JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kestävä luonnonvarojen käyttö palkitsee

Puhutaan maasta ja taivaasta
27.5.2023 8.00

Juttua muokattu:

26.5. 09:50
2023052609504720230527080000
Lappajärvinen  Mikael Luoma  viihtyy metsässä  jämtlanninpysty­korvansa Valtin kanssa.

Lappajärvinen Mikael Luoma viihtyy metsässä jämtlanninpysty­korvansa Valtin kanssa.

Lappajärvinen  Mikael Luoma  viihtyy metsässä  jämtlanninpysty­korvansa Valtin kanssa.

Lappajärvinen Mikael Luoma viihtyy metsässä jämtlanninpysty­korvansa Valtin kanssa.

Teks­ti: Mi­ka­el Luo­ma

Kuva: Rit­va Luo­ma

Olen Mi­ka­el Luo­ma Lap­pa­jär­vel­tä. Mi­nul­la on vai­mo ja kuu­si las­ta. Li­säk­si meil­lä on met­säs­tys­koi­ria.

Olen opis­kel­lut Hel­sin­gin yli­o­pis­tol­la riis­ta­e­läin­tie­det­tä sekä Jo­en­suun yli­o­pis­tol­la bi­o­lo­gi­aa. Olen nyt ol­lut Suo­men riis­ta­kes­kuk­sel­la töis­sä 11 vuot­ta. Sitä en­nen olen työs­ken­nel­lyt lu­ki­on leh­to­ri­na ja tut­ki­ja­na.

Työ­ni on hal­lin­nol­lis­ta työ­tä toi­mis­tos­sa, jo­ten va­paa-ai­ka­na olen pal­jon luon­nos­sa. Per­heem­me har­ras­taa met­säs­tys­tä, ka­las­tus­ta, mar­jas­tus­ta ja ret­kei­lyä.

Työ­pai­kal­la val­mis­te­lim­me juu­ri maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­öl­le esi­tyk­sen met­sä­han­hen ja me­ri­han­hen met­säs­tyk­ses­tä en­si syk­syk­si. Nyt kä­sil­lä on kar­hun kan­nan­hoi­dol­lis­ten poik­keus­lu­pien ja hir­ven­pyyn­ti­lu­pien kä­sit­te­ly en­si syk­syk­si. Al­ku­ke­sä on lu­pa­hal­lin­nos­sa kii­reis­tä ai­kaa, jot­ta lu­vat saa­daan syk­syk­si myön­net­tyä.

Huip­pu­vuo­sis­ta aal­lon­poh­jaan

Työs­sä­ni vas­taan Kes­tä­vän met­säs­tyk­sen osap­ro­ses­sis­ta. Se on tär­keä teh­tä­vä, kos­ka se on riis­tan hyö­dyn­tä­mi­sen ydin­tä. Suun­nit­te­lem­me, kuin­ka pal­jon jo­tain riis­ta­la­jia voi­daan Suo­mes­sa met­säs­tää, et­tä sen kan­ta py­syy ha­lu­tul­la ta­sol­la. Kes­tä­väs­sä met­säs­tyk­ses­sä hyö­dyn­ne­tään la­jin tuot­to, mut­ta ei vaa­ran­ne­ta la­jin kan­nan ko­koa.

Hyvä esi­merk­ki on met­sä­ka­na­lin­tu­jen hyö­dyn­tä­mi­nen. Ke­vääl­lä kuo­riu­tu­vis­ta met­son poi­ka­sis­ta vain yk­si kym­me­nes­tä sel­viy­tyy vuo­den ikäi­sek­si. Pe­dot, ku­ten ket­tu ja huuh­ka­ja hyö­dyn­tä­vät met­son poi­ka­sia ra­vin­to­na, osa poi­ka­sis­ta kuo­lee näl­kiin­ty­mi­sen kaut­ta tal­ven kyl­myy­teen, osa lois­tau­tei­hin. Syk­syl­lä met­son poi­ka­sia on vie­lä pal­jon hen­gis­sä, ja met­säs­tä­jä voi met­säs­tää met­so­ja per­heen ra­vin­nok­si. Suu­rin osa poi­ka­sis­ta kuo­li­si joka ta­pauk­ses­sa, met­säs­tet­tiin nii­tä tai ei.

Met­so­kan­ta vaih­te­lee vuo­sit­tain. Lop­pu­ke­säl­lä teh­dään ym­pä­ri Suo­men maas­to­las­ken­nat, joil­la ke­rä­tään tie­toa kan­nan suu­ruu­des­ta. Met­sol­la on seit­se­män vuo­den syk­li­nen kan­nan­vaih­te­lu, jos­sa vuo­rot­te­le­vat huip­pu­vuo­det ja aal­lon­poh­ja­vuo­det. Kun lin­tu­ja on pal­jon, sää­de­tään ase­tuk­sel­la pit­kä met­säs­ty­sai­ka. Kun lin­tu­ja on vä­hän, sää­de­tään ly­hyt met­säs­ty­sai­ka, jol­loin met­so­saa­lis jää pie­nek­si. Näin te­ho­kas ja tuo­ree­seen riis­ta­tie­toon pe­rus­tu­vaa sää­te­ly­jär­jes­tel­mä on maa­il­man­laa­jui­ses­ti ai­nut­laa­tui­nen.

Suo­mi on tien­näyt­tä­jä

Ju­ma­la on aset­ta­nut ih­mi­sen vil­je­le­mään ja var­je­le­maan luon­toa. Näen, et­tä oma työ­ni on osal­taan mo­lem­pia.

Vil­je­le­mis­teh­tä­vä an­taa ih­mi­sel­le val­tuu­det hyö­dyn­tää luon­toa elä­mi­seen. Met­säs­tyk­ses­sä kes­keis­tä luon­non­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mis­tä ovat luon­non tar­jo­a­mat vir­kis­ty­sar­vot. Tuo­reim­man ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan hir­ven­met­säs­tä­jil­le tär­keim­piä met­säs­ty­sar­vo­ja oli­vat yh­tei­söl­li­syys ja luon­to­e­lä­myk­sis­tä, hil­jai­suu­des­ta ja rau­hal­li­suu­des­ta naut­ti­mi­nen.

Ju­ma­lan an­ta­ma var­je­le­mis­teh­tä­vä vas­tuut­taa sii­hen, et­tem­me va­hin­goi­ta tai ra­si­ta luon­toa tar­peet­to­mas­ti. Var­jel­laan, et­tä eläin­kan­nat säi­ly­vät elin­kel­poi­si­na ja ha­lu­tun suu­rui­si­na.

Suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa on luon­non­va­roi­hin liit­ty­vä kor­ke­a­laa­tui­nen tut­ki­mus, joka tuot­taa tie­toa luon­non toi­min­nas­ta. Tätä hyö­dyn­tä­mäl­lä voim­me niin var­jel­la kuin vil­jel­lä luon­toa tai­ta­vas­ti. Li­säk­si Suo­mes­sa on vah­va in­no­va­tii­vi­suus ja tek­no­lo­gi­nen osaa­mi­nen. Ajat­te­len, et­tä Suo­mi on ja pys­tyy tu­le­vai­suu­des­sa­kin ole­maan maa­il­man­laa­jui­ses­ti tien­näyt­tä­jä luon­non­va­ro­jen kes­tä­väs­sä ja eet­ti­ses­sä hyö­dyn­tä­mi­ses­sä.

Jo­kai­nen voi vai­kut­taa

Var­je­le­mis­teh­tä­vä kuu­luu yh­teis­kun­nal­li­sen ta­son li­säk­si jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le. Pie­nil­lä toi­mil­la ja va­lin­noil­la on mer­ki­tys­tä kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen edis­tä­mi­ses­sä. Lä­hi­ruo­kaa suo­si­mal­la voi sääs­tää luon­non­va­ro­ja, jät­teet la­jit­te­le­mal­la voi vai­kut­taa sii­hen, pää­tyy­kö jäte kier­rä­tyk­sen kaut­ta uu­dek­si tuot­teek­si.

Luon­non­va­ro­jen käy­tös­tä käy­dään yh­teis­kun­nas­sa vil­kas­ta kes­kus­te­lua. Täs­sä yh­tey­des­sä on hyvä säi­lyt­tää myös us­kon nä­kö­kul­ma. Ju­ma­la on luo­nut luon­non meil­le hyö­dyn­net­tä­väk­si ja var­jel­ta­vak­si, se on lah­jaa.

Ju­ma­la on näh­nyt hy­väk­si, et­tä ih­mi­nen hyö­dyn­tää luon­toa. Sa­maan ai­kaan meil­lä on vas­tuu suo­jel­la ja hoi­taa sitä, jot­ta tu­le­vil­la su­ku­pol­vil­la oli­si sa­man­lai­set luon­non­va­rat käy­tet­tä­vis­sä kuin meil­lä on ol­lut.

Ju­ma­la on luo­nut koko luo­ma­kun­nan, ja luo­mis­työ jat­kuu yhä. Saam­me ihail­la sitä eri­tyi­ses­ti näin ke­vääl­lä, kun muut­to­lin­nut saa­pu­vat, ku­kat puh­ke­a­vat kuk­kaan ja kas­vit aloit­ta­vat kas­vun. Ju­ma­la on kaik­ki­val­ti­as: hän yl­lä­pi­tää elä­mää ja oh­jaa sii­nä ta­pah­tu­via muu­tok­sia.

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan täl­lä vii­kol­la (21) il­mes­ty­nees­sä Päi­vä­mie­hes­sä.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys