JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kotisiioni saa puhujienkokouksesta tuoreita terveisiä

Puhutaan maasta ja taivaasta
9.1.2022 10.00

Juttua muokattu:

7.1. 17:08
2022010717080020220109100000
Pirkkalalainen Pertti Kautto tulisi mielellään puhujienkokoukseen paikan päälle. Kun se ei ole mahdollista, hän osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksin kotoa tietokoneen avulla.

Pirkkalalainen Pertti Kautto tulisi mielellään puhujienkokoukseen paikan päälle. Kun se ei ole mahdollista, hän osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksin kotoa tietokoneen avulla.

Kanerva Kuha

Pirkkalalainen Pertti Kautto tulisi mielellään puhujienkokoukseen paikan päälle. Kun se ei ole mahdollista, hän osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksin kotoa tietokoneen avulla.

Pirkkalalainen Pertti Kautto tulisi mielellään puhujienkokoukseen paikan päälle. Kun se ei ole mahdollista, hän osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksin kotoa tietokoneen avulla.

Kanerva Kuha

Päi­vi Sei­ko

Pu­hu­jien­ko­kouk­set ovat pu­hu­jal­le Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön liit­ty­viä työ- ja vir­kis­tys­het­kiä. Sa­nan­pal­ve­li­ja­na vuo­des­ta 1979 toi­mi­nut Pert­ti Kaut­to ko­kee pu­hu­jien vä­li­sen yh­tey­den­pi­don tär­ke­äk­si.

Ko­kouk­sis­sa kä­si­tel­lään niin opil­li­sia kuin ajan il­mi­öi­tä­kin, ai­na Raa­ma­tun pe­rus­tal­ta. Tär­ke­ää on yh­tei­nen rak­kaus ja yh­tei­nen opil­li­nen nä­ke­mys.

– On tär­ke­ää, et­tä ol­laan yk­si­mie­li­siä, et­tei Sii­o­niin al­kai­si kas­vaa eri­mie­li­syyt­tä. Paa­va­li ke­hot­taa mo­nes­sa koh­din yk­si­mie­li­syy­teen ja yh­den­kal­tai­seen pu­hee­seen ja us­kon ym­mär­ryk­seen. ”Kun te nä­et­te sen päi­vän lä­hes­ty­vän, neu­vo­kaa toi­si­an­ne rak­kau­des­sa”, Pert­ti Kaut­to to­te­aa.

– On myös eri­no­mai­nen asia, et­tä alus­tus on ja­et­tu pu­hu­jil­le etu­kä­teen kir­jal­li­se­na. Voi miet­tiä ai­het­ta ja kes­kus­tel­la sii­tä jo me­no­mat­kal­la. Ny­ky­ään alus­tuk­set ovat so­pi­van mit­tai­sia, Kaut­to jat­kaa.

Hän on muu­ta­man ker­ran jou­tu­nut jää­mään pois ko­kouk­ses­ta. Sil­loin on ol­lut hai­kea olo.

– Kun Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on an­ta­nut pal­ve­lu­teh­tä­vän, sil­le ha­lu­aa ol­la us­kol­li­nen.

Pu­hu­jienko­kouk­set ovat myös ver­tais­ta­paa­mi­sia. Siel­lä nä­kee toi­sia vel­jiä, jot­ka ovat sa­mas­sa teh­tä­väs­sä, ja voi vaih­taa aja­tuk­sia. Vä­li­a­jat ovat pait­si ruo­ka- ja kah­vi­tau­ko­ja, myös pu­hu­jien hen­ki­lö­koh­tai­sia koh­taa­mi­sia.

Oman yh­dis­tyk­sen seu­rois­sa pu­hu­jil­la on ta­pa­na ker­toa ko­kouk­ses­ta: mis­tä ai­hees­ta on kes­kus­tel­tu ja mitä on nous­sut esil­le. Ko­ti­sii­o­ni saa tuo­rei­ta ter­vei­siä.

– Pu­hu­jienko­kouk­ses­ta tu­lee ai­na hy­vil­lä mie­lin ko­tiin. Ko­kee saa­neen­sa mat­ka­e­väi­tä, ja oma us­ko on vah­vis­tu­nut. Ta­paa­mi­set ovat us­ko­ne­lä­mää vir­kis­tä­viä. Jäl­ki­kä­teen saat­taa vie­lä aja­tel­la nii­tä asi­oi­ta, jois­ta on kes­kus­tel­tu. Tun­tuu eri­tyi­sen hy­väl­tä to­de­ta, et­tä pu­hu­jain kes­kuu­des­sa val­lit­see yk­si­mie­li­syy­den hen­ki, Kaut­to ko­kee.

Lue Kau­ton haas­tat­te­lu ko­ko­nai­suu­des­saan tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

Pu­hu­jien­ko­kous­ta ei voi­tu tänä vuon­na jär­jes­tää pai­kan pääl­lä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si. Pu­hu­jien­ko­kouk­sen alus­tus lä­he­tet­tiin strii­mat­tu­na SRK:n Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la 8. tam­mi­kuu­ta. Se on edel­leen kat­sot­ta­vis­sa tal­len­tee­na.

19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys