JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Mo­nes­ta pa­has­ta olen sääs­ty­nyt”

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
26.4.2014 7.01

Juttua muokattu:

1.1. 23:20
2020010123201920140426070100

Kun töy­sä­läi­sel­tä Saa­ra Poh­jo­sel­ta ky­sy­tään, mikä hä­nes­tä tu­lee iso­na, vas­taus tu­lee em­pi­mät­tä:

– Ve­ron­mak­sa­ja. Olen saa­nut tä­hä­nas­ti­ses­sa elä­mäs­sä­ni niin pal­jon hy­viä asi­oi­ta ve­ro­mar­koil­la, et­tä toi­von voi­va­ni osal­lis­tua sen ta­kai­sin­mak­suun.

Saa­ra on sel­vin­nyt eri­tyi­sen hy­vän huu­mo­rin­ta­jun­sa avul­la mo­nes­ta ki­pe­räs­tä ti­lan­tees­ta. Hän ei kai­paa sää­liä ei­kä päi­vit­te­li­jöi­tä.

Pe­rus­luon­teel­taan luot­ta­vai­sen nuo­ren nai­sen his­to­ri­as­sa on vai­ke­am­pi­a­kin ai­ko­ja. 12-vuo­ti­aa­na hä­nel­lä oli voi­mak­kai­ta pel­ko­ja ja epäi­lyk­siä omas­ta us­kos­ta sekä koko us­kon jär­ke­vyy­des­tä.

– Tai­vaan Isä an­toi sil­loin mi­nul­le ar­vok­kaan saat­to­mie­hen, jon­ka kans­sa jut­te­lim­me pal­jon. Sil­loin us­ko tuli mi­nul­le oma­koh­tai­sek­si ja rau­ha pa­la­si sy­dä­mee­ni.

Saa­ran sit­keyt­tä

Myö­hem­min, kun Saa­ral­le tuli uu­sia sai­rauk­sia ja uu­sia di­ag­noo­se­ja, hä­nen van­hem­pan­sa saat­toi­vat puus­kah­taa ole­van­sa kat­ke­ria Tai­vaan Isäl­le sii­tä, et­tä hän on an­ta­nut ty­töl­le niin pal­jon vai­vo­ja. Lap­se­nus­kos­sa tyt­tö ih­met­te­li:

– Mi­ten Tai­vaan Isäl­le voi ol­la kat­ke­ra?

Isän­maal­la ja it­se­näi­sel­lä Suo­mel­la on Saa­ral­le eri­tyi­nen mer­ki­tys. Hän kun­ni­oit­taa so­ta­ve­te­raa­ne­ja ja ker­too heil­le syyn­kin:

– Jos te et­te oli­si puo­lus­ta­neet maa­tam­me ja us­ko­neet pys­ty­vän­ne sii­hen Ju­ma­lan avul­la, mi­nul­la­kaan ei oli­si ol­lut hen­kiin­jää­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Kuul­tu­aan tä­män kaup­pa­reis­sul­la eräs tun­te­ma­ton ve­te­raa­ni ky­syi kos­tein sil­min:

– Saan­ko pi­tää si­nun pyö­rä­tuo­li­si kah­vas­ta kiin­ni kas­sal­le as­ti?

Saa­ra opis­ke­lee Sei­nä­jo­en am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa ta­lous­hal­lin­toa. Yli­op­pi­las­to­dis­tus on jo ta­ka­tas­kus­sa. Haa­ve työ­e­lä­mäs­tä ja ve­ron­mak­sa­jak­si pää­se­mi­ses­tä hää­möt­tää.

Teks­ti: Ei­la Poh­jo­nen

Kuva Saa­ra Poh­jo­sel­ta Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 2.4.2014

20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys