JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kevät on lintuharrastajan joulu

Puhutaan maasta ja taivaasta
5.5.2023 7.45

Juttua muokattu:

2.5. 15:03
2023050215032020230505074500

Olen Kin­nu­sen Mar­kus Tor­ni­os­ta. Per­hee­see­ni kuu­luu vai­mo Sir­pa sekä yh­dek­sän las­ta. Meil­le muut­ti myös juu­ri ly­hyt­kar­vai­nen sak­san­sei­so­jan pen­tu.

Olen ol­lut pois­sa työ­e­lä­mäs­tä jo vuo­sia ter­veys­ti­lan­tee­ni vuok­si.

Tor­nio on ää­rim­mäi­sen hyvä paik­ka har­ras­taa lin­tu­ja. Tor­nio on jo­en­var­si­kau­pun­ki, jos­sa joki yh­tyy me­reen. Alu­eel­ta löy­tyy myös pel­to­a­lu­ei­ta, van­haa me­ren­poh­jaa. Alue on otol­li­nen paik­ka seu­ra­ta muut­ta­via lin­tu­ja.

En miel­lä it­se­ä­ni lin­tu­bon­ga­rik­si, kut­sun it­se­ä­ni mie­luum­min lin­tu­har­ras­ta­jak­si. Oma ta­voit­tee­ni on saa­da joka vuo­si ko­koon 100 tun­nis­tet­tua lin­tu­la­jia. Tämä täyt­tyy mei­dän alu­eel­la koh­ta­lai­sen hel­pos­ti.

Lin­tu­har­ras­tus on ym­pä­ri­vuo­tis­ta, vaik­ka pai­not­tuu­kin ke­vää­seen. Li­a­kan ky­lä­läi­sil­le lie­nen var­sin tut­tu näky tien­var­rel­la ke­väi­sin. Mo­net mu­ka­vat kes­kus­te­lut on käy­ty tä­män myö­tä. Usein mi­nul­ta pyy­de­tään tun­nis­tu­sa­pua sekä lin­tu­jen ku­viin et­tä ää­niin.

Ke­vät­muut­to on lä­hin­nä sy­dän­tä­ni. Sitä jak­saa ih­me­tel­lä vuo­des­ta toi­seen, ai­na uu­del­leen ja uu­del­leen. Ke­vät on lin­tu­har­ras­ta­jan jou­lu.

Mi­nul­la ke­vää­seen kuu­luu myös lin­nun­pönt­tö­jen huol­ta­mi­nen ja uu­sien ri­pus­ta­mi­nen.

Suo­sik­ki­lin­tu­ni on kir­jo­siep­po. Se il­mes­tyy lau­la­maan meil­le va­pun tie­noil­la. Tämä mus­ta­val­koi­nen pik­ku­lin­tu jak­saa lau­laa aa­mus­ta il­taan tän­ne saa­pu­es­saan. Mi­nul­la ke­vään odo­tus kul­mi­noi­tuu kir­jo­sie­pon sekä pa­ju­lin­nun saa­pu­mi­seen.

Kir­jo­siep­po pe­sii pön­töis­sä. Pa­ju­lin­tu sen si­jaan on nä­ky­mät­tö­mäm­pi – sen en­nem­min kuu­lee kuin nä­kee. Nämä mo­lem­mat kuu­lu­vat eh­dot­to­mas­ti suo­sik­kei­hi­ni. 

Toki myös ”Han­nun ja Ker­tun”, se­pel­kyyh­ky­pa­ris­kun­nan, joka pe­sii ta­ka­met­säs­sä, saa­pu­mi­nen tuo oman sä­väyk­sen­sä.

It­se en niin pe­rus­ta har­vi­nais­ten lin­tu­jen bon­gauk­ses­ta. Mi­nul­le suu­rem­pi rie­mu on ta­val­lis­ten lin­tu­jen saa­pu­mi­nen.

Täy­tyy erik­seen mai­ni­ta yk­si mie­leen­pai­nu­va vuo­si elä­mä­ni var­rel­la. Pää­sin lin­tu­ren­gas­ta­jan mu­kaan. Näin tal­vi­lin­tu­jen ren­gas­tus­ta. Li­säk­si kä­vim­me ren­gas­ta­mas­sa pöl­lö­jä: hel­mi­pöl­lö, la­pin­pöl­lö, hii­ri­pöl­lö, suo­pöl­lö. Sa­moin ren­gas­tim­me ka­na­hauk­ko­ja ja tuu­li­hauk­ko­ja.

Lap­sil­le on var­mas­ti jää­nyt mie­leen, kun ren­gas­ta­ja kävi ko­ti­pi­has­sam­me ren­gas­ta­mas­sa Suo­men pie­nim­män lin­nun, pa­ju­lin­nun poi­ka­set.

Lin­tu­har­ras­tus on sii­tä mu­ka­va, et­tei se vaa­di pal­joa. Vaa­te­tus säi­den mu­kaan. Kii­ka­rit oli­si hyvä ol­la. Hu­rah­ta­neil­ta löy­tyy usein kau­ko­put­ki, jol­la nä­kee kau­em­pa­na ole­via lin­tu­ja.

Ny­ky­ään löy­tyy myös la­jien tun­nis­ta­mi­seen so­vel­luk­sia pu­he­li­meen la­dat­ta­vak­si. Hel­poin tapa ope­tel­la tun­nis­ta­maan lin­tu­ja on pys­tyt­tää lin­nuil­le tal­vi­ruo­kin­ta. La­ji­mää­rä tal­vel­la on huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi.

Kii­tos ko­ti­vä­en, oma kiin­nos­tuk­se­ni lin­tui­hin ja luon­toon on pe­räi­sin jo lap­suu­den ajois­ta. Olen har­ras­ta­nut met­säs­tys­tä, mar­jas­tus­ta ja ka­las­tus­ta ai­van pik­ku­po­jas­ta läh­tien. Muis­tan jo lap­suu­des­ta lin­tu­ret­ket isän ja si­sa­rus­ten kans­sa Li­a­kan pel­lol­le. Met­säs­tys har­ras­tuk­se­na on tu­ke­nut lin­tu­jen tun­nis­tus­ta.

 Pel­kän kat­se­le­mi­sen si­jaan lin­nut tar­vit­se­vat myös ih­mi­sen apua. Ve­sis­tö­jen ja met­sien hoi­to on isos­sa roo­lis­sa lin­tu­jen hy­vin­voin­nis­sa. Ri­pus­ta­mal­la pönt­tö­jä ja ruok­ki­mal­la lin­tu­ja pait­si ilah­du­tam­me it­se­äm­me, myös au­tam­me lin­tu­ja.

Pa­ras hyt­tys­mag­neet­ti on pi­ha­pii­ri­ni ri­pus­tet­ta­vat lin­nun­pön­töt. Hyt­ty­nen jos toi­nen­kin ka­to­aa pien­ten lin­nun­poi­kas­ten ra­vin­nok­si.

Kos­kaan ei ole lii­an myö­häis­tä aloit­taa lin­tu­har­ras­tus­ta. Mu­kaan iI­oi­nen ja ute­li­as mie­li, ja ih­met­te­le­mään Luo­jan töi­tä.

Mi­nua pu­hut­te­lee eri­tyi­ses­ti Sii­o­nin lau­lun 127 en­sim­mäi­nen sä­keis­tö: ”Ih­met­te­len Luo­jan töi­tä: ke­sä­kuk­kain heh­kua, pou­ta­pil­ven val­keut­ta, täh­ti­tai­vaan suu­ruut­ta.”

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys