JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Koti ja työ sa­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta
22.3.2018 6.59

Pulk­ki­la­lai­set San­na ja Aki Hil­tu­nen ovat hoi­ta­neet Uu­te­lan maa­ti­laa kuu­ti­sen vuot­ta. Ti­lan­hoi­to siir­tyi hei­dän teh­tä­väk­seen su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen kaut­ta.

–Tämä on so­pi­van ko­koi­nen tila meil­le. Pie­ni tila, pie­nem­mät huo­let. Täs­sä on hyvä so­vit­taa yh­teen per­he- ja pel­to­työ, Aki Hil­tu­nen ku­vaa.

Ti­lal­la on pa­ri­kym­men­tä lyp­sä­vää leh­mää, sa­man ver­ran nuor­kar­jaa ja kym­me­nen emo­leh­mää. Heil­lä on myös kol­me omaa he­vos­ta, jois­ta kak­si var­soo ke­vään kor­val­la. Pel­to­vil­je­lys­sä ja kar­jan­hoi­dos­sa to­teu­te­taan luo­mu­tuo­tan­toa.

Akia on val­mis­ta­nut am­mat­tiin toi­mi­mi­nen maa­ti­lan töis­sä pik­ku­po­jas­ta saak­ka. Li­säk­si hän on käy­nyt Haa­pa­jär­ven maa­mies­kou­lun ja ol­lut vie­raan töis­sä eri­lai­sis­sa ko­ne­hom­mis­sa.

San­nan haa­ve lu­ki­oai­ka­na oli eläin­lää­kä­rin työ. Työ eläin­ten pa­ris­sa to­teu­tui opis­ke­le­mal­la rat­sas­tuk­se­noh­jaa­jak­si. En­nen avi­oi­tu­mis­ta hän en­nät­ti ol­la töis­sä kah­del­la rat­sas­tus­kou­lul­la sekä hen­ki­lö­koh­tai­se­na avus­ta­ja­na ja rat­sas­tuk­se­noh­jaa­ja­na opis­tol­la.

Kuu­si vuot­ta sit­ten avi­oi­tu­nut yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta ko­ros­taa sitä, mi­ten hyvä on, kun he voi­vat hoi­taa lap­set ko­to­na. Na­vet­ta­työt hoi­tu­vat yh­den­kin voi­min ja se mah­dol­lis­taa las­ten ko­ti­hoi­don. Mo­lem­mat ovat kas­va­neet isos­sa per­hees­sä, jo­ten las­ten kans­sa tou­hui­lu on tut­tua.

Hil­tu­set ko­ke­vat yh­teis­kun­nan mo­net pal­ve­lut rat­kai­se­vak­si avuk­si jak­sa­mi­seen­sa. He pi­tä­vät yrit­tä­jän vuo­si- ja van­hem­pain­lo­mat ai­van täy­si­mää­räi­si­nä myös isän osal­ta. Opis­ton jär­jes­tä­mät maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien kurs­sit sekä avi­o­pa­ri­lei­rit ovat an­ta­neet Hil­tu­sil­le eväi­tä niin am­ma­til­li­seen työ­hön kuin hen­ki­seen jak­sa­mi­seen­kin.

Aki ei kai­paa ko­din ul­ko­puo­li­sia har­ras­tuk­sia. Maa­ti­lan ko­ne­työt ovat niin mie­lui­sia, et­tä ne käy­vät vaih­te­lus­ta ja vir­kis­tyk­ses­tä. San­na mai­nit­see he­vo­set har­ras­tuk­sek­seen. To­sin se on hä­nel­le yrit­tä­jyys­muo­to­kin. Hän on pe­rus­ta­nut pari vuot­ta sit­ten toi­mi­ni­men tun­tien pi­toa ja rat­sas­tuk­sia var­ten.

Haas­tat­te­lu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­naan 21.3.2018 il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Teks­ti: Mai­ja-Lii­sa Nie­mi­nen

Kuva: Ris­to Nie­mi­nen