JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Mieluisalle ja kiinnostavalle alalle

Puhutaan maasta ja taivaasta
27.1.2023 9.25

Juttua muokattu:

24.1. 15:14
2023012415141820230127092500
Traktorikortillisten Aapo Hurtigin ja Daniel Hentilän tarkoituksena on tehdä työtä koneiden ja logistiikan parissa aikuisuudessakin.

Traktorikortillisten Aapo Hurtigin ja Daniel Hentilän tarkoituksena on tehdä työtä koneiden ja logistiikan parissa aikuisuudessakin.

Marja-Liisa Hentilä

Traktorikortillisten Aapo Hurtigin ja Daniel Hentilän tarkoituksena on tehdä työtä koneiden ja logistiikan parissa aikuisuudessakin.

Traktorikortillisten Aapo Hurtigin ja Daniel Hentilän tarkoituksena on tehdä työtä koneiden ja logistiikan parissa aikuisuudessakin.

Marja-Liisa Hentilä

Mar­ja-Lii­sa Hen­ti­lä

Tor­ni­o­lai­set Aa­po Hur­tig ja Da­niel Hen­ti­lä ovat pe­rus­kou­lun yh­dek­sän­nel­lä luo­kal­la. Pe­rus­kou­lu päät­tyy hei­dän osal­taan ke­vääl­lä. Pian on yh­teis­haun ai­ka. Vaik­ka pe­rus­kou­lu lop­puu, po­jil­la on vie­lä op­pi­vel­vol­li­suut­ta sii­hen saak­ka, kun­nes täyt­tä­vät 18 vuot­ta.

Tu­le­vaan kou­luun on mo­lem­mil­la sen ver­ran pit­kä mat­ka, et­tä he saa­vat il­mai­sen kou­lu­kyy­din. Il­mai­nen kou­lu­kyy­ti tuli sii­nä vai­hees­sa, kun op­pi­vel­vol­li­suu­si­kä nos­tet­tiin 18 vuo­teen. Sa­moin kaik­ki opis­ke­lu­ma­te­ri­aa­li on mak­su­ton­ta.

Po­jis­ta tun­tuu mu­ka­val­ta, kun pe­rus­kou­lu lop­puu ke­vääl­lä. Ke­vään yh­teis­haus­sa Da­nie­lin tar­koi­tuk­se­na on pyr­kiä opis­ke­le­maan lo­gis­tiik­kaa Ke­miin. Kou­lu­mat­ka on sen ver­ran ly­hyt, et­tä sen voi kul­kea päi­vit­täin ko­toa. Aa­pol­la on aja­tuk­set ko­ne­a­lal­la. Kou­lu­paik­ka oli­si kau­em­pa­na.

Yk­si vaih­to­eh­to yh­teis­haus­sa on myös opis­to. Mil­tä se kuu­los­taa?

– En ole ai­van var­ma, eh­kä haen, tuu­mai­lee Aa­po.

Da­nie­lin suun­ni­tel­miin kuu­luu opis­toon pyr­ki­mi­nen. Mo­lem­pien si­sa­ruk­sia on ol­lut opis­tos­sa Ra­nu­al­la. Myös poi­kien ka­ve­rei­ta on ha­ke­mas­sa opis­toi­hin.

Ai­kai­sem­min kou­lu­paik­kaa suun­ni­tel­ta­es­sa aja­tel­tiin tu­le­vaa am­mat­tia koko työ­u­ran mit­tai­se­na. Ny­ky­ään ti­lan­ne on eri­lai­nen. Täy­den­ny­so­pin­not ja uu­del­leen­kou­lut­tau­tu­mi­nen ovat ta­val­lis­ta yh­teis­kun­nas­sam­me. Opin­pol­ku voi ol­la elä­män­mit­tai­nen.

Aa­pon ja Da­nie­lin tar­koi­tuk­se­na on teh­dä työ­tä ko­nei­den ja lo­gis­tii­kan pa­ris­sa ai­kui­suu­des­sa­kin.

– Kyl­lä se on am­mat­ti, jota ajat­te­len te­ke­vä­ni ai­kui­se­na­kin, Da­niel poh­tii.

Käy­tän­nön työt tun­tu­vat mo­lem­mis­ta ai­na­kin täs­sä vai­hees­sa par­haal­ta vaih­to­eh­dol­ta. Po­jil­la on ajo­kor­tit trak­to­ril­le. Aa­po työs­ken­te­lee jo nyt va­paa-ajal­laan piha-alu­ei­den ko­ne­töis­sä puh­dis­ta­mal­la trak­to­ril­la piha-alu­ei­ta lu­mes­ta.

Po­jat an­ta­vat neu­vo­ja nuo­rem­mil­le kou­lu­lai­sil­le, et­tä opis­ke­lu kan­nat­taa.

– Kan­nat­taa myös ha­keu­tua sil­le alal­le, mikä on it­sel­le mie­luis­ta ja kiin­nos­ta­vaa, am­mat­ti­o­pin­toi­hin ei men­nä ka­ve­rei­den eh­dol­la.

Aa­po ja Da­niel suh­tau­tu­vat hy­väl­lä ja luot­ta­vai­sel­la mie­lel­lä tu­le­vai­suu­teen. Opin­nois­sa ja työ­e­lä­mäs­sä on tur­val­lis­ta luot­taa Ju­ma­lan tah­toon.

24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys