JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kolumni: Voiko organisaatio olla kansalaistottelematon?

Puhutaan maasta ja taivaasta
5.5.2023 11.00

Juttua muokattu:

5.5. 09:45
2023050509453020230505110000

Kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­del­la tar­koi­te­taan avoin­ta ja jul­ki­suus­ha­kuis­ta toi­min­taa, jos­sa eri­tyi­ses­ti mo­raa­li­sin pe­rus­tein ri­ko­taan tie­toi­ses­ti la­kia. Ta­voit­tee­na on vai­kut­taa sii­hen, et­tä epä­oi­keu­den­mu­kai­sek­si ko­et­tua la­kia muu­te­taan.

Vuon­na 2017 voi­maan tuli avi­o­liit­to­la­ki, joka mah­dol­lis­taa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­sen. Kir­kot saa­vat edel­leen päät­tää pe­rus­teis­ta, joil­la vih­ki­vät ih­mi­siä avi­o­liit­toon. Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous päät­ti tou­ko­kuus­sa 2018, et­tä kir­kon avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä ei ole syy­tä laa­jen­taa, vaan avi­o­liit­to on kir­kos­sam­me raa­ma­tul­li­ses­ti vain mie­hen ja nai­sen vä­li­nen.

Pää­tös ei ole tyy­dyt­tä­nyt kaik­kia kirk­kom­me jä­se­niä, ei kaik­kia päät­tä­ji­ä­kään. Aluk­si piis­pat ke­hot­ti­vat pap­pe­ja pi­dät­täy­ty­mään vih­ki­mäs­tä sa­maa su­ku­puol­ta ole­via pa­re­ja avi­o­liit­toon, ja va­roi­tuk­si­a­kin an­net­tiin.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus an­toi vuon­na 2020 rat­kai­sun­sa, jon­ka mu­kaan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lil­la on oi­keus ran­gais­ta pap­pia, joka täl­lai­sen vih­ki­mi­sen suo­rit­taa. Täs­tä huo­li­mat­ta piis­pat suo­sit­te­le­vat tuo­mi­o­ka­pi­tu­le­ja pi­dät­täy­ty­mään näi­den pap­pien ran­kai­se­mi­ses­ta.

Yhä use­am­mas­sa seu­ra­kun­nas­sa on teh­ty pää­tös ava­ta kirk­ko­ti­lat toi­mi­tuk­sil­le, jos­sa evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon pap­pi vih­kii sa­maa su­ku­puol­ta ole­van pa­rin avi­o­liit­toon tai siu­naa kir­kol­li­ses­ti maist­raa­tis­sa sol­mi­tun avi­o­lii­ton. Kum­paa­kaan kir­kos­sam­me ei ole, mut­ta sil­ti pää­tök­siä teh­dään seu­ra­kun­nis­sa kir­kol­lis­ko­kouk­sen pää­tök­sis­tä piit­taa­mat­ta.

Täl­lai­nen toi­min­ta tun­tuu kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­del­ta, vaik­ka sen te­kee seu­ra­kun­nan hal­lin­toa joh­ta­va elin, vie­lä­pä yh­des­sä kir­kol­li­sis­ta toi­mi­tuk­sis­ta vas­taa­van kirk­ko­her­ran kans­sa.

Us­ko­vai­se­na toi­von voi­va­ni luot­taa, et­tä seu­ra­kun­tiem­me päät­tä­jät nou­dat­ta­vat la­ke­ja ja sää­dök­siä. Yk­si­tyi­sel­lä ih­mi­sel­lä on mah­dol­li­suus ve­do­ta omaan­tun­toon­sa, jos ko­kee, et­tä jo­tain la­kia ei voi hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la nou­dat­taa. Kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­den si­jaan us­ko­vai­nen pyr­kii muut­ta­maan sää­dök­siä lail­li­sin kei­noin.

30.5.2023

Pietari puhui: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” Ap. t. 2:38

Viikon kysymys