JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Mat­kal­la tyy­ty­väi­syy­teen

Puhutaan maasta ja taivaasta
15.2.2019 6.03

– Se oli to­del­li­nen opin­to­mat­ka tyy­ty­väi­syy­teen, rak­kau­teen ja läm­pöön sekä elä­mään yleen­sä. Ih­mi­sel­lä ei tar­vit­se ol­la omai­suut­ta, jot­ta voi ol­la ri­kas ja an­taa vä­häs­tään, to­te­aa Kirs­ti Ku­pa­ri.

Ku­pa­ri on pa­lan­nut ko­tiin tyy­ty­väi­syy­den ja ilon ää­rel­tä Sri Lan­kas­ta, jon­ne hä­nen mat­ka­to­ve­rin­sa Tel­ler­vo Va­sa­ma on pe­rus­ta­nut kou­lun köy­hien per­hei­den lap­sil­le jo vuo­sia sit­ten.

Sri Lan­kas­sa köy­hyy­den kes­kel­lä elä­vät ih­mi­set an­toi­vat ai­kaan­sa ja ot­ti­vat avo­sy­lin vas­taan myös tun­te­mat­to­man. Se pu­hut­te­li Ku­pa­ria voi­mak­kaas­ti.

– Siel­lä ko­ros­tui­vat ar­vot, jot­ka län­si­maa­lai­sil­la peit­ty­vät usein kii­reen al­le. Tääl­lä ih­mi­set kul­ke­vat ka­duil­la koh­taa­mat­ta ja huo­mi­oi­mat­ta toi­si­aan. Se mi­hin an­nat ai­kaa­si, ker­too ar­vois­ta­si.

Ih­mis­ten koh­taa­mi­nen ja eri­lai­suu­den ar­vos­ta­mi­nen on tär­ke­ää Ku­pa­ril­le. Hän ko­kee saa­neen­sa pal­jon mat­koil­ta, jot­ka ovat suun­tau­tu­neet eri puo­lil­le maa­il­maa eri­lai­siin kult­tuu­rei­hin ja olo­suh­tei­siin. Ku­pa­rit ovat ol­leet usei­den ul­ko­maa­lais­ten opis­ke­li­joi­den ys­tä­vä­per­hee­nä.

Ku­pa­ri on aja­tel­lut myös kum­mi­lap­sen ot­ta­mis­ta ke­hi­tys­maas­ta. Näin pie­nel­lä pa­nos­tuk­sel­la voi vai­kut­taa to­del­la pal­jon jon­kun tu­le­vai­suu­teen.

– Jo­kai­sel­la on ar­von­sa ta­lou­del­li­seen ase­maan, ro­tuun, ter­vey­den­ti­laan tai muu­hun kat­so­mat­ta! Ei ole edes vä­liä, mitä te­kee tai te­kee­kö mi­tään. Lii­kaa­kin ar­vo­te­taan ih­mi­siä suo­rit­ta­mi­sen kaut­ta, Ku­pa­ri poh­tii.

Kir­joit­ta­mi­nen ja va­lo­ku­vaus ovat mat­kai­lun, ve­nei­lyn ja luon­nos­sa liik­ku­mi­sen ohel­la Ku­pa­ril­le rak­kai­ta har­ras­tuk­sia. Mo­nen­lai­sia jut­tu­ja ja ru­no­ja on hä­nel­lä syn­ty­nyt vuo­sien var­rel­la muun mu­as­sa Ikään­ty­vien yli­o­pis­ton kir­joit­ta­ja­kurs­sil­la. Osa teks­teis­tä ku­vi­neen on pää­ty­nyt kir­jak­si as­ti ilah­dut­ta­maan Ku­pa­ria it­se­ään ja hä­nen lä­hei­si­ään.

– Olen oi­val­ta­nut, et­tä omat lah­jat voi lait­taa roh­ke­as­ti ja­koon. Näin voi tuot­taa iloa myös muil­le.

Teks­ti: Jen­ni Iso­pah­ka­la

Kuva: Kirs­ti Ku­pa­ri

Lue jut­tu ko­ko­naan Päi­vä­mie­hes­tä 13.2.2019

18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys