JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Mirk­ka Syr­jä­lä avaa las­ten­kir­jas­saan Raa­ma­tun sa­no­maa äi­dil­li­ses­ti

Honkonen Anne
Puhutaan maasta ja taivaasta
16.8.2015 6.36

Juttua muokattu:

1.1. 23:16
2020010123165620150816063600

SRK jul­kai­see jäl­leen lop­pu­vuo­des­ta uu­sia tuot­tei­ta. Yk­si niis­tä on las­ten­kir­ja Ilo­sa­no­ma, jon­ka kir­joit­ta­ja ja ku­vit­ta­ja on Mirk­ka Syr­jä­lä.

Idea kir­jan te­ke­mi­seen tuli Mir­kal­ta it­sel­tään, kun hä­nen esi­koi­sen­sa al­koi ky­sel­lä: Kuo­le­vat­ko kaik­ki ih­mi­set? Mikä Ju­ma­la on?

Mirk­ka al­koi miet­tiä, on­ko SRK:lla sel­lais­ta las­ten­kir­jaa, jos­ta voi­si löy­tyä vas­tauk­sia täl­lai­siin ky­sy­myk­siin. Hän kuu­li tois­ten­kin las­ten ky­sy­myk­siä Raa­ma­tun ker­to­mus­ten ää­rel­lä: Ei­kö Joo­sef ol­lut Jee­suk­sen isä? Syn­tyy­kö Jee­sus uu­del­leen joka jou­lu ja kuo­lee ai­na pää­si­äi­se­nä?

Vah­vis­tui aja­tus, et­tä eh­kä ti­laus­ta oli­si kir­jal­le, jos­sa us­kon pe­ru­sa­si­ois­ta ker­ro­taan yk­sin­ker­tai­ses­ti, re­hel­li­ses­ti ja lem­pe­äs­ti.

Yk­sit­täi­sis­tä ker­to­muk­sis­ta ko­ko­nai­suu­dek­si

– Lap­sil­la saat­taa ol­la ha­ja­nai­nen kuva Raa­ma­tus­ta; he ovat kuul­leet vain yk­sit­täi­siä ker­to­muk­sia, mut­ta ei­vät tie­dä esi­mer­kik­si sitä, mik­si Jee­sus syn­tyi ja kuo­li, Mirk­ka miet­tii.

Sik­si tu­le­va kir­ja ker­too kro­no­lo­gi­ses­ti Raa­ma­tun ta­pah­tu­mis­ta maa­il­man luo­mi­ses­ta sen lop­pu­mi­seen saak­ka. Kir­jas­sa ker­ro­taan syn­tiin lan­ke­a­mi­ses­ta, Ju­ma­lan an­ta­mas­ta pe­las­tus­lu­pauk­ses­ta ja Va­pah­ta­jan so­vi­tus­työs­tä sekä seu­ra­kun­nan muo­dos­tu­mi­ses­ta – koko pe­las­tus­his­to­ri­as­ta tii­vis­te­tys­ti.

Kir­ja on suun­nat­tu en­si­si­jai­ses­ti 6–8-vuo­ti­ail­le, mikä nä­kyy ker­ron­nas­sa: te­ok­ses­sa esi­mer­kik­si ava­taan us­koon liit­ty­viä kä­sit­tei­tä, ku­ten pa­ra­tii­si, syn­ti ja uh­raa­mi­nen.

– Kir­jas­sa asi­at ker­ro­taan niin kuin äi­ti ker­toi­si ne lap­sel­le, Mirk­ka sum­maa.

Ku­vit­ta­ja il­mai­see omaa nä­ke­mys­tään

Mirk­ka sekä kir­joit­taa et­tä ku­vit­taa kir­jan, mut­ta ku­vi­tus tun­tuu omem­mal­ta il­mai­su­kei­nol­ta. Hän on ku­vit­ta­nut ai­em­min kak­si SRK:n las­ten­kir­jaa: Jee­sus-lap­si ja Moo­ses-vau­va, mut­ta Ilo­sa­no­ma on en­sim­mäi­nen, jon­ka hän myös kir­joit­taa.

– Sain kir­joit­ta­mi­seen pal­jon apua kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja Sirk­ka Vänt­ti­läl­tä, Mirk­ka ko­ros­taa.

Teos ra­ken­tuu us­kon­tun­nus­tuk­sen poh­jal­le, sil­lä sii­nä ker­ro­taan ly­hy­es­ti ja yti­mek­kääs­ti, mi­hin us­kom­me: Kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan – Isään luo­ja­na, Poi­kaan lu­nas­ta­ja­na ja Py­hään Hen­keen py­hit­tä­jä­nä.

29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys