JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Koh­taa ih­mi­siä ja vai­ku­ta asi­oi­hin!

Puhutaan maasta ja taivaasta
9.1.2018 6.46

Nas­to­la­lai­nen Päi­vi Es­ko­la suh­tau­tuu seu­ra­kun­nan työ­hön yh­tei­se­nä ra­ken­ta­mi­se­na. Es­ko­la on mu­ka­na Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kirk­ko­val­tuus­tos­sa ja kirk­ko­neu­vos­tos­sa sekä ko­ti­seu­ra­kun­tan­sa Nas­to­lan omas­sa seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa. En­si vuo­den tee­ma­na heil­lä on so­vin­non ra­ken­ta­mi­nen.

– Voin hy­väl­lä mie­lel­lä ol­la mu­ka­na myös seu­ra­kun­nan työs­sä. Voin il­mais­ta ko­kouk­sis­sa va­paas­ti kan­ta­ni ja pi­tää esil­lä Raa­ma­tun ja Ju­ma­lan sa­nan kan­nal­ta kes­kei­siä asi­oi­ta, ku­vai­lee Es­ko­la.

– Olen iloin­nut seu­ra­kun­nan ta­pah­tu­mis­ta, esi­mer­kik­si pe­rin­tei­sis­tä ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­ta. Ti­lai­suus, jos­sa lu­e­taan Raa­mat­tua, on mie­les­tä­ni hyvä ti­lai­suus.

Suo­men täyt­tä­es­sä sata vuot­ta on pa­lat­tu men­nei­siin vuo­siin, mut­ta poh­dit­tu myös sitä, mil­lai­nen Suo­mi on tu­le­vai­suu­des­sa. Es­ko­la ke­hot­taa kaik­kia mu­kaan vai­kut­ta­maan roh­ke­as­ti asi­oi­hin.

– Tu­le­vai­suu­den seu­ra­kun­nil­la on haas­tei­ta, kun ve­rois­ta saa­dut tu­lot las­ke­vat ja seu­ra­kun­tien tu­lee en­tis­tä enem­män kes­kit­tyä olen­nai­seen.

– Ajat­te­len, et­tä va­paa­eh­tois­työn mää­rä tu­lee tu­le­vai­suu­des­sa li­sään­ty­mään. Sii­nä voi­sim­me kaik­ki ol­la mu­ka­na. Ih­mis­ten koh­taa­mi­nen on lä­he­tys­työ­tä, nä­kee Es­ko­la.

Hän kan­nus­taa läh­te­mään esi­mer­kik­si rip­pi­kou­lu­lais­ten kans­sa ta­pah­tu­miin, jois­sa tu­tus­tu­taan seu­ra­kun­taan.

Es­ko­la työs­ken­te­lee työ­ter­veys­hoi­ta­ja­na. Työs­sään hän nä­kee tiu­kil­la ole­via työn­te­ki­jöi­tä, kuun­te­lee hei­dän ko­ke­muk­si­aan ja pyr­kii löy­tä­mään rat­kai­su­ja työ­yh­tei­sön on­gel­miin.

– Ta­voit­tee­na pi­dän, et­tä ih­mi­nen läh­ti­si luo­ta­ni pa­rem­mal­la mie­lel­lä kuin tuli. Mi­nul­le jo­kai­nen koh­taa­ma­ni ih­mi­nen on yh­tä ar­vo­kas.

Ih­mis­tä kuor­mit­ta­vat Es­ko­lan mu­kaan yk­si­näi­syy­den li­säk­si myös vaa­ti­muk­set on­nel­li­suu­des­ta.

Teks­ti: Päi­vik­ki Määt­tä

Kuva: Ol­li Määt­tä

Jul­kais­tu ko­ko­naan Päi­vä­mie­hes­sä 4.1.2018