JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kyl­lä sii­nä on hom­maa­kin ol­lut

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
17.12.2018 6.50

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120181217065000

– Nyt ei tar­vit­se hoi­taa kuin it­sen­sä ja pyy­det­tä­es­sä las­ten­lap­sia. Koi­ra ja kis­sa ovat seu­ra­na ja nii­den hoi­ta­mis­ta ei voi vai­vak­si sa­noa.

Näin sa­noo Tyy­ne Ren­to­la, joka asut­taa tois­ta pää­tä pa­ri­ta­loa Men­ki­jär­ven Pors­pa­kas­sa Ala­jär­vel­lä.

Toi­ses­sa pääs­sä asuu poi­ka per­hei­neen. Tyy­nen elä­mä on ny­kyi­sin huo­mat­ta­van sees­teis­tä ver­rat­tu­na nii­hin vuo­siin, kun oli iso per­he ym­pä­ril­lä ja na­ve­tas­sa leh­miä hoi­det­ta­va­na.

Tyy­ne Ho­ta­kai­nen ja Jor­ma Ren­to­la avi­oi­tui­vat vuon­na 1971. He muut­ti­vat asu­maan Jor­man ko­ti­ta­loon Pors­pa­kal­le. Per­hee­seen syn­tyi 14 las­ta. Heis­tä kuu­si asuu ny­kyi­sin Ala­jär­vel­lä ja kah­dek­san on löy­tä­nyt työ- ja asuin­pai­kan muu­al­ta.

Tyy­nen ja las­ten elä­mää koh­ta­si suru vuon­na 2009, kun Jor­ma, isä ja puo­li­so, kuo­li.

– Lap­set aut­toi­vat tuol­loin kai­kis­sa asi­ois­sa, ja he aut­ta­vat mi­nua edel­leen, ker­too Tyy­ne.

– On sy­dän­tä läm­mit­tä­vää, kun lap­set ja lä­hei­set soit­te­le­vat ja ky­se­le­vät, mi­ten­kä olet jak­sa­nut. Vaik­ka ei mi­nul­la ole mi­tään vai­keuk­sia jak­sa­mi­ses­sa, niin on se sil­ti mu­ka­vaa, kun ky­sel­lään ja mu­reh­di­taan!

Tyy­ne miet­tii, et­tä pal­jon on Tai­vaan Isää ru­koil­tu ja hän on kuul­lut ru­kouk­set elä­män eri vai­heis­sa.

– Olen ai­na ty­kän­nyt lap­sis­ta ja vau­vois­ta, sa­noo Tyy­ne.

– Minä oli­sin ha­lun­nut opis­kel­la las­ten­hoi­ta­jak­si syn­ny­ty­so­sas­tol­le, mut­ta elä­mä ei men­nyt niin.

Tyy­ne ker­too, et­tä kun ky­läl­le on syn­ty­nyt vau­vo­ja, hä­nen on pi­tä­nyt heti pääs­tä nii­tä kat­so­maan.

Ko­ti­ky­läl­lä oli Su­vi­seu­rat vuon­na 1996.

– Se oli iha­na asia.

Lä­hi­seu­rois­ta oli käy­tän­nöl­lis­tä­kin etua suur­per­heen äi­dil­le.

– Ei tar­vin­nut pa­ka­ta su­vi­seu­ra­reis­sul­le, muis­te­lee Tyy­ne.

Tyy­ne Ren­to­la sa­noo viih­ty­vän­sä hy­vin nel­jän sa­vun muo­dos­ta­mas­sa ky­läs­sä. Hän ei ole kir­kon­ky­läl­le muut­ta­mas­sa.

– Voi­han sitä myö­hem­min har­ki­ta.

En­nen elä­köi­ty­mis­tään Tyy­ne toi­mi kun­nal­li­se­na per­he­päi­vä­hoi­ta­ja­na. Nyt hä­nel­lä on mah­dol­li­suus au­tel­la lap­si­aan las­ten­hoi­dos­sa. Mum­mua tar­vi­taan.

Ai­ka ajoin au­ton nok­ka kään­tyy koh­ti las­ten ko­te­ja. Kau­im­mais­ten luo on noin 200 ki­lo­met­riä.

– Tun­tuu it­ses­tä­kin hie­nol­ta, kun pys­tyy vie­lä jo­ten­kin ole­maan avuk­si, Tyy­ne iloit­see.

Mau­ri Pen­nin­kan­gas

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 12.12.2018

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys