JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lain toteutumista valvomassa

Puhutaan maasta ja taivaasta
30.3.2023 8.00

Juttua muokattu:

29.3. 10:51
2023032910510620230330080000
– Äänestämällä niiden arvojen puolesta, joiden mukaan Raamattu kehottaa meitä elämään, voimme tyytyä siihen esivaltaan joka tulee valituksi, sanoo vaalilautakunnasta eduskuntavaaleja katsova Matti Korkiakoski.

– Äänestämällä niiden arvojen puolesta, joiden mukaan Raamattu kehottaa meitä elämään, voimme tyytyä siihen esivaltaan joka tulee valituksi, sanoo vaalilautakunnasta eduskuntavaaleja katsova Matti Korkiakoski.

Kuva haastateltavalta

– Äänestämällä niiden arvojen puolesta, joiden mukaan Raamattu kehottaa meitä elämään, voimme tyytyä siihen esivaltaan joka tulee valituksi, sanoo vaalilautakunnasta eduskuntavaaleja katsova Matti Korkiakoski.

– Äänestämällä niiden arvojen puolesta, joiden mukaan Raamattu kehottaa meitä elämään, voimme tyytyä siihen esivaltaan joka tulee valituksi, sanoo vaalilautakunnasta eduskuntavaaleja katsova Matti Korkiakoski.

Kuva haastateltavalta

Sirk­ka Leh­to

Nur­mi­jär­ve­läi­nen 43-vuo­ti­as Mat­ti Kor­ki­a­kos­ki on 10 lap­sen isä, yk­sin­ker­tai­nen pap­pa, puo­li­so ja po­lii­tik­ko. Hän toi­mii lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja­na mat­kai­lu­a­lan yri­tyk­ses­sä.

Me­neil­lään ole­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin liit­ty­en Kor­ki­a­kos­ki lu­pau­tui vaa­li­lau­ta­kun­taan, jon­ka teh­tä­vä­nä on jär­jes­tää ää­nes­tys­pai­koil­la vaa­lit.

– Ha­lu­an ol­la mah­dol­lis­ta­mas­sa vaa­lien su­ju­mis­ta oi­kein ja lais­sa tar­koi­te­tul­la ta­val­la. Huo­leh­dim­me etu­kä­teen muun mu­as­sa opas­teet, ää­nes­tys­ko­pit, ää­nes­tys­li­puk­keet, vaa­liu­ur­nan, ky­nät ja ny­ky­ään myös säh­köi­sen ää­ni­re­kis­te­rin käy­tön.

Kor­ki­a­kos­ki on ol­lu ker­ran ai­em­min­kin vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa jä­se­ne­nä.

– Vaik­ka var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on pit­kä ja tark­kuut­ta vaa­ti­va, se an­taa myös pal­jon. Teh­tä­väs­sä pää­see koh­taa­maan pal­jon oman kun­nan asuk­kai­ta, tut­tu­ja ja tun­te­mat­to­mia. Teh­tä­vään kou­lu­te­taan etu­kä­teen.

Var­si­nai­ses­sa ää­nes­tys­ti­lan­tees­sa vaa­li­lau­ta­kun­nan jä­se­net toi­mi­vat vir­kai­li­joi­na, jot­ka tar­kis­ta­vat ää­nes­tä­jän hen­ki­löl­li­syy­den ja sen pe­rus­teel­la sen, et­tä hen­ki­lö on oi­ke­as­sa ää­nes­tys­pai­kas­sa.

Kun ää­nes­tys päät­tyy, vaa­li­lau­ta­kun­ta las­kee yh­des­sä kaik­ki an­ne­tut ää­net. Tar­kis­tus­las­ken­nan jäl­keen lau­ta­kun­ta syöt­tää ää­ni­mää­rät säh­köi­seen re­kis­te­riin. Tämä tie­to vä­lit­tyy tu­los­pal­ve­luun, ja siel­tä muo­dos­tuu val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tys­tu­los.

Kor­ki­a­kos­ki kan­nus­taa kaik­kia mu­kaan vai­kut­ta­mis­työ­hön – niil­lä lah­joil­la, mitä it­se ku­kin on Ju­ma­lal­ta saa­nut. Hän it­se on Kes­ki-Uu­den­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la alu­e­val­tuu­tet­tu ja tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja.

– Ha­lu­an puo­lus­taa us­ko­vai­sil­le tär­kei­tä ar­vo­ja. Sik­si läh­din po­li­tiik­kaan. Pe­rin­teis­ten kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­lus­ta­mi­nen on us­ko­vai­se­na sel­ke­ää. Olen jo ly­hy­es­sä ajas­sa saa­nut huo­ma­ta, et­tä mei­tä myös ar­vos­te­taan yli puo­lu­e­ra­jo­jen.

Kor­ki­a­kos­ki pyy­tää ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja käyt­tä­mään oi­keut­taan. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on 2. huh­ti­kuu­ta.

– Kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­lus­ta­mi­nen ko­ros­tuu täs­sä ajas­sa, kun va­paa­mie­li­syys ja ää­rim­mäi­nen ajat­te­lu ovat ran­tau­tu­neet Suo­meen­kin.

– Ää­nes­tä­mäl­lä nii­den ar­vo­jen puo­les­ta, joi­den mu­kaan Raa­mat­tu ke­hot­taa mei­tä elä­mään, voim­me tyy­tyä sii­hen esi­val­taan, joka tu­lee va­li­tuk­si. Kaik­ki pää­tök­set ei­vät ole mie­leem­me ja ar­voi­him­me so­pi­via, mut­ta ne ovat Ju­ma­lan sal­li­man esi­val­lan pää­tök­siä. Nii­hin mei­dän on tyy­ty­mi­nen, Kor­ki­a­kos­ki sum­maa.

6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys