JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­nen Kir­si Rundg­re­nin sy­dä­me­na­sia

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
7.8.2014 14.06

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123451920140807140600

Kir­si Rundg­ren on toi­mi­nut Pie­tar­saa­ren suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­na vuo­des­ta 2001 läh­tien.

– Koen, et­tä tämä on mi­nun elä­män­työ­ni, hän sa­noo iloi­se­na.

– Heti lu­ki­on jäl­keen py­rin alal­le. Mi­nul­la oli voi­ma­kas halu aut­taa. Kun val­mis­tuin, ru­koi­lin, et­tä löy­täi­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, Kir­si ker­too.

Ju­ma­la kuu­li hä­nen ru­kouk­sen­sa, ja hän sai pa­ran­nuk­sen ar­mon.

– Kun saa ol­la tai­vas­tiel­lä, se on myös voi­ma­va­ra täs­sä työs­sä. Hen­ki­lö­koh­tai­nen us­ko an­taa nä­kö­a­laa työ­hön ja toi­voa toi­vot­to­muu­den­kin kes­kel­lä, Kir­si sa­noo.

Di­a­ko­ni­a­työ­tä ei voi­si hä­nen mu­kaan­sa teh­dä pel­käs­tään ai­neel­li­sel­la tai maal­li­sel­la poh­jal­la.

– Täy­tyy ai­na muis­tut­taa it­sel­leen, et­tä tämä kaik­ki ei ole mi­nun har­teil­la­ni. Ju­ma­la tun­tee näi­den­kin ih­mis­ten asi­at pa­rem­min kuin minä. Kun it­se saa ol­la evan­ke­liu­min ja ar­mon al­la, on hel­pom­pi aut­taa mui­ta ja ru­koil­la hei­dän puo­les­taan.

– On myös tär­ke­ää tun­nis­taa omat ra­jan­sa aut­ta­mis­työs­sä, Kir­si to­te­aa.

Ys­tä­väl­li­syys on di­a­ko­ni­aa

Kir­si ker­too koh­taa­van­sa toi­si­naan työ­a­jan ul­ko­puo­lel­la ih­mi­siä, joi­ta hän on aut­ta­nut työ­a­jal­la ja jot­ka ha­lu­ai­si­vat kes­kus­tel­la asi­ois­taan li­sää vaik­ka­pa kes­kel­lä kii­reis­tä kaup­pa­reis­sua. Sel­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa Kir­si on ko­ke­nut, et­tei ai­na jak­sai­si pa­neu­tua toi­sen on­gel­miin. Erään täl­lai­sen koh­taa­mi­sen jäl­keen Kir­sin 8-vuo­ti­as poi­ka Eli­as huo­maut­ti: ”Ys­tä­väl­li­nen voi ai­na ol­la.”

– Ys­tä­väl­li­syys voi to­si­aan ol­la mitä par­hain­ta di­a­ko­ni­a­työ­tä, Kir­si to­te­aa ja jat­kaa:

– Näin­kin yk­sin­ker­tai­nen asia tah­too meil­tä ih­mi­sil­tä unoh­tua. Ei avun an­ta­mi­sen tar­vit­se vält­tä­mät­tä ol­la mi­tään konk­reet­tis­ta.

Kuun­te­le­mi­nen ja toi­sen kun­ni­oit­ta­mi­nen voi ol­la vai­keuk­sien­sa kans­sa kamp­pai­le­val­le to­del­la mer­kit­tä­vä asia.

Meil­le kai­kil­le tar­koi­tet­tu

Kaik­ki di­a­ko­ni­a­toi­men asi­ak­kaat ovat enem­män tai vä­hem­män haa­voi­tet­tu­ja. Jot­kut on­gel­mat juon­tu­vat ih­mi­sen elä­män läh­tö­koh­dis­ta tai voi­ma­va­rois­ta, joi­ta ei ole voi­nut it­se va­li­ta.

Yh­teis­kun­nas­sa on pal­jon yk­si­näi­syyt­tä. Huo­lien­sa kans­sa yk­sin ole­mi­nen saat­taa ol­la hy­vin ra­sit­ta­vaa ja lan­nis­ta­vaa.

Kir­kon di­a­ko­ni­a­toi­mi on osa yh­teis­kun­nan tur­va­verk­koa. Kir­kol­la on mo­nia kei­no­ja aut­taa krii­si­ti­lan­teis­sa.

– Ei avun­tar­vit­si­jan tar­vit­se ol­la niin sa­not­tu lai­ta­puo­len kul­ki­ja. Meil­le kai­kil­le voi tul­la mil­loin ta­han­sa eteen sel­lai­sia ti­lan­tei­ta, jois­ta em­me yk­sin sel­viä. Pie­nis­sä ja suu­ris­sa on­gel­mis­sa voi va­paas­ti kään­tyä esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nan di­a­ko­nin puo­leen, Kir­si roh­kai­see.

Kuka ta­han­sa, joka tun­tee tar­vit­se­van­sa apua, voi ky­syä sitä kir­kon di­a­ko­ni­a­toi­mes­ta. Siel­lä on kou­lu­tet­tua hen­ki­lö­kun­taa ja mui­ta re­surs­se­ja, joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta sel­vi­tä krii­sin yli.

Kir­si Rundg­re­nin työ­hön kuu­luu di­a­ko­ni­a­pii­rin ve­tä­mi­nen. Se on erään­lai­nen kes­kus­te­lu­paik­ka seu­ra­kun­ta­lai­sil­le, jot­ka ko­ke­vat täl­lai­sen kes­kus­te­lu­ryh­män aut­ta­van hei­tä.

Mui­ta työ­muo­to­ja ovat hen­ki­lö­koh­tai­set vas­taa­no­tot seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa, ko­ti­käyn­nit ja muut ti­lai­suu­det.

– Seu­ra­kun­nan re­surs­sien pie­ne­tes­sä olen pi­tä­nyt va­paa­eh­tois­työn kurs­se­ja ha­luk­kail­le, Kir­si ker­too.

Tar­koi­tus on teh­dä di­a­ko­ni­a­työ­tä tu­le­vai­suu­des­sa enem­män myös va­paa­eh­tois­ten kans­sa. Va­paa­eh­tois­työ­nä hoi­det­ta­vat teh­tä­vät ovat pie­niä, mut­ta niis­tä muo­dos­tuu tar­peel­li­nen li­sä­a­pu.

– Kai­kis­sa asi­ois­sa em­me voi aut­taa. Työs­säm­me on tär­ke­ää tun­nis­taa on­gel­mien syi­tä ja seu­rauk­sia ja tar­vit­ta­es­sa oh­ja­ta asi­a­kas muu­hun hoi­toon, to­te­aa Kir­si.

Pie­tar­saa­ren seu­ra­kun­ta

Pie­tar­saa­ren suo­ma­lai­nen seu­ra­kun­ta on hy­vin nuo­ri, vain 50 vuot­ta van­ha. Täs­tä joh­tu­en ei pit­kiä pe­rin­tei­tä ole, ja toi­min­ta­muo­dot ovat ke­hit­ty­neet ly­hy­en ajan ku­lu­es­sa.

Seu­ra­kun­nan tyy­pil­li­nen piir­re on se, et­tä seu­ra­kun­ta­lais­ten juu­ret ovat suu­rel­ta osin muu­al­la. 1960-lu­vun te­ol­lis­tu­mi­sen myö­tä lei­mal­li­ses­ti ruot­sin­kie­li­seen Pie­tar­saa­reen muut­ti run­saas­ti suo­men­kie­lis­tä vä­es­töä. Seu­ra­kun­taa kut­sut­tiin­kin ni­mel­lä ”siir­to­lais­seu­ra­kun­ta” ja Pie­tar­saar­ta ”Jär­vi­seu­dun Ame­ri­kak­si”.

– Ih­mis­ten juu­ret­to­muus hei­jas­tuu di­a­ko­ni­a­työs­sä. Heil­lä ei ole tääl­lä vält­tä­mät­tä su­ku­pol­vien muo­dos­ta­mia tur­va­verk­ko­ja, ja he ovat jol­la­kin ta­val­la yk­sin, kun vai­keuk­sia tu­lee eteen, Kir­si ker­too.

Kir­si on viih­ty­nyt hy­vin Pie­tar­saa­res­sa. Tor­ni­o­jo­ki­laak­son Pel­los­ta ko­toi­sin ole­val­le Kir­sil­le ei Pie­tar­saa­res­sa pal­jon käy­tet­ty ruot­sin kie­li­kään ole ou­to asia.

Teks­ti ja kuva: Ilk­ka Kle­met­ti

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 6.8.2014.

3.8.2020

Mut­ta sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den - il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys