JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Koulupolulla uusien tuulien edessä

Puhutaan maasta ja taivaasta
29.5.2022 11.00

Juttua muokattu:

27.5. 13:06
2022052713063220220529110000
Peruskoulunsa päättävä Aate Laivamaa jatkaa opintojaan syksyllä joko lukiossa tai Jämsän opistossa. Se, kumpaan tie vie, selviää myöhemmin, kun valintapäätökset tulevat.

Peruskoulunsa päättävä Aate Laivamaa jatkaa opintojaan syksyllä joko lukiossa tai Jämsän opistossa. Se, kumpaan tie vie, selviää myöhemmin, kun valintapäätökset tulevat.

Kuva haastateltavalta

Peruskoulunsa päättävä Aate Laivamaa jatkaa opintojaan syksyllä joko lukiossa tai Jämsän opistossa. Se, kumpaan tie vie, selviää myöhemmin, kun valintapäätökset tulevat.

Peruskoulunsa päättävä Aate Laivamaa jatkaa opintojaan syksyllä joko lukiossa tai Jämsän opistossa. Se, kumpaan tie vie, selviää myöhemmin, kun valintapäätökset tulevat.

Kuva haastateltavalta

Mar­jaa­na Lai­va­maa

Pe­rus­kou­lun­sa päät­tää tänä ke­vää­nä noin 50 000 nuor­ta. Yk­si heis­tä on lap­peen­ran­ta­lai­nen Aa­te Lai­va­maa, jon­ka pe­rus­kou­lu päät­tyy yh­dek­sän­nen kou­lu­vuo­den jäl­keen.

– Pe­rus­kou­lun päät­ty­mi­nen tun­tuu jän­nit­tä­väl­tä. Se on elä­mäs­sä pit­kään ol­leen vai­heen lop­pu­mis­ta. Hai­keut­ta kou­lun lop­pu­mi­ses­ta ei kui­ten­kaan ole, ker­too Lai­va­maa.

Pe­rus­kou­lu on sel­ke­äs­ti struk­tu­roi­tua kou­lun­käyn­tiä. Op­pi­tun­nil­ta siir­ry­tään vä­li­tun­nil­le ja siel­tä taas ta­kai­sin op­pi­tun­nil­le. Vä­lil­lä käy­dään syö­mäs­sä, ja taas tun­nit jat­ku­vat.

– Pe­rus­kou­lus­sa mu­ka­vaa oli kou­lu­ka­ve­rit, jos jo­tain pi­tää sa­noa. Mu­ka­vaa oli myös tut­tu ja tur­val­li­nen ru­tii­ni, Lai­va­maa sum­maa.

Mi­tään var­si­nai­ses­ti haas­ta­vaa hän ei saa mie­leen­sä.

Pe­rus­kou­lun jäl­keen Suo­mes­sa siir­ry­tään toi­sen as­teen kou­luun. Op­pi­vel­vol­li­suus jat­kuu 18-vuo­ti­aak­si as­ti. Se tar­koit­taa sitä, et­tä nuo­ren on käy­tä­vä jo­ta­kin kou­lua vä­hin­tään sii­hen as­ti, kun­nes hän täyt­tää 18 vuot­ta. Lai­va­maan tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­miin kuu­luu joko Jäm­sän opis­to tai lu­kio.

– Hain Jäm­sän opis­toon, jot­ta sai­sin viet­tää vuo­den us­ko­vais­ten nuor­ten kans­sa. Jos kui­ten­kin käy niin, et­ten pää­se sin­ne, niin me­nen lu­ki­oon jat­ka­maan opis­ke­lua.

Kou­lu­lai­sen elä­mäs­sä oli­si hyvä ol­la muu­ta­kin kuin kou­lu ar­kea ta­sa­pai­not­ta­mas­sa. Lai­va­maal­la on pal­jon har­ras­tuk­sia. Hän ka­las­taa ja met­säs­tää, pe­laa fris­bee­gol­fia ja säh­lyä. Tal­vel­la myös jää­kiek­ko kuu­luu la­ji­va­li­koi­maan.

Kesä saa­puu kui­ten­kin en­nen syk­syn uu­sia tuu­lia. Ke­säl­lä Lai­va­maa ai­koo käy­dä muu­ta­man ka­la­reis­sun ja ol­la ka­ve­rei­den kans­sa ja mök­keil­lä. Myös ke­sä­työt kuu­lu­vat ke­sän suun­ni­tel­miin. Lai­va­maa ai­koo maa­la­ta vel­jen­sä kans­sa.

Tu­le­vai­suus on kui­ten­kin vie­lä avoin. Vaik­ka opis­to­vuo­si siin­te­lee­kin Lai­va­maan haa­veis­sa, tär­keim­mät toi­veet tu­le­vai­suu­des­sa ovat mui­ta:

– Toi­von, et­tä kaik­ki lä­hei­set py­syy us­ko­mas­sa ja ter­vee­nä.

1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys