JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Men­nei­tä su­vi­seu­ro­ja ja yh­teis­tä mat­kaa muis­tel­len

Puhutaan maasta ja taivaasta
29.6.2020 10.30

Juttua muokattu:

29.6. 10:37
2020062910374220200629103000
60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

Esa Kinnunen

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

Esa Kinnunen

Esa Kin­nu­nen

Su­vi­seu­ra­lau­an­tai­na muis­te­lim­me Lii­sa ja Ee­ro Kin­nu­sen kans­sa Pat­ti­jo­el­la Su­vi­seu­ro­ja men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä.

Ee­ro Kin­nu­nen muis­ti ol­leen­sa 14-vuo­ti­aa­na ke­säl­lä 1948 Kuo­pi­on vuo­si­ko­kous­seu­ro­ja edel­tä­väl­lä SRK:n poi­ka­lei­ril­lä, kris­tit­ty­jen poi­kien ko­kouk­ses­sa. Mie­leen on jää­nyt ju­na­kyy­ti seu­ra­pai­kal­le ja nuk­ku­mi­nen aal­to­pah­vien pääl­lä ma­joi­tuk­ses­sa Ase­man kou­lul­la. Tuos­ta lei­ris­tä on kuva SRK:n jul­kai­se­mas­sa his­to­ri­a­kir­jas­sa.

Nou­su juh­la­ju­nan mat­kus­ta­jak­si Ii­sal­men su­vi­seu­roi­hin niin ikään 14-vuo­ti­aa­na on Lii­sa Kin­nu­sel­le mer­kit­tä­vä nuo­ruus­muis­to. Pää­sy us­ko­vais­ten nuor­ten jouk­koon oli vah­vis­ta­nut nuo­ren ty­tön us­koa ja ha­lua kul­kea juu­ri hei­dän jou­kos­saan.

Ee­ron Kin­nu­sen syn­ty­mä­kau­pun­gin, Raa­hen, su­vi­seu­rois­sa vuon­na 1962 nuo­ri äi­ti lyk­kä­si vau­nuis­sa esi­kois­taan ja odot­ti tois­ta las­taan. Koti oli Pat­ti­jo­en ter­veys­ta­lol­la. Työ kan­sa­kou­luo­pet­ta­ji­na oli al­ka­nut.

Ni­va­lan su­vi­seu­rois­sa vuon­na 1969 Lii­sa Kin­nu­nen tun­si suur­ta kii­tol­li­suut­ta, kun lap­si pa­ra­ni kuu­me­tau­dis­taan seu­ro­jen ai­ka­na. Tai­vaan Isä oli kuul­lut ru­kouk­sen ja aut­toi. Nois­sa su­vi­seu­rois­sa kuu­si­lap­si­nen per­he ma­joit­tui Lii­sa Kin­nu­sen syn­ty­mä­ko­dis­sa, Yli­vies­kan Rau­das­ky­läl­lä. Pien­ten las­ten kans­sa teh­dyis­tä su­vi­seu­ra­mat­kois­ta Lii­sa ja Ee­ro Kin­nu­nen muis­ta­vat mo­nia on­nel­li­sia het­kiä, kun seu­ra­sa­no­ma saa­vut­ti ja evan­ke­liu­mi vir­voit­ti.

Mie­lui­nen su­vi­seu­ra­muis­to Kin­nu­sen pa­ris­kun­nal­le on li­pun­nos­ton vas­tuu­teh­tä­vä Ruu­kin su­vi­seu­rois­sa vuon­na 2001. Työ teh­tiin vart­tu­nei­den voi­min isän­maal­li­ses­ti ja ar­vok­kaas­ti. Ee­ro Kin­nu­nen muis­taa, et­tä Suo­men li­pun nos­tos­ta huo­leh­ti so­ta­ve­te­raa­ni.

Vii­me vuo­si­na Kin­nu­set ovat osal­lis­tu­neet Su­vi­seu­roi­hin voi­mien­sa mu­kaan. Ko­tiin jää­mi­nen ei ole kos­kaan tun­tu­nut hel­pol­ta, ikä­vä on ol­lut mui­den us­ko­vais­ten jouk­koon.

– Laa­jen­tu­nut ke­sä­seu­ra­ra­di­o­toi­min­ta on ol­lut suu­ri lah­ja meil­le vart­tu­neil­le, he sa­no­vat.

Lii­sa ja Ee­ro Kin­nu­sel­la on tänä ke­sä­nä ta­ka­naan kuu­si vuo­si­kym­men­tä yh­teis­tä avi­o­lii­ton tai­val­ta. Ju­ma­la on siu­nan­nut heil­le 15 las­ta. Pat­ti­jo­el­la Art­tu­rin­tien ko­din sei­näl­lä on hie­no ku­va­ko­ko­el­ma eka­luok­ka­lai­sis­ta lap­sen­lap­sis­ta, ku­via on täl­lä het­kel­lä 133.

– Tun­nem­me suur­ta kii­tol­li­suut­ta jäl­ki­pol­ves­tam­me, mie­lui­sis­ta mi­ni­öis­tä ja vä­vyis­tä ja hei­dän kaut­taan saa­duis­ta ys­tä­vis­tä. Hei­tä oli­sim­me ha­lun­neet ta­va­ta tänä ke­sä­nä su­ku­kurs­sil­la Reis­jär­vel­lä. Kurs­si pe­ruun­tui. Tyy­dym­me Tai­vaan Isän tah­toon täs­sä­kin asi­as­sa.

Tä­män haas­tat­te­lun myö­tä Kin­nu­set lä­het­tä­vät rak­kaat ter­vei­set jäl­ki­pol­vel­leen ja kai­kil­le ys­tä­vil­leen.

18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys