JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kun kun­toi­lu oli ko­ho­ta kai­ken ylä­puo­lel­le

Puhutaan maasta ja taivaasta
15.8.2020 6.05

Juttua muokattu:

6.8. 17:58
2020080617584920200815060500

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Kat­ri Iso­pah­ka­la

Tor­ni­o­lai­nen Mar­ja-Lee­na Hen­ti­lä tie­tää, mi­ten liik­ku­mi­ses­ta voi tul­la vä­hi­tel­len kes­kei­nen, jopa mui­ta elä­män­va­lin­to­ja oh­jaa­va asia. Per­hee­näi­ti ko­kee käy­neen­sä us­kon kans­sa haak­si­ri­kon par­taal­la.

Kaik­ki läh­ti ha­lus­ta pa­ran­taa kun­toa.

– Sään­nöl­li­sen ja ta­voit­teel­li­sen lii­kun­nan har­ras­ta­mi­sen aloi­tin kol­mi­kymp­pi­se­nä. Kun­to­sa­li­har­joit­te­lu oli mu­kaan­sa­tem­paa­vaa. Kun ase­te­tut ta­voit­teet al­koi­vat täyt­ty­mään, kun­to­sa­li­käyn­nit sekä ryh­mä­lii­kun­ta­tun­nit tu­li­vat tär­ke­äk­si osak­si elä­mää.

Kun­to­sa­li­lii­kun­ta on Hen­ti­län ko­ke­muk­sen mu­kaan hy­vin ta­voit­teel­lis­ta ja omaa ke­hoa ihan­noi­vaa.

– Aja­tus­maa­il­ma muok­kau­tuu hel­pos­ti sa­lil­la val­lit­se­van il­ma­pii­rin mu­kaan. Ih­mis­ke­ho on kuin tuo­te, jota voi­daan muo­ka­ta oman ha­lun mu­kaan.

Jos­sain vai­hees­sa Hen­ti­lä huo­ma­si ajat­te­le­van­sa, et­tä mo­net us­ko­vai­set ovat tur­han vä­lin­pi­tä­mät­tö­miä oman ul­ko­nä­kön­sä suh­teen.

– Ajat­te­lin, et­tä tuol­lai­nen en ai­na­kaan ha­lua ol­la. Tah­don py­syä ”kuo­sis­sa”. Olin pu­dot­ta­nut pai­no­a­ni ta­voit­tee­seen, ruo­ka­va­lio oli ai­ka tark­ka.

Ris­teys­koh­ta tuli Mar­ja-Lii­sa Hen­ti­län eteen, kun mie­lui­nen ryh­mä­lii­kun­ta­tun­ti oli­si ol­lut sun­nun­tai­seu­ro­jen toi­sen pu­heen ai­kaan.

– Poh­din il­moit­tau­tu­mis­ta. Tein kui­ten­kin pää­tök­sen, et­tä seu­rat me­ne­vät lii­kun­nan edel­le.

Pää­tös on va­paut­ta­nut Hen­ti­lää ja ter­veh­dyt­tä­nyt hä­nen suh­det­taan niin liik­ku­mi­seen kuin omaan ke­hoon­kin. Hän ko­kee Ju­ma­lan an­ta­neen voi­maa us­koa ja luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­lal­la on vara siu­na­ta ter­veyt­tä, vaik­ka lii­kun­ta­har­ras­tus jäi­si­kin sun­nun­tai­sin vä­hem­mäl­le.

– Ke­ho­aan on hyvä hoi­taa, pi­tää huo­li it­ses­tään, mut­ta se ei saa ol­la epä­ju­ma­la. Kul­jen sis­ko­ni kans­sa edel­leen kun­to­sa­lil­la, mut­ta se ei ole yk­kö­sa­sia elä­mäs­sä­ni, lä­hes kaik­ki muu me­nee ur­hei­lun edel­le.

Juok­su­len­kit lä­hi­met­säs­sä ovat tuo­neet Mar­ja-Lee­na Hen­ti­län elä­mään iloa ku­lu­nee­na ke­sä­nä. Vä­lil­lä seu­ra­na on ol­lut Ke­sä­seu­ra­ra­dio tai joku omis­ta lap­sis­ta.

– Täl­lai­nen lii­kun­ta an­taa iloa, sekä jät­tää hy­vän mie­len. Yö­u­ni­kin on pa­ran­tu­nut lii­kun­nan myö­tä. Kun­to on ko­hen­tu­nut sekä eri­lai­set vai­vat jopa hä­vin­neet. Kun­to­po­lul­le jää­vät mo­nes­ti myös ar­jen huo­let.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies