja op­pi­tun­tien jäl­keen so­pi­vas­ti. Il­lal­la ker­rat­tiin päi­vän ai­ka­na opit­tua, kes­kus­tel­tiin ja lau­let­tiin.

Rip­pi­kou­lus­sa ty­töt tu­tus­tui­vat uu­siin ih­mi­siin ja sai­vat uu­sia ys­tä­viä.

– Kak­so­si­na olem­me pal­jon yh­des­sä ka­ve­rei­den kans­sa, ja si­ten ka­ve­rit ja ys­tä­vät­kin ovat usein yh­tei­siä, mikä ei kui­ten­kaan hait­taa, Saa­na ker­too.

Tis­ki- ja sii­vous­vuo­rois­sa rip­pi­kou­lu­lai­set sai­vat työn lo­mas­sa ju­tel­la ja tu­tus­tua toi­siin­sa ja iso­siin lä­hem­min. Iso­set oli­vat tyt­tö­jen mie­les­tä mu­ka­via ja isän­näl­lä oli mu­ka­vaa ja mie­len­kiin­tois­ta ker­rot­ta­vaa.

Yh­teis­hen­ki oli rip­pi­kou­lus­sa hyvä, ja vie­lä kon­fir­maa­ti­on jäl­keen rip­pi­kou­lu­lai­set ko­koon­tui­vat hy­väs­te­ly­rin­kiin opis­ton sa­liin.

– Sii­tä jäi sel­lai­nen tun­ne, et­tä kaik­ki oli­vat tois­ten­sa ka­ve­rei­ta, Mil­la to­te­aa.

– Oli hie­noa ja juh­lal­lis­ta käy­dä en­sim­mäis­tä ker­taa eh­tool­li­sel­la, Mil­la ker­too, ja Saa­na to­te­aa sa­moin.

Eh­tool­li­sen mer­kis­tyk­ses­tä oli kes­kus­tel­tu op­pi­tun­nil­la ja sitä har­joi­tel­tu kon­fir­maa­ti­o­har­joi­tuk­ses­sa. Eh­tool­lis­lei­pää­kin oli voi­nut mais­tel­la etu­kä­teen, ja si­ten eh­tool­li­sel­le osal­lis­tu­mi­nen ei jän­nit­tä­nyt enää kon­fir­maa­ti­o­päi­vä­nä.

Mil­lan ja Saa­nan rip­pi­juh­lat jär­jes­tet­tiin hei­dän ko­to­naan. Juh­la­päi­vä oli mu­ka­va, vaik­ka en­sim­mäi­set suu­rem­mat omat juh­lat vä­hän jän­nit­ti­vät­kin.

– On ol­lut siis­tiä ta­va­ta su­ku­lai­sia, ka­ve­rei­ta ja kum­me­ja, ty­töt to­te­a­vat juh­las­taan.

Nyt ty­töt odot­ta­vat jo su­vi­seu­ro­ja ja rip­pi­kou­lu­ka­ve­rei­den ta­paa­mis­ta.

Teks­ti: Vesa Jur­mu

Kuva: Pet­ri Kul­ma­la

Tämä haas­tat­te­lu jul­kais­taan myös Päi­vä­mie­hen nu­me­ros­sa 26.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys