JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Luon­to voi­maut­taa

Puhutaan maasta ja taivaasta
21.10.2019 6.31

Kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­set Han­na­ma­ri ja Os­ka­ri Oi­ka­rai­nen muut­ti­vat Rau­mal­ta Vaa­laan vuon­na 2013. Vaa­la on pie­ni 2800 asuk­kaan kun­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la, ja Ou­luun siel­tä tu­lee mat­kaa 90 ki­lo­met­riä.

– Tu­lim­me tän­ne ihan um­mik­ko­na Os­ka­rin va­ki­tui­sen opet­ta­jan työn vuok­si, ker­too Han­na­ma­ri Oi­ka­rai­nen.

– Ajat­te­lim­me, et­tä Vaa­la on mel­ko lä­hel­lä Ou­lua, jos­sa asuu su­ku­lai­sia ja ys­tä­viä, ei­kä Kuu­sa­mon mum­mo­loi­hin­kaan ole mah­do­ton mat­ka.

Han­na­ma­ri Oi­ka­rai­nen on aloit­ta­nut kant­to­rin vi­ras­sa Vaa­lan seu­ra­kun­nas­sa tänä syk­sy­nä.

– Seu­ra­kun­ta on mi­nul­le tut­tu en­tuu­des­taan, jo­ten uu­den opet­te­lu ei ole vie­nyt ko­vin pal­jon ai­kaa. Työ on ri­kas­ta ja mo­ni­puo­lis­ta, ja saan ol­la läs­nä koko elä­män kir­jos­sa.

Oi­ka­rai­set naut­ti­vat sii­tä, et­tä Vaa­las­sa saa lap­si­per­hee­nä elää luon­non kes­kel­lä:

– Kau­pun­gin lai­neet ei­vät lyö tän­ne as­ti. Vaa­las­sa on hy­vät pe­rus­pal­ve­lut, ja pie­nes­sä pi­tä­jäs­sä asi­oi­hin pää­see myös it­se vai­kut­ta­maan.

Han­na­ma­ri Oi­ka­rai­nen ker­too, et­tä kaik­ki hei­dän lä­hei­sim­mät ih­mi­sen­sä asu­vat jos­sa­kin muu­al­la.

– Eten­kin sil­loin, kun per­hees­sä on haas­tei­ta tai apua tar­vit­tai­siin, se tun­tuu ki­pe­äl­tä.

– Kau­em­pa­na asu­vien su­ku­lais­ten ja ys­tä­vien vie­rai­lut tääl­lä ovat meil­le to­del­la tär­kei­tä, ker­too Os­ka­ri Oi­ka­rai­nen.

– Vaa­las­sa on vä­hän lap­si­per­hei­tä. Seu­ro­ja ei ole joka vii­kon­lop­pu, py­hä­kou­lu­ja ja raa­mat­tu­luok­kia suu­rin piir­tein ker­ran kuu­kau­des­sa. Kun ai­em­min olim­me tot­tu­neet käy­mään seu­rois­sa kak­si­kin ker­taa vii­kos­sa, tä­hän seu­ra­ryt­miin tot­tu­mi­nen vei ai­kaa, muis­te­lee Han­na­ma­ri Oi­ka­rai­nen.

– Seu­rat ovat tär­kei­tä ja tuo­vat tur­vaa ar­keen.

– Ju­ma­lan joh­da­tuk­sel­ta tun­tui ti­lan­ne, kun muu­ta­man vuo­den tääl­lä asut­tu­am­me eräs per­he tar­jou­tui it­se meil­le las­ten­hoi­to­a­vuk­si. Täs­tä per­hees­tä on vä­hi­tel­len tul­lut mei­dän lap­sil­le tär­keä va­ra­mum­mo­la, Oi­ka­rai­set iloit­se­vat.

Ar­jen ko­ho­koh­tia ovat kant­to­rin työs­sä har­vi­nai­set va­paa­vii­kon­lo­put, jol­loin tär­kei­tä ovat lä­heis­ten koh­taa­mi­set. Per­heen yh­teis­tä ai­kaa vie­te­tään usein met­sän kes­kel­lä ja ve­sis­tö­jen ää­rel­lä.

– Ko­em­me luon­non to­del­la voi­maut­ta­va­na. Vaik­ka olem­me jos­kus läh­te­neet las­ten kans­sa ret­kel­le huo­nos­ta il­ma­pii­ris­tä, olem­me huo­man­neet no­pe­as­ti luon­non ter­veh­dyt­tä­vän vai­ku­tuk­sen, ak­tii­vi­nen ja elä­mä­ni­loi­nen pa­ris­kun­ta miet­tii.

Teks­ti: Ka­ro­lii­na Pigg

Kuva Oi­ka­rais­ten ko­ti­al­bu­mis­ta

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 2.10.2019