JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Katse menneeseen

Puhutaan maasta ja taivaasta
1.4.2023 8.00

Juttua muokattu:

29.3. 10:59
2023032910593020230401080000
Raahelainen Inkeri Kerola ehtii seurata meren elämää vuodenaikojen mukaan eri tavalla kuin kansanedustajavuosinaan.

Raahelainen Inkeri Kerola ehtii seurata meren elämää vuodenaikojen mukaan eri tavalla kuin kansanedustajavuosinaan.

Tiina Lämsä

Raahelainen Inkeri Kerola ehtii seurata meren elämää vuodenaikojen mukaan eri tavalla kuin kansanedustajavuosinaan.

Raahelainen Inkeri Kerola ehtii seurata meren elämää vuodenaikojen mukaan eri tavalla kuin kansanedustajavuosinaan.

Tiina Lämsä

Raa­he­lai­sen In­ke­ri Ke­ro­lan ko­din vie­res­sä meri ko­hi­see, jää­tyy ja su­laa vuo­de­nai­ko­jen mu­kaan. Näin on ol­lut ai­na en­nen­kin, mut­ta sen näy­tel­miä hän eh­tii seu­raa­maan nyt enem­män to­tu­tel­les­saan elä­ke­läi­sen elä­män­vai­hee­seen.

Ai­van hil­jai­se­lok­si elä­mä ei ole muut­tu­nut, mut­ta joi­ta­kin asi­oi­ta voi kui­ten­kin tar­kas­tel­la jo taak­se­päin. Yk­si niis­tä on kan­sa­ne­dus­ta­jan teh­tä­vä, jota Ke­ro­la hoi­ti vuo­si­na 1999–2015 eli 16 vuo­den ajan. En­nen sitä Ke­ro­la oli kut­su­mus­työs­sään opet­ta­ja­na ja hoi­ti myös Raa­hen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­juut­ta. Luot­ta­mus­teh­tä­vät laa­jen­si­vat nä­kö­kul­maa koko yh­teis­kun­taan.

Tu­kea mo­nel­ta suun­nal­ta

Ke­ro­lal­le ky­sy­mys kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kaak­si ryh­ty­mi­ses­tä tuli yl­lä­tyk­se­nä.

– Sil­loin piti ryh­tyä miet­ti­mään, mitä rul­jans­si tar­koit­tai­si käy­tän­nös­sä. Va­li­tuk­si tu­le­mis­ta en osan­nut edes aja­tel­la.

Vaa­li­työn su­ju­mi­ses­ta vas­ta­si tu­ki­ver­kos­to, ja Ke­ro­la tuli va­li­tuk­si.

– As­te­lin en­sim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä­ni edus­kun­ta­ta­lon por­tai­ta ja kä­des­sä­ni oli kan­sa­ne­dus­ta­jan val­ta­kir­ja. Oli­han se eri­koi­nen tun­ne, Ke­ro­la muis­te­lee.

Ar­ki edus­kun­nas­sa osoit­tau­tui työ­lääk­si, ja työ­tä riit­ti aa­mus­ta il­ta­myö­hään. Ke­ro­la huo­ma­si ver­kos­toi­tu­mi­sen mer­ki­tyk­sen sekä ta­lon si­säl­lä et­tä sen ul­ko­puo­lel­la ja va­lit­si sii­hen pa­nos­ta­mi­sen. Päi­vien hek­ti­syys ja tiu­kat ai­ka­tau­lut vaa­ti­vat so­vit­te­lua. Eri­no­mai­nen työ­yh­tei­sö aut­toi sel­viy­ty­mään mo­nes­ta tu­ka­las­ta ti­lan­tees­ta, Ke­ro­la ke­huu.

– Sau­na ja uin­ti kat­kai­si­vat päi­vän. Sen jäl­keen al­koi­vat il­ta­työt, kan­sa­lais­huo­liin vas­taa­mi­nen. Vii­kon­lo­put ku­lui­vat maa­kun­nan si­dos­ryh­mä­ta­paa­mi­sis­sa, ko­kouk­sis­sa ja muis­sa ta­pah­tu­mis­sa.

Ke­ro­la pai­not­ti yh­tey­den­pi­toa vaa­li­or­ga­ni­saa­ti­oon­sa. Siel­lä syn­ty­neet ys­tä­vyys­suh­teet kan­ta­vat edel­leen. Maa­kun­nas­sa vaa­li­pääl­lik­kö Vesa Tah­ko­la ja hä­nen puo­li­son­sa Rai­ja oli Ke­ro­lal­le eh­do­ton työn tu­ki­pi­la­ri.

Uu­des­sa
toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa

Kan­sa­ne­dus­ta­ja va­li­taan sää­tä­mään la­ke­ja. Haas­tet­ta työ­hön tuo Ke­ro­lan ko­ke­muk­sen mu­kaan ko­ko­nai­suuk­sien hal­lin­ta sekä lain­sää­dän­tö­työn li­säk­si val­ti­on ta­lous ja kan­sain­vä­li­set ky­sy­myk­set – kaik­ki nämä suh­teu­tet­tui­na kan­sa­lais­ten toi­vei­siin.

Mer­ki­tyk­sel­li­sin työ teh­dään va­li­o­kun­nis­sa. Yleen­sä lais­ta nou­see muu­ta­ma py­kä­lä kä­sit­te­lyn kär­keen.

– Asi­an­tun­ti­ja­kuu­le­mi­set vei­vät ai­kaa, ja usein kä­sit­te­ly mut­kis­tui. Mo­nes­ti­han kan­sa­lais­kes­kus­te­lu tör­mää juu­ri tä­hän. Suo­ra­vii­vai­nen ajat­te­lu ei tah­do tä­hän yh­tä­löön so­pia, nau­rah­taa In­ke­ri Ke­ro­la.

Työn nur­jaan puo­leen Ke­ro­la lis­taa pää­tök­sen­te­on hi­tau­den sekä de­mok­ra­ti­aan kuu­lu­van mo­nes­ti asi­an vie­res­tä kul­ke­van ”kai­ken­lai­sen jap­pa­sun”. Me­di­an toi­min­ta­pa sai Ke­ro­lan suh­tau­tu­maan uu­ti­soin­tiin eri ta­val­la.

– Sama uu­ti­nen ta­lon si­säl­lä pie­ne­ni pie­ne­ne­mis­tään, ja ul­ko­puo­lel­la se suu­re­ni suu­re­ne­mis­taan, Ke­ro­la poh­dis­ke­lee.

Laa­jo­ja ko­ko­nai­suuk­sia ja pie­nen ih­mi­sen huo­lia

Ke­ro­la nä­kee mie­len­kiin­toi­sen työn ja mie­leen­pai­nu­vat ih­mis­suh­teet kan­sa­ne­dus­ta­jan työn suo­la­na.

– Ti­mant­ti­het­kiä koh­taa sil­loin, kun löy­de­tään kaik­kia tyy­dyt­tä­vä rat­kai­su tai saa hoi­det­tua yh­den­kin ih­mi­sen asi­an kun­toon. ”Niin pien­tä asi­aa ei ole, et­tei­kö sii­nä pidä aut­taa” oli oma oh­je­nuo­ra­ni. Se oli pal­kit­se­vaa, mut­ta myös ai­kaa vie­vää, hän li­sää.

Ke­ro­la on seu­ran­nut kiin­nos­tu­nee­na eri­tyi­ses­ti puo­lus­tus­hal­lin­non sar­kaa. Puo­lus­tus­va­li­o­kun­nas­sa toi­mi­mi­nen ava­si ovia Suo­men ”yti­meen”.

– Jo sil­loin kä­vim­me si­säis­tä kes­kus­te­lua Na­tos­ta.

Toi­nen mie­len­kiin­toi­sek­si ko­ke­ma ai­he­a­lue Ke­ro­lal­le oli me­ren­kul­ku, jos­sa hän sai toi­mia me­ren­ku­lun eri jär­jes­tö­jen edus­kun­ta­kon­tak­ti­na. Työ oli edus­kun­nan ”ul­ko­ke­häl­lä” ta­pah­tu­vaa toi­min­taa.

Va­kau­mus luon­nol­li­se­na osa­na työ­tä

Jo­kai­sel­la kan­sa­ne­dus­ta­jal­la on oma ar­vo­maa­il­man­sa. Ke­ro­lan kau­sil­la edus­kun­nas­sa oli use­am­pia us­ko­vai­sia edus­ta­jia. Käy­tän­nön edus­kun­ta­työs­sä va­kau­mus ei työ­tä ei­kä kans­sa­käy­mis­tä häi­rin­nyt. Oman­tun­non ky­sy­myk­set luon­nol­li­ses­ti ai­heut­ti­vat kes­kus­te­lua, mut­ta ei­vät häi­rit­se­väs­ti. Us­ko­vais­ten edus­ta­jien va­kau­mus oli ylei­ses­ti tie­dos­sa jo va­lin­nan ta­pah­dut­tua. Asi­oi­ta ei tar­vin­nut oman­tun­non ky­sy­myk­sis­sä lin­ja­ta erik­seen, sil­lä yh­tei­nen va­kau­mus ja ar­vot oh­ja­si­vat pää­tök­sen­te­koa.

– Päi­vit­täi­nen työ vei jo­kai­sen ajan ja toi­min­not kui­ten­kin omil­le ta­hoil­leen, Ke­ro­la ku­vaa.

Ker­ran edus­ta­ja,
ai­na edus­ta­ja

Pää­tös luo­pua kan­sa­ne­dus­ta­juu­des­ta oli Ke­ro­lal­le lo­pul­ta hel­pot­ta­va.

– Muis­tan kä­vel­lee­ni me­ren jääl­lä luon­toa ihas­tel­len kol­le­goi­den pa­ker­ta­es­sa vaa­li­ken­til­lä. Va­pau­den tun­ne rie­mas­tut­ti, Ke­ro­la ker­too.

Ke­ro­la saa edel­leen vas­tail­la ky­sy­myk­siin ja sel­vit­tää, mitä mis­sä­kin lais­sa sa­no­taan. Ih­mi­set olet­ta­vat muis­tin kan­ta­van kaik­kiin pie­niin­kin yk­si­tyis­koh­tiin.

– Vas­ta pari viik­koa sit­ten eräs hen­ki­lö ih­met­te­li, et­ten­kö ole­kaan enää kan­sa­ne­dus­ta­ja­na, nau­rah­taa Ke­ro­la.

Ny­kyis­tä edus­kun­ta­työs­ken­te­lyä Ke­ro­la seu­raa tii­viis­ti mut­ta ul­ko­puo­lel­ta. Ke­ro­la ha­lu­aa py­syä ajan ta­sal­la ta­pah­tu­mis­ta ja il­mi­öis­tä ja kan­nus­taa tä­hän kaik­kia:

– On hyvä tie­tää, mitä päät­tä­jäm­me asi­ois­ta kes­kus­te­le­vat ja mil­tä poh­jal­ta he pää­tök­siä te­ke­vät, hän sum­maa.

30.5.2023

Pietari puhui: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” Ap. t. 2:38

Viikon kysymys